SCB 126 ( 4.00 3.28% )

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SCB “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201208-03-201213,900134.40ขาย
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-03-201215-03-20125,000140.50ขาย
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-03-201216-03-20125,000142.00ขาย
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-03-201219-03-20125,000151.00ขาย
สุเมธ ตันธุวนิตย์ตันธุวนิตย์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-05-201230-04-20125,000152.00ขาย
กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ชลิตอาภรณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201311-06-201310,000166.00ซื้อ
ดีแพก ซาหรับซาหรับผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201330-08-201315,000135.50ซื้อ
ดีแพก ซาหรับซาหรับผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201317-09-201315,000164.00ขาย
ดีแพก ซาหรับซาหรับผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201317-09-201315,000164.00ซื้อ
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศนิติทัณฑ์ประภาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201704-05-20174,800156.00ซื้อ
เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศนิติทัณฑ์ประภาศผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201712-05-20174,800154.21ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3