SUSCO 3 ( 0.02 0.74% )

บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SUSCO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201121-11-20116,000,0001.04ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201227-01-201210,000,0000.00โอนออก
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-02-201214-02-20121,000,0001.23ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัยอัตวาวุฒิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201216-02-20121,000,0001.29ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-20129,000,0000.00รับโอน
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-20123,000,0000.00รับโอน
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201213-03-2012400,0001.21ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201204-04-2012400,0001.22ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201212-04-20121,000,0001.20ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201212-04-2012200,0001.21ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201217-04-2012265,0001.20ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201223-04-2012235,0001.26ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201227-04-20121,000,0001.30ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201202-05-20122,500,0001.33ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201204-05-20121,450,0001.30ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201204-05-20121,500,0001.30ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201214-05-20124,000,0001.41ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201216-05-20121,000,0001.33ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201223-05-20122,000,0001.32ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-201210,000,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-201210,000,0000.00โอนออก
กันพล นกจันทร์นกจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201229-05-2012100,0001.50ขาย
กันพล นกจันทร์นกจันทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201230-05-2012100,0001.60ขาย
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-05-201230-05-20121,000,0001.50ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนคู่สมรสหุ้นสามัญ31-05-201230-05-2012300,0001.48ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-06-201205-06-20121,500,0001.40ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201207-06-2012100,0001.48ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201212-06-20122,000,0001.65ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201218-06-20122,500,0001.69ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201220-06-2012100,0001.77ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201225-06-20125,000,0001.70ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201228-06-20125,000,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201228-06-20125,000,0000.00โอนออก
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201203-07-20124,000,0001.72ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201204-07-20121,500,0001.75ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201205-07-20122,000,0001.76ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201206-07-20121,000,0001.78ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201211-07-2012172,4001.74ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201212-07-2012276,5001.66ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201213-07-20121,551,1001.67ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201218-07-2012125,6001.71ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-07-201225-07-2012100,0001.61ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201206-08-20121,711,5001.67ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201207-08-2012162,9001.69ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201215-08-201210,000,0001.60ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201215-08-201210,000,0001.60ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201221-08-20122,700,0001.68ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201222-08-20121,300,0001.65ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201223-08-20121,000,0001.66ขาย
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201206-09-20125,000,0001.80ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201211-09-2012250,0001.87ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201203-10-20123,000,0002.87ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201215-10-20123,000,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201215-10-20123,000,0000.00โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201216-10-20121,000,0003.24ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-10-201216-10-2012300,0003.26ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนคู่สมรสหุ้นสามัญ18-10-201217-10-2012200,0003.30ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201218-10-20126,000,0000.00โอนออก
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201224-10-2012500,0003.42ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-10-201224-10-20123,700,0003.27ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201205-11-2012200,0003.44ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201208-11-2012300,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-11-201208-11-2012300,0000.00โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201209-11-2012100,0003.44ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201212-11-2012100,0003.44ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201214-11-20121,000,0003.52ขาย
พยุง บุญศิริบุญศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201214-11-2012580,0003.42ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201215-11-2012420,0003.30ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ23-11-201223-11-20122,304,8003.47ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201228-11-20121,695,2003.58ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201207-12-2012100,0003.42ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201211-12-2012100,0003.36ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201213-12-20122,000,0003.36ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201214-12-20125,000,0000.00โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201217-12-2012100,0003.26ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201316-01-20133,500,0003.86ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201318-01-20131,000,0003.71ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201321-01-2013500,0003.72ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201328-01-20135,500,0000.00โอนออก
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201330-01-20132,500,0003.58ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-02-201319-02-2013100,0003.56ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201305-03-20132,000,0004.23ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201306-03-20132,000,0004.02ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201312-03-20131,000,0005.08ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201312-03-20131,000,0005.30ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201312-03-2013200,0005.50ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201313-03-2013200,0005.15ซื้อ
