STA 35 ( -0.25 -0.71% )

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ STA “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
รัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจลาภาโรจน์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201219-06-201220,00015.10ขาย
รัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจลาภาโรจน์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201219-06-201220,00015.20ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201222-08-2012165,90014.70ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201223-08-2012200,00014.70ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201224-08-2012200,00014.60ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201227-08-2012400,00014.70ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201228-08-2012100,00014.80ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201206-09-2012100,00014.70ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201207-09-2012200,00014.85ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201211-09-2012200,00014.85ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201214-09-2012200,00015.70ขาย
รัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจลาภาโรจน์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201218-09-201240,05516.34ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201221-09-2012300,00015.87ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201224-09-2012100,00015.90ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201225-09-2012200,00015.35ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201227-09-2012100,00015.40ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201201-10-2012200,00015.65ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201202-10-2012100,00016.30ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201203-10-2012200,00016.50ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201221-11-2012100,00014.90ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201226-11-2012100,00014.70ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201218-12-2012400,00016.48ซื้อ
อาศรม อักษรนำอักษรนำคู่สมรสหุ้นสามัญ20-12-201218-12-2012100,00016.40ขาย
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ02-01-201331-12-20121,000,0000.57ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201302-01-2013152,0000.63ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201302-01-2013200,00017.75ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201302-01-2013200,00018.00ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201303-01-2013200,00018.80ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201303-01-2013100,00019.20ขาย
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201304-01-2013100,00018.60ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201311-01-2013200,00018.45ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201315-01-2013200,00018.85ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201323-01-2013200,00017.95ซื้อ
ประสิทธิ์ พาณิชย์กุลพาณิชย์กุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201307-03-2013100,00018.50ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201312-03-2013100,00016.80ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201320-03-2013189,90015.55ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201321-03-2013200,00015.73ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201322-03-2013332,60015.31ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201325-03-2013151,10015.20ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ07-06-201305-06-2013200,0000.00รับโอน
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ07-06-201305-06-201350,00014.48ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ07-06-201306-06-201350,00013.94ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-2013247,50012.50ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201327-06-2013189,80012.50ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201308-07-2013140,40012.90ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ21-11-201320-11-201350,00013.00ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ12-12-201311-12-201350,00013.20ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201423-05-201460,00013.39ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201427-05-201410,00013.90ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201428-05-20145,00014.43ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201429-05-201413,00014.27ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201430-05-2014147,00014.74ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ08-07-201407-07-2014100,00014.44ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ10-07-201408-07-201450,00014.40ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201420-08-201417,00014.20ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201425-08-201410,00014.21ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201404-09-201440,00014.19ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201410-09-20145,00013.86ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201418-09-2014484,50014.00ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201419-09-20148,00013.16ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201424-09-201422,000,0000.00โอนออก
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201424-09-201422,000,0000.00โอนออก
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201425-09-201430,00014.26ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201426-09-2014600,00014.10ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201429-09-2014500,00013.89ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201429-09-20144,00013.84ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201403-10-201435,00013.86ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201407-10-2014629,20013.69ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201407-10-201420,00013.85ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201408-10-20145,00013.79ซื้อ
รัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจลาภาโรจน์กิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201420-10-20145,0000.00รับโอน
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201417-11-2014591,00013.10ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201420-11-2014300,00013.60ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201420-11-2014118,00013.04ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-20141,400,00013.55ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-2014300,00013.12ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201425-11-2014155,00013.10ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201402-12-2014150,00013.20ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201403-12-2014280,00013.17ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-20141,000,00012.60ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ17-12-201415-12-201418,00012.11ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201415-12-20141,226,20011.99ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201416-12-2014506,70011.98ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201416-12-2014156,00012.70ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201417-12-201460,00012.53ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201417-12-201418,00012.77ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-2014587,30012.92ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-201410,00013.17ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ24-12-201423-12-2014100,00012.59ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201423-12-201424,00013.04ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ06-01-201505-01-201518,00012.49ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ06-01-201505-01-201518,00012.49ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ20-05-201519-05-20152,00012.57ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ03-06-201502-06-201517,00013.01ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ04-06-201503-06-20152,00013.39ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ10-06-201509-06-20155,00012.58ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ11-06-201510-06-201550,00012.99ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201517-06-2015150,00013.51ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ19-06-201518-06-201510,00013.23ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201522-06-201550,00013.39ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ25-06-201524-06-201516,00013.49ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ19-08-201518-08-20156,70012.38ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201530-09-201545,00011.60ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201502-10-201524,90011.60ซื้อ
พอล สุเมธ ลีสุเมธคู่สมรสหุ้นสามัญ16-12-201515-12-20154,0009.84ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201617-05-201647,60012.39ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201618-05-201623,10012.32ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201624-05-201614,00012.42ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201625-05-201610,00012.29ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201627-05-20165,00012.31ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201601-06-20166,80012.46ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201606-06-201621,10012.34ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201618-08-20161,500,0000.00โอนออก
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201616-11-201692,20015.03ซื้อ
วีรสิทธิ์ สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201630-11-2016350,00016.60ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201619-12-201622,10022.33ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201706-01-2017106,00023.33ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201723-01-201765,90024.36ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201725-01-201718,00024.60ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201726-01-201749,00025.32ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-201720,00021.18ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-201724,80021.81ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-201740,00022.30ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201720-03-20179,00020.07ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201721-03-201717,00021.09ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201706-04-201741,50019.46ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201715-06-20172,00015.19ซื้อ
ซื่อเฉียง หลี่หลี่ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-201749,20015.59ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-11-201716-11-201722,63012.00ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ09-03-201808-03-201850,00011.00ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201826-03-2018100,00011.10ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201828-03-2018100,00011.10ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201829-03-2018150,00011.03ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ02-04-201829-03-201850,00011.00ซื้อ
ไวยวุฒิ สินเจริญกุลสินเจริญกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201804-04-201850,00010.80ซื้อ
กิติชัย สินเจริญกุลสินเจริญกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201811-04-20181,830,0000.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3