STAR 3 ( 0.04 1.60% )

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ STAR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จรูญศรี ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201311-02-201321,0001.23ขาย
สุรศักดิ์ เวชภัทรสิริเวชภัทรสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-02-201319-02-2013319,2002.00ขาย
จรูญศรี ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201322-02-201321,0002.50ซื้อ
สุรศักดิ์ เวชภัทรสิริเวชภัทรสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-03-201327-02-2013802.00ขาย
โชคชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201313-05-2013100,0003.70ขาย
พฤฒิพงศ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201318-06-2013940,8650.58ขาย
จรูญศรี ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201319-06-20135,2001.82ขาย
จรูญศรี ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201319-06-2013501.20ขาย
จรูญศรี ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201319-06-20131,079,9250.58ขาย
โชคชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-06-201319-06-2013175,2001.82ขาย
โชคชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-06-201319-06-201351.20ขาย
เตชะพิทย์ แสงสิงแก้วแสงสิงแก้วผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-06-201319-06-201337,5000.58ขาย
ประสิทธิ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201319-06-20131,912,5000.58ขาย
สมชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-06-201319-06-20134,042,6750.58ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-06-201321-06-2013100,0001.76ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-07-201328-06-201350,0001.85ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-07-201328-06-2013100,0002.00ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-07-201304-07-2013120,0001.77ซื้อ
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-07-201304-07-2013100,0002.50ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201311-07-20131,000,0000.00โอนออก
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-12-201304-12-20131,000,0002.23ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-01-201406-01-201410,0000.92ซื้อ
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-01-201408-01-201420,0000.92ซื้อ
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-01-201409-01-201420,0000.92ซื้อ
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-01-201414-01-201418,1000.92ซื้อ
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-01-201415-01-20141,8000.92ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-01-201420-01-2014200,0001.63ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-02-201429-01-2014350,0001.57ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-02-201430-01-2014500,0001.70ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-02-201413-02-2014101,9082.10ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201408-05-201433,3001.98ซื้อ
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201423-05-201450,0001.91ซื้อ
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201429-05-201450,0001.93ซื้อ
สุภัทร นาตะธนภัทรนาตะธนภัทรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-02-201513-02-20153,7001.91ขาย
สุภัทร นาตะธนภัทรนาตะธนภัทรผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-02-201517-02-2015502.00ขาย
โชคชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201527-02-2015140,0004.38ขาย
สถาพร โคธีรานุรักษ์โคธีรานุรักษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-05-201528-05-201520,0004.25ขาย
สถาพร โคธีรานุรักษ์โคธีรานุรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-20155,0006.00ขาย
สถาพร โคธีรานุรักษ์โคธีรานุรักษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-06-201502-06-201515,0004.41ขาย
สถาพร โคธีรานุรักษ์โคธีรานุรักษ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201504-06-20152,5005.25ขาย
ธีรยุทธ์ กิตติภัทรกุลกิตติภัทรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201507-09-20157,218,2557.21ขาย
ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติอัจฉริยะสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201511-09-20158008.30ซื้อ
ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติอัจฉริยะสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201530-09-20157008.70ซื้อ
ธนกฤต อัจฉริยะสมบัติอัจฉริยะสมบัติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201501-10-20151,5008.80ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201630-09-20161,000,0004.50ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201618-10-20163,800,0004.76ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201619-10-20163,800,0004.70ขาย
กรรณิการ์ ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-10-201621-10-20164,860,9345.15ขาย
สมชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201626-12-20161,640,0004.80ขาย
สมชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-20161,640,0004.88ขาย
สมชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-20161,591,0004.82ขาย
สมชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201730-12-201610,399,7004.82ขาย
สมชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201729-12-2016503,8004.82ขาย
สมชัย ว่องอรุณว่องอรุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201701-02-2017396,2000.00โอนออก
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3