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201325-03-2013500,0005.65ขาย
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201326-03-20131,000,0006.05ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201327-03-2013400,0006.45ซื้อ
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนคู่สมรสหุ้นสามัญ03-04-201329-03-2013200,0006.05ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201301-04-2013400,0006.80ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201303-04-2013400,0006.60ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201305-04-20132,000,0000.00โอนออก
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201312-04-2013500,0006.50ขาย
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนคู่สมรสหุ้นสามัญ17-04-201312-04-2013100,0006.40ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201325-04-2013500,0006.20ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201326-04-2013500,0006.20ขาย
ประกิต ประทีปะเสนประทีปะเสนคู่สมรสหุ้นสามัญ30-04-201329-04-2013400,0006.00ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201330-04-2013500,0006.20ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-05-201307-05-201310,000,0000.00โอนออก
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201331-05-2013600,0005.10ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201303-06-2013400,0005.00ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201304-06-20131,000,0004.97ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201306-06-20131,000,0000.00โอนออก
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201306-06-20131,000,0000.00โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201307-06-2013400,0004.56ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201310-06-2013100,0004.66ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-2013140,2004.04ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-2013100,0004.14ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-2013600,0004.06ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201314-06-2013200,0004.37ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201324-06-2013100,0004.18ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201325-06-2013400,0003.99ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201304-07-2013100,0004.41ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201308-07-20131,000,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201308-07-20131,000,0000.00โอนออก
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201312-07-2013200,0004.31ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201315-07-2013300,0004.38ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-07-201317-07-2013200,0004.30ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201318-07-2013100,0004.38ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201318-07-2013500,0004.44ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201331-07-20131,000,0004.00ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201302-08-2013100,0003.90ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201302-08-2013500,0003.89ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201305-08-2013100,0003.84ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201314-08-2013100,0003.92ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201319-08-2013100,0003.84ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201321-08-2013500,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201321-08-2013500,0000.00โอนออก
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-2013500,0003.20ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201323-08-2013700,0003.20ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201327-08-2013300,0002.88ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201327-08-20133,000,0000.00โอนออก
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201328-08-201319,7002.72ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201303-09-2013100,0002.94ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201311-09-2013500,0003.26ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201312-09-2013712,4003.26ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201313-09-2013122,9003.26ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201317-09-2013100,0003.36ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201318-09-2013200,0003.35ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201324-09-2013500,0003.38ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-10-201327-09-2013500,0003.56ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201330-09-2013200,0003.32ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201301-10-201350,0003.36ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201302-10-201350,0003.52ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201307-10-201350,0003.50ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201309-10-201350,0003.48ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-10-201324-10-2013200,0003.94ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201325-10-20131,000,0004.10ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201328-10-2013200,0003.95ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-11-201330-10-2013100,0003.77ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201304-11-2013100,0003.48ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201321-11-2013200,0003.38ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201322-11-2013200,0003.34ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201325-11-2013150,0003.21ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201327-11-201350,0003.34ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201328-11-201350,0003.33ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201306-12-201385,4003.42ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201309-12-201350,0003.44ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201309-12-201350,0003.42ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201316-12-2013100,0003.26ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201319-12-2013100,0003.30ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201324-12-201350,0003.22ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-2013100,0003.20ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-2013100,0003.20ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201427-12-20132,000,0003.10ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201427-12-2013100,0003.10ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201427-12-2013100,0003.12ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201402-01-2014983,0002.95ซื้อ
พยุง บุญศิริบุญศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201402-01-2014500,0002.20ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201403-01-20141,217,0002.85ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201406-01-2014349,9002.80ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201407-01-2014247,1002.82ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201408-01-201410,3002.86ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201409-01-2014192,7002.90ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201413-01-2014100,0002.86ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201420-01-2014100,0003.07ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201424-01-2014100,0003.09ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัยอัตวาวุฒิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201428-01-2014500,0003.02ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201428-01-2014446,0003.00ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201428-01-2014100,0003.04ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201429-01-201454,0003.00ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201430-01-2014100,0003.00ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัยอัตวาวุฒิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201417-02-2014494,4003.26ขาย
