SSP 7 ( -0.10 -1.35% )

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 มิถุนายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SSP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
เจตยา พัววรานุเคราะห์พัววรานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201729-09-20175,5008.70ขาย
พรกมล หงษ์วิไลหงษ์วิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201702-10-20173,0008.85ขาย
เจตยา พัววรานุเคราะห์พัววรานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201706-10-201720,0009.05ขาย
พรกมล หงษ์วิไลหงษ์วิไลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201706-10-201710,0009.05ขาย
อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตรัตนดิลกผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201719-10-20179009.30ขาย
เจตยา พัววรานุเคราะห์พัววรานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201710-11-201710,0009.15ซื้อ
เจตยา พัววรานุเคราะห์พัววรานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201723-11-20175,0009.00ซื้อ
เจตยา พัววรานุเคราะห์พัววรานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201730-11-20175,0008.70ซื้อ
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-2018100,0007.35ซื้อ
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-2018200,0007.40ซื้อ
วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201811-01-2018200,0007.45ซื้อ
ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-201820,0007.50ซื้อ
วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201816-01-201860,0007.80ซื้อ
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201809-03-2018608,3007.43ซื้อ
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201829-03-2018100,0007.48ซื้อ
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018907,7007.18ซื้อ
วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ธรรมาวรานุคุปต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-201825,0007.26ซื้อ
เจตยา พัววรานุเคราะห์พัววรานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201805-04-20185,0007.00ซื้อ
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201805-04-201885,0007.00ซื้อ
วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201805-04-2018101,3006.97ซื้อ
เจตยา พัววรานุเคราะห์พัววรานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201815-05-20185,0008.00ขาย
เจตยา พัววรานุเคราะห์พัววรานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201819-05-201810,0008.15ขาย
เจตยา พัววรานุเคราะห์พัววรานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201825-05-20182,0008.40ขาย
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201805-07-2018200,0008.24ซื้อ
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201804-07-2018186,0008.28ซื้อ
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201805-07-2018200,0008.24ซื้อ
ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201806-07-2018180,0008.14ซื้อ
วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุลไกรพิสิทธิ์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-08-201809-08-2018100,0007.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3