S11 5 ( 0.10 1.89% )

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ S11 “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201525-02-2015100,00015.60ขาย
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201502-03-2015200,00011.20ขาย
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201502-03-2015400,00011.87ขาย
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201503-03-2015100,00012.40ขาย
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201503-03-2015100,00013.20ขาย
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-2015100,00014.30ขาย
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201503-03-2015300,00014.00ขาย
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201505-03-2015150,00015.50ขาย
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201505-03-2015405,50014.80ขาย
กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยเอผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201509-03-20153,413,10012.79ขาย
กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยเอผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201510-03-20151,556,00012.11ขาย
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201511-03-201510,00013.30ขาย
กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยเอผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201512-03-20152,500,50012.78ขาย
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201516-03-20154,00011.30ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201516-03-201560,00011.23ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-20152,00010.70ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-20156,00011.67ขาย
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-201560,00010.70ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201517-03-2015120,00011.55ขาย
ศิรวัตร หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201513-03-201520,00010.10ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-2015100,00010.00ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-20152,00010.00ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-20152,00010.20ขาย
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-201570,0009.90ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201519-03-201570,00010.28ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201520-03-2015100,0009.90ซื้อ
ศิรวัตร หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201520-03-201560,00010.05ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201520-03-201540,0007.79ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201520-03-201540,00010.10ขาย
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201524-03-201550,0009.00ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-05-201513-05-201512,0009.55ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201502-07-20155,0009.00ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201503-07-201510,0008.80ซื้อ
ศิรวัตร หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201503-07-201530,0008.75ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-201510,0006.95ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201525-08-201520,0006.95ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20151,6427.86ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20157167.86ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20151,0517.86ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20152,8867.86ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20151,9987.86ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20152,2967.86ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20151,9927.86ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-201513,2817.86ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20153,1497.86ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201528-08-20151,0947.86ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ11-09-201528-08-20152,9917.86ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-20151,7077.60ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-20157407.60ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-20151,0937.60ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201529-09-20152,9987.60ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-20152,0677.60ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-20152,3847.60ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-20152,0727.60ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201529-09-201513,7597.60ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201529-09-20153,0987.60ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-20153,2707.60ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201529-09-20151,1387.60ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-20151,5648.38ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-20156718.39ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-20151,0018.39ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-20152,7438.39ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-20151,8988.38ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-201512,5298.38ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ02-12-201530-11-20152,8168.38ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-20152,9938.38ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20151,7427.56ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20157447.56ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20151,1157.57ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20153,0547.57ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20152,0747.57ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20152,4297.57ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20152,1147.57ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-201513,9137.57ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20153,1247.57ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20153,3317.57ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201528-12-20151,1617.57ซื้อ
กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยเอผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201624-02-20165,015,09010.13ขาย
กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยเอผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201625-02-20162,482,93710.59ขาย
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20161,3679.75ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20165779.74ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20168749.75ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20162,3939.75ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20161,6319.75ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20161,9049.75ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20161,6599.75ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-201610,8549.75ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20162,4349.75ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20162,6119.75ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20169119.75ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20161,4039.55ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20165909.54ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20168989.55ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20162,4559.55ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20161,6749.55ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20161,9539.55ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20161,7039.54ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-201611,1049.55ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20162,4889.55ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20169359.55ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201629-03-20163,0939.55ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,6168.37ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20166728.37ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,0338.38ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20162,8248.38ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,9308.38ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20162,2468.38ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,9628.37ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-201622,3608.37ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20164,2738.37ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20163,5538.38ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,0788.38ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20166548.60ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,0118.61ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,8908.61ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,9208.60ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20163,9328.60ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,0548.61ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20162,7618.61ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20162,1968.61ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-201621,7918.61ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20164,1648.61ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20161,5409.35ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20166369.35ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20169889.35ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20162,6959.35ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20161,8489.35ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20162,1439.35ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20161,8769.35ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-201616,3729.36ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20163,8379.36ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20163,8299.35ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20161,0309.35ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-2016700,0008.78ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20162,3939.75ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20168749.75ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20165779.74ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20161,3679.75ซื้อ
กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยเอผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201625-02-20162,482,93710.59ขาย
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201624-02-201610,00010.50ขาย
กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยเอผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201624-02-20165,015,09010.13ขาย
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201614-01-2016618,3008.68ขาย
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20161,6319.75ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20161,9049.75ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20161,6599.75ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-201610,8549.75ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20162,4349.75ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20162,6119.75ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201629-02-20169119.75ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20161,4039.55ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20165909.54ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20168989.55ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20162,4559.55ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20161,6749.55ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20161,9539.55ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20161,7039.54ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-201611,1049.55ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20162,4889.55ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201628-03-20169359.55ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201629-03-20163,0939.55ซื้อ
ศิรวัตร หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201611-04-201615,7008.70ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,6168.37ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20166728.37ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,0338.38ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20162,8248.38ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,9308.38ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20162,2468.38ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,9628.37ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-201622,3608.37ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20164,2738.37ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20163,5538.38ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201630-05-20161,0788.38ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,5828.60ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20166548.60ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,0118.61ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20162,7618.61ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,8908.61ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20162,1968.61ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,9208.60ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-201621,7918.61ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20164,1648.61ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20163,9328.60ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201628-06-20161,0548.61ซื้อ