นพดล อัตวาวุฒิชัยอัตวาวุฒิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201417-02-20145,6003.24ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201424-02-2014100,0003.06ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201404-03-2014100,0003.14ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201410-03-2014100,0003.28ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201418-03-20141,200,0003.24ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201419-03-2014300,0003.18ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201408-04-2014100,0003.08ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201407-05-2014100,0003.02ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201407-05-2014500,0003.02ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201422-05-2014200,0003.00ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201428-05-20141,083,5003.04ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201430-05-2014516,5003.04ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201402-06-2014600,0003.08ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201403-06-2014700,0003.11ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201406-06-20141,000,0003.14ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201409-06-2014974,0003.31ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201411-06-2014126,0003.20ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201416-06-201440,2003.22ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201417-06-2014259,8003.25ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-07-201410-07-2014100,0003.12ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201422-07-20143,000,0000.00โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-07-201422-07-2014100,0003.12ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201430-07-2014394,7002.99ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201401-08-20145,3002.94ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201414-08-2014100,0002.98ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201415-08-20144,000,0000.00รับโอน
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201425-08-2014200,0003.01ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201425-08-2014100,0003.00ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคคู่สมรสหุ้นสามัญ02-09-201428-08-2014300,0003.06ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201428-08-2014100,0003.06ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201403-09-2014100,0003.12ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201408-09-2014100,0003.20ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201409-09-2014100,0003.20ซื้อ
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201412-09-2014200,0003.40ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201412-09-2014200,0003.36ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201415-09-2014100,0003.64ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201415-09-2014100,0003.80ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201415-09-201496,0003.72ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคคู่สมรสหุ้นสามัญ18-09-201416-09-2014500,0003.82ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201418-09-2014100,0004.00ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201418-09-2014100,0003.98ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201424-09-2014300,0004.40ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201410-11-2014200,0004.06ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201412-11-2014300,0003.99ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201419-11-2014100,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201419-11-2014100,0000.00โอนออก
นพดล อัตวาวุฒิชัยอัตวาวุฒิชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201419-12-2014190,1214.18ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-02-201505-02-2015718,6920.10ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์คู่สมรสใบสำคัญแสดง10-02-201505-02-2015209,3260.10ซื้อ
นพดล อัตวาวุฒิชัยอัตวาวุฒิชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-02-201505-02-201513,9530.10ซื้อ
พวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน์ทวีชัยวัฒน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-02-201505-02-20158,0060.10ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-02-201505-02-20156,9760.10ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-02-201505-02-20151,897,9280.10ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-02-201505-02-20157,357,5000.10ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-02-201505-02-20151,883,9640.10ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201509-02-20151,000,0003.89ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201512-02-2015200,0003.92ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201512-02-2015500,0003.94ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-02-201513-02-2015500,0921.39ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-02-201516-02-201566,0361.29ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-02-201516-02-201564,9001.28ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201516-02-2015200,0003.88ซื้อ
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-02-201516-02-2015306,4001.36ซื้อ
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-02-201513-02-2015400,0001.57ขาย
ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์คู่สมรสใบสำคัญแสดง18-02-201513-02-2015959,3261.07ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-02-201513-02-20151,697,9281.31ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-02-201513-02-2015200,0003.90ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-02-201513-02-20155,064,9001.39ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-02-201513-02-2015931.43ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201518-02-2015600,0001.24ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201518-02-2015100,0003.86ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201519-02-20151,400,0001.00ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201523-02-201512,7003.86ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201524-02-201587,3004.02ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201525-02-2015100,0004.16ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201502-03-2015254,5000.88ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201503-03-2015200,0003.86ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201503-03-2015445,5000.83ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201505-03-2015130,0003.78ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201506-03-2015500,0003.85ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