PREB 8 ( -0.15 -1.75% )

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PREB “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201127-09-201150,000003.06ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-201154,000002.98ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201104-10-201160,000002.88ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201110-10-201122,000003.00ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201112-10-201110,000002.94ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201101-12-201150,000002.91ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201102-12-2011140,000002.88ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201230-01-201210,000003.54ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201209-02-201230,000003.54ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201218-05-2012100,000004.50ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201221-05-201270,000004.40ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201322-03-2013120,000011.00ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201322-11-201327,000006.85ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201325-11-2013100,000006.62ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201406-10-2014110,000009.60ซื้อ
ชัยรัตน์ ธรรมพีรธรรมพีรผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201407-10-2014120,000009.48ซื้อ
ชัยรัตน์ สุวพัฒน์สุวพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201630-06-201610,000013.90ซื้อ
นาย สิทธิพร ศรีนวลนัดสิทธิพรผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-04-2020100,000006.65ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3