PT 6 ( 0.00 0.00% )

บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ31-10-201125-10-201130,0003.02ขาย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ31-10-201126-10-20111,350,9003.02ขาย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ31-10-201127-10-20113,001,8003.02ขาย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-11-201115-11-20111,417,3003.40ขาย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-11-201116-11-20111,723,5003.37ขาย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ18-11-201117-11-20111,164,9003.36ขาย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201122-11-2011399,1003.37ขาย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201123-11-20111,262,5003.35ขาย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201124-11-2011450,0003.29ขาย
ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์เอี่ยมรุ่งโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201414-11-20141,000,0006.80ซื้อ
วรรณา คลศรีชัยคลศรีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201414-11-2014500,0006.80ซื้อ
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201414-11-20142,500,0006.80ขาย
วิเชียร พงศธรพงศธรคู่สมรสหุ้นสามัญ14-09-201613-09-20167,000,00010.40ขาย
ภิรมย์ แจ่มใสแจ่มใสผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201716-02-2017200,00014.58ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3