SORKON 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SORKON “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ19-10-201117-10-2011150,000065.33ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201117-10-2011150,000065.33ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ19-10-201118-10-2011150,000065.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201118-10-2011150,000065.00ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ26-10-201125-10-2011350,000060.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201125-10-2011350,000060.00ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ27-10-201126-10-2011358,000060.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-10-201126-10-2011358,000060.00ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ04-11-201102-11-201110,000060.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201102-11-201110,000060.00ซื้อ
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011150,000000.00โอนออก
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011250,000000.00โอนออก
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011400,000000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011400,000000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ10-11-201109-11-2011250,000000.00โอนออก
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ24-11-201123-11-201138,500060.00ซื้อ
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201123-11-201138,500060.00ซื้อ
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ25-11-201124-11-201134,207000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201124-11-201134,207000.00รับโอน
เจริญ รุจิราโสภณรุจิราโสภณคู่สมรสหุ้นสามัญ06-12-201102-12-201138,000000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201102-12-201138,000000.00รับโอน
ทรงเกียรติ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201203-05-20121,269,592000.00โอนออก
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201222-05-20121,398,707000.00โอนออก
ทรงเกียรติ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201207-06-2012275,000000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201227-07-2012156,292000.00โอนออก
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201226-09-20121,200,000083.00ขาย
สมชาย สกุลสุรรัตน์สกุลสุรรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201228-09-201269,300000.00โอนออก
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201323-08-2013100,000000.00รับโอน
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201306-09-2013500071.50ขาย
อนุชา ชวกิจโกศลชวกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201414-01-20142,000072.50ซื้อ
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-07-201416-07-20141,500083.25ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201431-07-20141,500082.58ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201401-08-20143,500084.32ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201404-08-2014500086.25ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-08-201407-08-2014500086.75ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201415-08-2014900088.75ขาย
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201421-11-20141,000075.00ซื้อ
อนุชา ชวกิจโกศลชวกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201519-01-20153,000078.00ซื้อ
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201523-03-20152,000081.00ซื้อ
ปัญจมา วิภามาสวิภามาสผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201503-04-20152,000080.75ซื้อ
อนุชา ชวกิจโกศลชวกิจโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-11-201517-11-20155,000083.00ขาย
จรัญพจน์ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016239,558000.00รับโอน
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016701,339000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016701,339000.00โอนออก
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016239,558000.00โอนออก
จรัญพจน์ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016239,558000.00รับโอน
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016701,339000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016701,339000.00โอนออก
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016239,558000.00โอนออก
จรัสภล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201610-05-20169,000000.00รับโอน
นิรมล รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201610-05-20169,000000.00โอนออก
จรัญพจน์ รุจิราโสภณรุจิราโสภณผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-10-201613-10-20168,900059.51ซื้อ
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-09-2020667,000004.50ซื้อ
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-09-202086,000005.15ขาย
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-09-2020650,000004.70ซื้อ
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-09-2020614,000004.90ซื้อ
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-09-2020600,000005.00ซื้อ
นาย จรัสภล รุจิราโสภณจรัสภลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-09-2020667,000004.50ซื้อ
นาย จรัสภล รุจิราโสภณจรัสภลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-09-2020600,000005.00ซื้อ
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-06-20201,300052.00ขาย
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-06-2020100051.75ขาย
นาย จรัสภล รุจิราโสภณจรัสภลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-08-2020600,000005.00ซื้อ
นาย จรัสภล รุจิราโสภณจรัสภลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-08-2020650,000004.70ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-03-20203,300048.37ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-03-202014,600049.28ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-03-20202,200047.82ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-03-2020600047.58ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-03-2020300045.08ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-03-20203,000043.75ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-2020400043.50ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-03-2020400044.00ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-03-20201,700042.75ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-03-20201,100045.27ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-03-20204,600043.04ซื้อ
นาง นิรมล รุจิราโสภณนิรมลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-03-2020200043.00ซื้อ
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-03-20201,000045.00ซื้อ
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-20206,800043.53ซื้อ
นาย จรัญพจน์ รุจิราโสภณจรัญพจน์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-03-20203,200043.25ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197003-03-20203,300048.37ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197004-03-202014,600049.28ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197005-03-20202,200047.82ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197009-03-2020600047.58ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197012-03-2020300045.08ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197016-03-20203,000043.75ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197017-03-2020400043.50ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197018-03-2020400044.00ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197019-03-20201,700042.75ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197020-03-20201,100045.27ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197023-03-20204,600043.04ซื้อ
นาย เจริญ รุจิราโสภณเจริญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิรมล รุจิราโสภณ)หุ้นสามัญ01-01-197024-03-2020200043.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3