PTG 18 ( -0.70 -3.70% )

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PTG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เทียร เมฆานนท์ชัยเมฆานนท์ชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201330-05-2013100,0004.78ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201331-05-2013489,0004.56ขาย
พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิชวชิรศักดิ์พานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-2013200,0003.88ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201317-06-2013200,0004.10ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201319-06-201325,000,0004.00ขาย
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201321-06-2013100,0003.92ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201324-06-201391,1004.02ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201324-06-201380,7004.00ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201324-06-201318,0003.98ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201325-06-201330,0003.94ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201325-06-201340,0003.92ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201325-06-201379,0003.94ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201328-06-2013200,0004.10ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201304-07-201364,2004.02ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201309-07-2013100,0004.10ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201309-07-2013100,0004.12ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-2013754.16ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-2013100,0004.04ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201310-07-2013100,0004.00ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201312-07-201397,0004.12ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-04-201411-04-2014200,0003.46ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201420-05-2014100,0003.40ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201422-05-201463,2003.40ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201423-05-2014100,0003.30ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201426-05-2014100,0003.38ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201403-06-201420,0003.52ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201404-06-201421,4003.54ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201406-06-2014100,0003.60ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201427-06-201416,6003.50ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-07-201404-07-20142,200,0003.66ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-07-201404-07-2014305,1003.64ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-07-201425-07-20143,000,0003.80ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201405-08-201450,0003.78ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201427-08-20142,4004.10ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201427-08-201450,0004.26ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201404-09-20147,8004.34ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201404-09-201450,0004.36ซื้อ
เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ณัฏฐสมบูรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201404-09-2014100,0004.34ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201408-09-2014200,0004.76ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201408-09-2014200,0004.78ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-09-201408-09-2014100,0004.78ขาย
สุนทร ซ้ายขวัญซ้ายขวัญผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201423-09-2014100,0005.05ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201411-11-2014305.95ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201424-12-2014825,7006.05ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201507-01-2015506,2006.10ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201508-01-2015500,0006.17ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201509-01-2015119,0006.26ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201512-01-2015300,0006.21ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ15-01-201514-01-20151,000,0005.95ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201514-01-20151,100,0006.02ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-01-201526-01-20152,000,0006.00ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201527-02-20153,800,0007.84ขาย
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201505-03-201510,0007.80ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201506-03-201510,0007.80ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201511-03-201510,0007.75ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201516-03-2015340,0009.20ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-03-201516-03-2015450,0009.00ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-03-201516-03-2015128,0009.05ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201519-03-2015451,7009.50ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201520-03-20155,000,0009.93ขาย
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201510,0009.25ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201520,0009.40ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201530,0009.70ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201520,0009.95ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201520,0009.90ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201520,0009.75ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201520,0009.80ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201520,0009.85ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ26-03-201524-03-201510,0009.80ซื้อ
ฉัตรแก้ว คชเสนีคชเสนีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201525-03-2015100,0009.00ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-201520,0009.05ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-201520,0009.20ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201527-03-201510,0008.75ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201527-03-201510,0008.85ซื้อ
สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์พิทักษ์วงศาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201527-03-201510,0008.90ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201527-03-201510,0008.85ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201503-04-2015450,00011.50ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201507-04-20151,200,00011.40ขาย
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ16-04-201510-04-20155,00010.50ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201509-04-2015971,60011.00ขาย
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ03-06-201502-06-201510,00012.10ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ03-06-201502-06-201510,00011.90ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201503-06-20155,000,00013.26ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201505-06-2015800,00013.76ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201505-06-2015180,00013.80ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-06-201508-06-20155,500,00013.80ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201508-06-20155,000,00014.04ขาย
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ11-06-201510-06-201520,00014.20ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201512-06-20155,00013.60ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ29-06-201526-06-201525,00015.80ซื้อ
พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิชวชิรศักดิ์พานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201529-06-201590,000,0000.00รับโอน
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ02-07-201530-06-20153,00015.40ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ03-07-201530-06-201510,00015.40ซื้อ
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201508-07-2015670,00016.08ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201509-07-20151,500,00015.82ขาย
ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์วิจิตรธนารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201510-07-20153,000,00015.56ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201525-09-20155,000,0000.00โอนออก
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201525-09-20155,000,0000.00โอนออก
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ23-12-201522-12-20152,00012.10ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201522-12-2015500,00011.40ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ23-12-201523-12-20152,00011.50ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201524-12-201567,30012.30ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201525-12-201576,20012.10ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201525-12-2015100,00012.30ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201528-12-201539,40012.40ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201529-12-2015100,00012.50ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201529-12-2015107,30012.40ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201601-03-2016100,00014.00ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-2016100,00014.10ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201603-03-2016100,00014.20ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-03-201615-03-20162,000,00013.80ขาย
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201602-03-20162,00014.20ขาย
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201603-03-20162,00014.20ขาย
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201629-03-20162,00013.70ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201607-06-201640,00019.80ขาย
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201608-06-201640,00019.70ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201604-07-20165,00024.50ซื้อ
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201608-07-20165,00024.50ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201629-07-201620,00027.75ซื้อ
ฉัตรแก้ว คชเสนีคชเสนีผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201607-10-20169,925,00029.00ขาย
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201607-10-201691,349,00029.00ขาย
ฉัตรแก้ว คชเสนีคชเสนีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201610-10-2016596,00029.00ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201622-11-2016209,00028.75ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ30-11-201628-11-2016200,00031.00ขาย
ฉัตรแก้ว คชเสนีคชเสนีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201608-12-201611,655,50032.50ขาย
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201716-01-201710,00031.00ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201718-01-201710,00030.25ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201711-01-201710,00031.00ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201720-01-201710,00028.50ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201709-01-20175,00031.00ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201718-01-20172,00030.25ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201719-01-20173,00029.00ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201720-01-20172,00028.75ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201720-01-201710,00028.50ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201723-01-20173,00029.00ซื้อ
ธาตรี เกิดบุญส่งเกิดบุญส่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201726-01-2017150,0000.00โอนออก
ธาตรี เกิดบุญส่งเกิดบุญส่งผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201726-01-20171500.00โอนออก
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201716-03-201710,00025.75ซื้อ
วุฒิชัย ดวงรัตน์ดวงรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201716-03-201720,00026.00ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-201730,00018.90ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-201720,00018.70ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-201780,00018.50ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-2017400,10018.95ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201715-05-2017400,20018.79ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201716-05-201742,00019.90ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201716-05-2017400,30019.69ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201717-05-2017400,40019.49ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201718-05-2017400,50019.18ซื้อ
ชัยทัศน์ วันชัยวันชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ11-07-201706-07-20175,00018.50ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-2017200,00016.26ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-201750,00016.50ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201715-08-2017150,00016.41ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201715-08-201750,00016.20ซื้อ
พิทักษ์ รัชกิจประการรัชกิจประการผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201717-08-2017100,00017.68ซื้อ
ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์เลิศวนารินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201725-10-20171,00024.40ซื้อ
สัทธา สุภาพสุภาพผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201716-11-2017300,0000.00โอนออก
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201729-11-20172,00021.40ซื้อ
วันชัย รัตนวงษ์รัตนวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201730-11-20171,00021.00ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201823-02-201850,00019.30ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201826-02-201850,00019.50ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201827-02-2018100,00018.20ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-2018100,00018.10ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-2018200,00018.00ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201806-03-2018100,00018.30ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201807-03-201810,00018.00ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201802-03-201850,00017.90ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201809-03-201810,00017.80ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201809-03-2018100,00017.90ซื้อ
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201815-03-2018100,00018.30ซื้อ
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201815-03-2018100,00018.40ซื้อ
ภูมิพัฒน์ สินาเจริญสินาเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201827-03-2018300,00017.30ขาย
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201817-04-20185,00018.10ขาย
สุขวสา ภูชัชวนิชกุลภูชัชวนิชกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-05-201807-05-2018100,00018.10ขาย
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201817-05-201850,00019.02ซื้อ
ฉัตรแก้ว คชเสนีคชเสนีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201817-05-201895,37019.20ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201823-05-201850,00018.70ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201812-06-201850,00017.80ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201819-06-201850,00016.50ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-201850016.50ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-201850016.60ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-201850016.70ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201819-06-201850016.80ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-201850016.30ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-201850016.40ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-201850016.50ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201826-06-201850015.70ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201826-06-201850015.80ซื้อ
วัลภา สันติธรรมารักษ์สันติธรรมารักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201826-06-201850016.00ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201814-08-201850,00013.20ซื้อ
รังสรรค์ พวงปรางพวงปรางผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201815-08-2018100,00013.20ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3