RAM 168 ( 2.50 1.51% )

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ RAM “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
รัชช สมบูรณสินสมบูรณสินคู่สมรสหุ้นสามัญ15-09-201411-09-2014201,2020.00โอนออก
รัชช สมบูรณสินสมบูรณสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201417-09-2014100,0000.00โอนออก
ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุลเหลืองวารินกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201604-03-20161002070.00ซื้อ
ชำนาญ ชนะภัยชนะภัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201717-08-20176,0002900.00ซื้อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์กาญจนพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201813-06-20182,1002800.00ซื้อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์กาญจนพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-201818,0002800.00ซื้อ
เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์กาญจนพิทักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201817-07-20183002810.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3