SCC 376 ( 3.00 0.80% )

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SCC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เสนาะ อูนากูลอูนากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201127-09-201130,000276.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201128-09-2011500274.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201128-09-2011500276.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201130-09-2011500265.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201103-10-2011500249.00ซื้อ
เสนาะ อูนากูลอูนากูลคู่สมรสหุ้นสามัญ06-10-201104-10-201120,000242.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201223-02-201260,000349.33ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201224-02-201240,000349.50ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-02-201228-02-201245,000346.11ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201208-03-2012115,000352.48ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201209-03-2012110,000351.18ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201212-03-2012210,000348.10ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201213-03-2012240,000342.21ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201214-03-201220,000345.50ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201215-03-201280,000343.96ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201229-08-201220,000326.75ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201230-08-201230,000327.60ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201231-08-201230,000327.60ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201212-09-20128,000327.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201213-09-201212,000326.58ซื้อ
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-11-201201-11-20125,000385.00ขาย
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-11-201202-11-20122,000399.00ขาย
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201211-12-20122,000404.00ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201213-12-20125,000422.00ขาย
ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุลเตชะสุพัฒน์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201219-12-201210,000422.00ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-12-201219-12-20125,000420.00ขาย
ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุลเตชะสุพัฒน์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201221-12-201210,000432.00ขาย
ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุลเตชะสุพัฒน์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201328-12-20126,000450.00ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-01-201303-01-20135,000446.00ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201319-02-201320,000461.00ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201319-02-2013100,000000.00โอนออก
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201320-02-201335,000464.29ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201321-02-20135,000464.00ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201322-02-201375,000474.27ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201308-03-201315,000486.00ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201311-03-201310,000493.00ขาย
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201311-03-20131,400492.00ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201312-03-201320,000499.00ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201315-03-201320,000499.50ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201319-03-201310,000500.00ขาย
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201327-03-20132,000492.00ขาย
รุ่งโรจน์ รังสิโยภาสรังสิโยภาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201311-06-20132,000432.00ซื้อ
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-06-201320-06-20133,000410.00ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201310-07-20136,000448.00ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201319-08-20132,000438.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-08-201320-08-20131,000424.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-08-201321-08-20131,000420.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-08-201323-08-20131,000414.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201326-08-20131,000408.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201327-08-20131,000398.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201340,000387.38ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-20131,000386.50ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201330-08-20131,000391.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-09-201304-09-20131,000396.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-09-201304-09-20131,000392.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-09-201304-09-20131,000390.00ซื้อ
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์คู่สมรสหุ้นสามัญ10-09-201305-09-20132,000394.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ10-09-201306-09-20132,300397.00ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201315-10-20132,000438.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201305-11-201310,000000.00โอนออก
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201307-11-20134,000434.00ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201318-11-20131,000424.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201319-11-20131,000422.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201322-11-201325,000399.40ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201322-11-20131,000406.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201325-11-20131,000396.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201325-11-201375,000394.33ซื้อ
เชาวลิต เอกบุตรเอกบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201403-01-201410,000377.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201410-01-20141,000388.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ14-01-201410-01-20142,000388.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201419-02-20141,000416.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201408-05-20141,000420.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201420-05-20142,000410.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ14-07-201409-07-20142,000464.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ05-08-201401-08-20142,000432.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ05-08-201404-08-20142,000430.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-20141,000456.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201422-09-20141,000456.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ13-10-201409-10-20142,000436.00ซื้อ
เชาวลิต เอกบุตรเอกบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201410-10-201410,000434.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ13-10-201413-10-20142,000436.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ14-10-201413-10-20142,000434.00ซื้อ
ชุมพล ณ ลำเลียงผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-2014800,000454.00ขาย
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201417-12-20148,300451.60ขาย
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201505-02-20156,000494.30ขาย
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201530-04-20152,000534.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201507-05-2015400544.00ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201508-05-20159,600544.00ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201508-05-20155,000546.00ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201508-05-20155,000550.00ขาย
