SC 3 ( -0.08 -2.33% )

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
กรี เดชชัยเดชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201206-12-2012233,400024.00ขาย
กรี เดชชัยเดชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201304-09-201350,000003.44ซื้อ
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201405-03-2014500,000003.16ซื้อ
พรรณี ธาราพัฒน์ธาราพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201403-09-2014159,400003.84ขาย
พรรณี ธาราพัฒน์ธาราพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201404-09-2014100,000003.84ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201519-03-2015215,000003.72ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201502-04-2015160,750003.76ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201507-10-20156,000,000002.84ซื้อ
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201508-10-20152,812,500002.84ซื้อ
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201615-08-20162,000,000003.60ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201619-08-20161,000,000003.64ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201619-08-2016226,300003.66ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-2016273,700003.58ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201612-10-20161,000,000003.20ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201612-10-20161,000,000003.22ขาย
จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุขตั้งบรรเจิดสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201707-03-2017511,800003.70ขาย
จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุขตั้งบรรเจิดสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201709-03-2017342,800003.70ขาย
จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุขตั้งบรรเจิดสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201716-03-2017250,000003.68ขาย
จรัญญา ตั้งบรรเจิดสุขตั้งบรรเจิดสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201717-03-2017217,400003.70ขาย
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201828-03-2018147,700003.70ซื้อ
สมบูรณ์ คุปติมนัสคุปติมนัสผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201829-03-2018775,500003.68ซื้อ
นาย มงกุฎ เตโชฬารมงกุฎผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-09-2021203,300003.32ขาย
นาย ประยงค์ยุทธ อิทธิรัตน์ชัยประยงค์ยุทธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-02-2021100,000002.88ขาย
นาย ประยงค์ยุทธ อิทธิรัตน์ชัยประยงค์ยุทธผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-2021100,000003.04ขาย
นางสาว ศิริกุล เกรียงไกรศิริกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-02-202024,500002.26ซื้อ
นางสาว ศิริกุล เกรียงไกรศิริกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-02-202040,000002.24ซื้อ
นางสาว ศิริกุล เกรียงไกรศิริกุลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-03-202010,000002.12ซื้อ
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ณัฐพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-03-2020150,000001.96ซื้อ
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ณัฐพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-08-2019200,000002.70ซื้อ
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ณัฐพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-08-2019100,000002.68ซื้อ
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ณัฐพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-08-2019100,000002.62ซื้อ
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ณัฐพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-08-2019200,000002.60ซื้อ
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ณัฐพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-01-20191,000,000002.72ซื้อ
นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์อรรถพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-01-2019100,000002.68ซื้อ
นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์อรรถพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-01-2019200,000002.72ซื้อ
นาย ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ณัฐพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-01-20191,000,000002.72ซื้อ
นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์อรรถพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-01-2019100,000002.68ซื้อ
นาย อรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์อรรถพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-01-2019200,000002.72ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3