SKY 15 ( -0.70 -4.40% )

บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กรกฏาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SKY “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-07-201721-07-201750,0008.98ขาย
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-07-201724-07-201750,0008.98ขาย
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-08-201729-08-20172,270,0008.50ขาย
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-09-201701-09-201720,0009.70ขาย
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-09-201722-09-20172,000,00010.20ขาย
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-09-201728-09-20173,983,80010.20ขาย
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201816-03-20189,20018.40ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-201810,00018.00ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201809-04-20185,00018.30ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201810-04-20185,00018.10ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201811-04-20185,00018.00ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201812-04-20185,00018.00ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201820-04-20185,00017.90ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201830-04-201810,00016.50ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201802-05-201810,00016.10ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-04-201823-04-20185,00017.70ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201824-04-201810,00017.40ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201822-05-201810,00016.40ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201825-05-201810,00016.30ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201828-05-20187,60016.20ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201804-06-201810,00015.00ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201802-07-201810,00014.50ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201803-07-201810,00014.85ขาย
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201805-07-201810,00014.20ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-08-201801-08-201810,00013.90ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201803-08-201820,00013.50ซื้อ
วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิอนุรักษ์พุฒิผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201815-08-201820,00014.20ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3