201509-03-2015300,0003.87ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201512-03-2015100,0003.74ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201520-03-2015100,0003.50ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201520-03-20151,000,0000.50ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-03-201520-03-2015400,0000.52ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-03-201523-03-2015100,0000.53ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201524-03-2015100,0003.30ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-03-201526-03-2015150,0000.62ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-03-201527-03-2015350,0000.66ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-03-201530-03-201550,0000.73ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201530-03-2015100,0003.38ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-04-201502-04-2015250,0000.69ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-04-201507-04-2015100,0000.80ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-04-201508-04-2015100,0000.79ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-04-201516-04-2015300,0000.81ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-04-201517-04-2015100,0001.01ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-04-201517-04-2015500,0000.93ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-04-201520-04-20152,600,0000.94ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-04-201524-04-2015300,0000.89ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-05-201506-05-2015200,0000.81ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201513-05-2015100,0003.32ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201518-05-2015176,8003.34ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201520-05-2015123,2003.38ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201520-05-2015123,2003.38ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201522-05-201533,1003.38ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201525-05-201566,9003.42ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201528-05-2015100,0003.33ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201529-05-201550,0003.34ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-06-201502-06-201550,0003.30ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201504-06-20151,000,0000.00โอนออก
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-06-201505-06-20151,000,0000.69ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201509-06-2015200,0003.30ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201523-06-2015100,0003.36ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-06-201525-06-2015200,0000.84ขาย
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-06-201526-06-2015150,0000.84ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-06-201526-06-2015200,0000.87ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201526-06-20151,000,0003.61ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201529-06-2015200,0003.44ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-06-201529-06-2015300,0000.81ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201502-07-2015300,0003.42ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201503-07-2015100,0003.40ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201503-07-2015300,0003.39ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201503-07-20151,900,0000.00โอนออก
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201503-07-20151,700,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201507-07-2015300,0003.34ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201508-07-2015100,0003.32ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-07-201509-07-2015100,0000.70ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201509-07-2015100,0003.26ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201510-07-2015200,0003.29ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201514-07-2015200,0003.32ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201515-07-2015200,0003.34ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201515-07-2015100,0003.36ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-07-201515-07-2015100,0000.74ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-07-201516-07-2015300,0003.36ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201517-07-2015200,0003.34ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201522-07-2015100,0003.20ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201523-07-20156,9003.20ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201524-07-201593,1003.20ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201527-07-2015200,0003.15ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201528-07-2015300,0003.10ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201529-07-2015200,0003.10ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201510-08-201541,1003.10ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201511-08-201558,9003.12ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201513-08-2015100,0003.04ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201521-08-2015100,0002.92ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-08-201524-08-20151,000,0000.51ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-08-201524-08-20152,000,0000.51ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201527-08-2015100,0002.88ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-09-201527-08-2015250,0000.52ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201531-08-20152,100,0000.00โอนออก
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201501-09-20151,000,0000.00รับโอน
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-09-201511-09-2015250,0000.59ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201505-10-2015500,0000.57ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201506-10-20151,700,0000.00โอนออก
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201507-10-2015500,0000.61ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201509-10-2015500,0000.65ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-10-201520-10-2015200,0000.60ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง28-10-201526-10-2015500,0000.58ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-12-201526-11-2015200,0000.47ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201511-12-2015100,0002.60ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201517-12-201542,7002.50ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-201557,3002.50ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-2016100,0002.54ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201625-01-2016100,0002.76ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201611-02-2016100,0002.72ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201615-02-2016118,9002.68ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201617-02-201681,1002.60ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-03-201602-03-2016200,0000.39ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201608-03-2016300,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201611-04-201687,3002.50ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201612-04-201612,7002.52ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-04-201620-04-2016200,0000.40ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-04-201620-04-2016590,9000.39ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-04-201621-04-2016909,1000.39ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201629-04-2016100,0002.58ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201610-05-201650,0002.64ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201624-05-201650,0002.64ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-06-201601-06-2016750,0000.44ขาย
