SUPER 1 ( 0.01 1.96% )

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SUPER “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201230-05-201229,000,0000.95ขาย
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201404-08-20144,000,0008.15ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201403-12-201454,40012.34ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201528-07-20154,419,1001.24ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201502-10-20155,000,0001.57ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201530-11-20155,000,0001.23ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201502-12-20155,000,0001.19ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-04-201605-04-2016186,926,8580.00รับโอน
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-201710,000,0001.17ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201712-12-201715,003,0001.17ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201804-04-201830,000,0000.88ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201805-04-201830,000,0000.84ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201824-04-2018380,000,0001.15ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201830-04-2018680,000,0001.15ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201816-05-2018507,000,0001.20ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201824-04-2018380,000,0001.15ซื้อ
จอมทรัพย์ โลจายะโลจายะผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201822-05-20181,110,000,0001.20ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3