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-20151,000520.00ซื้อ
สมชาย หวังวัฒนาพาณิชหวังวัฒนาพาณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201512-06-20151,000520.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201529-06-20151,000520.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201514-07-20151,000512.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201518-08-20151,000514.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201518-08-20152,000516.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ20-08-201518-08-20151,000512.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-20151,000478.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ27-08-201515-08-20151,000480.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201524-08-201535,000482.17ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-201540,000480.50ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201524-08-201510,000490.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201503-09-201510,000510.00ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201508-09-20152,000490.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201514-09-20152,000486.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201514-09-20152,000488.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201514-09-20152,000489.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ21-09-201516-09-20151,000492.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ21-09-201518-09-20152,000490.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201523-09-201520,000474.80ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201524-09-201540,000460.70ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201523-09-20153,000474.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201523-09-20154,000479.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201524-09-20152,000426.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201525-09-20151,000474.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201525-09-2015500470.00ซื้อ
เชาวลิต เอกบุตรเอกบุตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201524-09-201510,000460.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201524-09-20152,000462.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201525-09-201540,000471.95ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201528-09-20152,000458.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201528-09-20151,000458.00ซื้อ
ประมนต์ สุธีวงศ์สุธีวงศ์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-10-201529-09-20155,000460.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-20152,000480.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-20152,000482.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-20152,000480.00ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-20152,000482.00ขาย
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-11-201530-10-20151,000454.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ02-11-201530-10-20151,000456.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ02-11-201530-10-20151,000454.00ซื้อ
ชลณัฐ ญาณารณพญาณารณพผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201512-11-20151,000454.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201527-11-20151,000450.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-20151,000448.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201502-12-201520,000443.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201503-12-20155,000440.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201504-12-201525,000447.20ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201508-12-201540,000439.25ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201508-12-20155,000442.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201509-12-20152,000432.00ซื้อ
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201509-12-201510,000437.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201511-12-20151,000426.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ14-12-201511-12-2015200430.00ซื้อ
จันทนิดา สาริกะภูติสาริกะภูติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201607-01-20162,000420.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ07-01-201606-01-2016300430.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201607-01-20164,000415.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201612-01-20161,000410.00ซื้อ
ชนะ ภูมีภูมีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201617-02-20161,000420.00ซื้อ
พนัส สิมะเสถียรสิมะเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201607-06-20161,000488.00ซื้อ
พนัส สิมะเสถียรสิมะเสถียรผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201607-06-20161,000488.00ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-2017100,000523.70ขาย
พอล ไฮน์ ฮูเกนโทเบลอร์ไฮน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201709-06-20175,312311.00ขาย
ยศ เอื้อชูเกียรติเอื้อชูเกียรติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201714-06-201750,000520.00ขาย
นิธิ ภัทรโชคภัทรโชคคู่สมรสหุ้นสามัญ01-08-201731-07-201710,000500.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201703-08-20171,000498.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201704-08-20173,000498.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201708-08-20171,000488.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201708-08-20171,000484.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201730-11-201710,000478.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201826-04-20181,000470.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201830-04-20182,000472.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201804-05-20183,000466.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201812-06-2018100448.00ขาย
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ15-06-201814-06-20181,000434.00ซื้อ
ธาริษา วัฒนเกสวัฒนเกสคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201818-06-20182,000425.00ซื้อ
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์นิมมานเหมินท์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-07-201814-06-20181,000434.00ซื้อ
นาง จันทนิดา สาริกะภูติจันทนิดาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-02-20212,000369.00ขาย
นางสาว พรรณสิรี อมาตยกุลพรรณสิรีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-12-2020400386.00ขาย
นางสาว พรรณสิรี อมาตยกุลพรรณสิรีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-04-2019300460.00ขาย
นางสาว พรรณสิรี อมาตยกุลพรรณสิรีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-05-2019400450.00ขาย
นาง ธาริษา วัฒนเกสธาริษาคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นายจำนงค์ วัฒนเกส)หุ้นสามัญ01-01-197022-08-20181,000460.00ขาย
นาย นิธิ ภัทรโชคนิธิคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางกาญจนา ภัทรโชค)หุ้นสามัญ01-01-197026-10-20185,000410.00ซื้อ
นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ปรีชาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-10-20181,000410.00ซื้อ
นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ปรีชาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-10-20182,000409.00ซื้อ
นาย ปรีชา อรรถวิภัชน์ปรีชาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-10-20181,000406.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3