SUN 10 ( -0.15 -1.52% )

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 เมษายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SUN “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชัยยศ สันติวงษ์สันติวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201820-02-201810,0005.10ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201809-03-2018101,0004.82ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201814-03-201899,0004.84ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201821-03-2018100,0004.97ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201827-03-2018200,0004.93ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201828-03-2018100,0004.83ซื้อ
ชัยยศ สันติวงษ์สันติวงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201830-03-201810,0004.66ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201830-03-2018300,0004.76ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018100,0004.74ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201817-05-201870,8004.05ซื้อ
มรกต กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-2018100,0003.99ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-2018229,2004.01ซื้อ
มรกต กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201821-05-201872,0004.00ซื้อ
มรกต กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201822-05-201825,0004.00ซื้อ
มรกต กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201823-05-201843,0004.03ซื้อ
โกวิทย์ สิทธิยศสิทธิยศผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201805-06-20183,0003.32ซื้อ
มรกต กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201804-06-2018100,0003.51ซื้อ
มรกต กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201812-06-2018100,0003.70ซื้อ
มรกต กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201813-06-2018100,0003.70ซื้อ
มรกต กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201814-06-2018100,0003.64ซื้อ
มรกต กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-2018100,0003.22ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-06-201820-06-2018150,0003.28ซื้อ
องอาจ กิตติคุณชัยกิตติคุณชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-2018100,0003.30ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3