SIMAT 4 ( 0.06 1.50% )

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 สิงหาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SIMAT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นริศรา ประเสริฐสังข์ประเสริฐสังข์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201214-09-20114,000,0000.00โอนออก
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201320-06-201340,0007.60ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201321-06-201325,0007.60ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201325-06-201320,0007.00ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201326-06-201310,0007.10ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201326-06-201320,0007.20ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201303-07-20133,0007.20ขาย
ธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิชก่อเกียรติวนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201320-08-2013100,0005.41ขาย
ทองคำ มานะศิลปพันธ์มานะศิลปพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201324-09-201312,851,5480.00รับโอน
กัญญ์วรา เอื้อโภไคยกุลเอื้อโภไคยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201426-11-201310,0004.68ซื้อ
กัญญ์วรา เอื้อโภไคยกุลเอื้อโภไคยกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201411-02-201410,0005.00ขาย
ณัฐวุฒิ ปิ่นโตปิ่นโตผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-03-201418-03-201410,8008.01ขาย
ทองคำ มานะศิลปพันธ์มานะศิลปพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201428-10-201425,000,0000.00โอนออก
ทองคำ มานะศิลปพันธ์มานะศิลปพันธ์บุตรหุ้นสามัญ28-10-201428-10-201425,000,0000.00รับโอน
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201518-06-201555,0005.52ขาย
ทองคำ มานะศิลปพันธ์มานะศิลปพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201520-08-20154,000,0000.00โอนออก
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201503-12-201590,0003.99ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201620-06-201683,6002.90ขาย
ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้ากิจก้าวหน้าผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-2016127,0002.93ขาย
บัค เหลง ตันเหลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201720-06-2017193,0003.94ขาย
ทองคำ มานะศิลปพันธ์มานะศิลปพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201825-04-201810,000,0004.00ขาย
ธนายุส โฆสิตสกุลโฆสิตสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201808-05-20185,000,0003.20ซื้อ
ธนายุส โฆสิตสกุลโฆสิตสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201809-05-20185,000,0003.10ซื้อ
ทองคำ มานะศิลปพันธ์มานะศิลปพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201809-05-20182,000,0004.00ขาย
ธนายุส โฆสิตสกุลโฆสิตสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201827-06-2018665,0002.36ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3