ริชาร์ด วี เคง กว๊อกวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201629-06-20161,411,0008.85ซื้อ
ริชาร์ด วี เคง กว๊อกวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201630-06-20161,607,5008.83ซื้อ
ศิรวัตร หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201606-07-2016100,00010.40ขาย
วชิรา ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201618-08-20164,3009.44ขาย
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20161,5409.35ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20166369.35ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20169889.35ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20162,6959.35ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20161,8489.35ซื้อ
วชิรา ณ ระนองผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201629-08-20162,2009.50ขาย
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20162,1439.35ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20161,8769.35ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-201616,3729.36ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20163,8379.36ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20163,8299.35ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201629-08-20161,0309.35ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201602-09-2016100,0008.95ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-2016700,0008.78ซื้อ
ริชาร์ด วี เคง กว๊อกวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-20162,000,0008.41ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201612-09-201630,0008.15ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-20161,7268.40ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-20167108.40ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-20161,1058.40ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-20164,5288.40ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-20162,0718.40ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-20162,3998.40ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-20162,1008.40ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-201618,2638.40ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ30-09-201628-09-20164,2798.40ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-20164,9418.40ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201629-09-20161,1538.40ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20161,6828.70ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20166848.70ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20161,0778.70ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20164,3968.70ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20162,0208.70ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20162,3358.70ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20162,0478.70ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-201617,6638.70ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20164,1358.70ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20164,7958.70ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-20161,1238.70ซื้อ
ศิรวัตร หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201607-12-201640,0008.40ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20161,7448.42ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20167068.42ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20161,1178.43ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20164,5518.43ซื้อ
ไพบูลย์ ชัยเบญจพลชัยเบญจพลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20162,0978.43ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20162,4218.43ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20162,1248.42ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-201618,7588.43ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงคู่สมรสหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20164,2748.43ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20164,9658.43ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201628-12-20161,1668.43ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201728-02-20172,3438.80ซื้อ
ศิรวัตร หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201709-03-201750,0008.65ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201713-03-201725,0008.45ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201715-03-201710,0008.45ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20171,7168.70ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20176858.70ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20171,0998.70ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20174,4518.70ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20172,8298.70ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20172,3788.70ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20172,0908.70ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20172,2188.70ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-201720,2898.70ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20174,8558.70ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201728-03-20171,1478.70ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201717-04-201710,0008.50ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201716-05-201720,0008.15ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201717-05-201748,3008.13ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201718-05-2017150,0008.10ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20171,7508.62ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20176958.62ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20171,1198.62ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20175,9938.62ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20172,8718.62ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20173,0078.62ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20172,1308.62ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20173,2338.62ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-201720,5208.62ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20175,7348.62ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201729-05-20171,1698.62ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201726-06-201720,0008.35ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201727-06-2017140,0008.35ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201728-06-20172,2028.38ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-20171,8088.38ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-20177208.38ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-20171,1578.38ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-20174,6618.38ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-20172,9628.38ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-20172,5018.38ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-20173,3268.38ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-201721,1328.38ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-20175,9128.38ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201728-06-20171,2088.38ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-2017200,0007.78ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-201740,0007.80ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201721-08-201750,0007.86ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20172,0088.01ขาย
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20178038.01ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20171,2858.01ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20176,8248.01ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20173,1168.01ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20174,1028.01ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20173,4428.01ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20173,0068.01ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-201720,1408.01ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20176,5358.01ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-20171,3428.01ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201721-09-201717,4007.95ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20172,0188.01ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20178098.01ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20171,2918.01ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20175,1728.01ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20173,1268.01ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20174,1148.01ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20173,4558.01ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20173,0068.01ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-201720,1668.01ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20176,5538.01ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-20171,3498.01ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20171,4408.15ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20175788.15ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20179218.16ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20173,6788.15ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20172,2238.16ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20171,9878.16ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20172,4608.15ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20172,1268.16ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-201714,2908.16ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20174,0138.15ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-20179638.16ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20181,9378.05ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20187788.05ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20181,2398.05ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20184,9338.05ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20182,9838.05ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20182,6728.05ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20183,3018.05ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20182,8488.05ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-201819,1388.05ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20185,3898.05ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-20181,2928.05ซื้อ
ศิรวัตร หวั่งหลีหวั่งหลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201802-03-201850,0007.60ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201802-03-20185,0007.56ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20182,8817.60ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20181,1607.60ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20181,8427.61ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20187,3287.61ซื้อ
ริชาร์ด วี เคง กว๊อกวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-2018542,6007.57ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20184,4297.60ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20183,9697.61ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20185,0007.50ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20184,9077.60ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20184,2037.60ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-201828,3567.60ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20187,9887.60ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201805-03-20181,9287.61ซื้อ
ริชาร์ด วี เคง กว๊อกวีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201806-03-2018457,4007.82ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201820-03-201812,8007.80ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201810-04-201820,0007.50ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20182,5947.45ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20181,0477.45ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20182,0167.46ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20186,5607.45ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20183,9667.46ซื้อ
วัชราภรณ์ เมรุทองเมรุทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20183,5697.46ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20184,4007.45ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20183,7367.46ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-201825,2587.46ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20188,2887.46ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201831-05-20181,7347.46ซื้อ
กฤษกร เนตรประภาเนตรประภาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-20182,5177.37ซื้อ
จีระนัย พรหมทองพรหมทองผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-20181,0177.37ซื้อ
แจ่มสิริ สังขรักษ์สังขรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-20182,1037.38ซื้อ
วรรณา ไหลเจริญวงศ์ไหลเจริญวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-20183,8417.37ซื้อ
สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์จารุไพบูลย์พันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-20183,6067.38ซื้อ
สามารถ จิระดำรงจิระดำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-201824,4117.38ซื้อ
สุรศักดิ์ เข็มทองคำเข็มทองคำผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-20188,0237.37ซื้อ
ทศพร เลิศพันธ์เลิศพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201802-07-20186,3537.38ซื้อ
วันชัย บุญธรรมบุญธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201828-06-20183,4557.37ซื้อ
อารีย์ ศรีไกรรสศรีไกรรสผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201802-07-20181,6827.38ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3