SCI 2 ( -0.02 -1.32% )

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SCI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิชัย ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201623-03-2016200,0008.40ขาย
ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201608-04-201644,9009.45ขาย
เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุลเพียรวิทยาสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-20168,000,00010.20ซื้อ
ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-20169,800,00010.20ซื้อ
ภาณุพันธุ์ เจศรีชัยเจศรีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-20162,000,00010.20ซื้อ
อรจิต เพียรวิทยาสกุลเพียรวิทยาสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-20166,500,00010.20ซื้อ
อุนนดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-20168,000,00010.20ขาย
อุนนดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-20169,800,00010.20ขาย
อุนนดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-20166,500,00010.20ขาย
อุนนดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-20165,000,00010.20ขาย
อุนนดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201619-04-20162,000,00010.20ขาย
วนิดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201618-04-201612,000,0008.50ขาย
ศิริชัย พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201618-04-201612,000,0008.50ขาย
อุนนดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201618-04-20163,000,0008.50ขาย
เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุลเพียรวิทยาสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-20161,000,0009.20ขาย
ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-20162,000,0009.20ขาย
วนิดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-20168,000,0009.20ขาย
วิชัย ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-20161,000,0009.20ขาย
วิชัย ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลคู่สมรสหุ้นสามัญ03-05-201629-04-20161,000,0009.20ขาย
พรทิพย์ อัศวชาติชาญชัยอัศวชาติชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201608-07-201610,00011.10ขาย
วิชัย ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201610-11-2016300,00010.25ขาย
วิชัย ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201607-12-2016500,00010.96ขาย
อรจิต เพียรวิทยาสกุลเพียรวิทยาสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201607-12-2016400,00011.00ขาย
พรทิพย์ อัศวชาติชาญชัยอัศวชาติชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201609-12-201620,00011.30ขาย
ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201613-12-2016100,00011.80ขาย
ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201614-12-2016100,00012.20ขาย
วิชัย ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลคู่สมรสหุ้นสามัญ16-12-201614-12-2016200,00012.10ขาย
อรจิต เพียรวิทยาสกุลเพียรวิทยาสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201705-01-2017300,00012.00ขาย
วิชัย ญาณิสรางค์กูลญาณิสรางค์กูลคู่สมรสหุ้นสามัญ21-04-201718-04-2017100,40010.90ขาย
เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุลเพียรวิทยาสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201715-08-201750,0007.25ซื้อ
เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุลเพียรวิทยาสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201716-08-201750,0007.15ซื้อ
วนิดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201815-01-201850,0005.85ซื้อ
วนิดา พฤฒินารากรพฤฒินารากรผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201815-01-201850,0005.80ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3