QTC 6 ( -0.15 -2.61% )

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ QTC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201121-11-2011150,0002.80ขาย
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201122-11-201132,0002.76ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201123-11-201150,0003.26ขาย
ภาณุ ศรีนิเวศน์ศรีนิเวศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201119-12-2011100,0003.16ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201121-12-201150,0003.24ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201121-12-201150,0003.30ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201121-12-20112,0003.30ขาย
ภาณุ ศรีนิเวศน์ศรีนิเวศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201121-12-2011200,0003.22ขาย
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201123-12-201110,0003.08ซื้อ
โชติกา ชุมภูนท์ชุมภูนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201227-02-2012100,0004.02ขาย
โชติกา ชุมภูนท์ชุมภูนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201227-02-2012100,0003.94ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201227-02-2012348,0003.99ขาย
ภาณุ ศรีนิเวศน์ศรีนิเวศน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201209-03-201245,0003.66ขาย
นิพนธ์ จัยสินจัยสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-201250,0003.59ขาย
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201219-03-201210,0003.74ขาย
นิพนธ์ จัยสินจัยสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201219-03-2012125,0003.78ขาย
ชาญวุฒิ มีพลอยมีพลอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-201210,0003.52ขาย
ชาญวุฒิ มีพลอยมีพลอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201205-04-201210,0003.50ขาย
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201211-04-201220,0003.42ซื้อ
นิพนธ์ จัยสินจัยสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201214-05-201250,0003.20ซื้อ
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-201229,9003.02ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201216-05-201284,0003.04ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201217-05-2012125,0003.07ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201218-05-2012250,0003.06ซื้อ
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201221-05-201220,1003.00ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201221-05-2012100,0003.04ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201222-05-2012205,3003.03ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201223-05-2012202,7003.02ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-201233,0003.02ซื้อ
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201229-06-201220,0003.28ซื้อ
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201203-12-201251,9004.12ขาย
ชาญวุฒิ มีพลอยมีพลอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201204-12-201220,0004.20ขาย
ชาญวุฒิ มีพลอยมีพลอยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201321-01-20133,0005.00ซื้อ
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201321-01-201331,0005.00ซื้อ
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201322-02-201330,0006.95ขาย
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201322-02-20131,000,0006.98ขาย
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201326-02-20139,0007.50ขาย
สุอัญญา ภุมมานุลาภภุมมานุลาภผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201320-03-20131,0004.03ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201306-06-2013100,0005.97ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201307-06-2013200,0006.00ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201311-06-2013207,7005.95ซื้อ
สุอัญญา ภุมมานุลาภภุมมานุลาภผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201317-07-20132,0004.57ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201309-08-2013225,0006.94ขาย
พูลพิพัฒน์ ตันธนสินตันธนสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201320-12-201366,0004.84ซื้อ
พูลพิพัฒน์ ตันธนสินตันธนสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201323-12-201342,6004.74ซื้อ
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201421-05-201420,0003.52ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201427-05-201422,3003.45ซื้อ
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201409-06-2014200,0003.84ซื้อ
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201430-06-201410,0003.74ซื้อ
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201414-08-201430,0003.74ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201520-02-201590,0005.55ซื้อ
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201525-02-201510,0005.35ซื้อ
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201528-08-20153,0004.16ซื้อ
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201609-02-201613,0005.75ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201610-02-201621,1006.30ขาย
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201610-02-2016350,0006.07ขาย
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201624-02-2016100,0005.55ขาย
เจริญศักดิ์ สารวงค์สารวงค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-20161,00010.50ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-201625,00010.00ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-201625,00010.10ขาย
บุญพา รุดดิษฐ์รุดดิษฐ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-201650,00010.50ขาย
ศิริพงศ์ บุญตามบุญตามผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201613-05-201670,00010.10ขาย
ศศิกาญจน์ ตันธนสินตันธนสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201625-07-201623,000,0007.75ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3