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201603-06-2016100,0002.68ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-06-201603-06-201668,1000.44ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201614-06-2016100,0003.08ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-06-201613-06-20161,000,0000.49ขาย
นพดล อัตวาวุฒิชัยอัตวาวุฒิชัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-06-201623-06-201663,9530.66ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-06-201623-06-2016500,0000.70ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-06-201624-06-2016250,0000.70ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201624-06-2016100,0003.06ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201624-06-2016100,0003.08ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201624-06-20162,100,0003.06ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201630-06-2016285,9003.10ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201604-07-20161,500,0000.63ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-07-201605-07-20161,500,0000.65ขาย
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201608-07-2016114,1003.12ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201608-07-2016500,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201608-07-20162,500,0000.00โอนออก
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201608-07-20161,500,0000.00รับโอน
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201608-07-2016500,0000.00รับโอน
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201612-07-2016200,0003.07ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201612-07-2016100,0003.08ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-2016100,0003.10ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-2016100,0002.98ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201601-08-2016100,0002.98ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-08-201601-08-2016400,0000.56ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-2016100,0003.10ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-2016100,0002.98ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201613-07-2016100,0003.10ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-2016100,0002.98ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201613-07-2016300,0003.04ซื้อ
พงศธร ฉัตรนะรัชต์ฉัตรนะรัชต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201614-07-20161,100,0002.97ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-07-201622-07-2016100,0000.57ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201626-07-2016100,0003.00ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-07-201628-07-2016200,0000.56ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201604-08-2016100,0002.96ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-08-201610-08-2016200,0000.55ขาย
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201622-08-2016100,0002.92ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-08-201624-08-2016200,0000.59ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-08-201625-08-20161,000,0000.58ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-09-201630-08-2016500,0000.60ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-09-201630-08-20161,000,0000.59ขาย
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201608-09-2016100,0003.62ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-09-201609-09-2016250,0000.41ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-09-201627-09-2016500,0000.43ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201628-09-2016100,0002.66ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201629-09-2016500,0002.70ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201630-09-2016100,0002.68ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201603-10-2016400,0002.70ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201606-10-2016750,0000.50ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201606-10-2016300,0000.50ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201607-10-2016200,0000.53ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201607-10-2016200,0003.00ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201610-10-2016300,0002.83ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201611-10-2016100,0002.86ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-10-201618-10-20161,000,0000.55ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-10-201619-10-20161,500,0000.57ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201626-10-2016500,0000.00โอนออก
วีรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-10-201626-10-2016500,0000.00รับโอน
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-10-201627-10-20165,500,0000.00โอนออก
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-10-201627-10-20165,500,0000.00รับโอน
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-11-201628-10-2016200,0003.58ขาย
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-11-201628-10-2016250,0760.74ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-11-201631-10-20161,000,0000.76ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201615-11-2016300,0003.09ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-09-201626-09-20161,000,0000.43ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201626-09-2016100,0002.64ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201621-11-2016200,0003.20ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201622-11-2016100,0003.50ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201624-11-2016200,0003.40ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-11-201624-11-20161,000,0000.64ขาย
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201608-12-2016200,0003.48ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201729-12-2016100,0003.34ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201704-01-2017300,0003.38ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201709-01-2017300,0003.96ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-01-201709-01-20173,000,0000.73ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-01-201709-01-20171,000,0000.72ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-01-201710-01-2017500,0000.94ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-01-201710-01-2017500,0000.95ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-01-201710-01-2017347,8000.92ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-01-201711-01-2017500,0000.86ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-01-201712-01-2017500,0000.96ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-01-201712-01-20171,000,0000.96ขาย
กันพล นกจันทร์นกจันทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-01-201712-01-2017125,0000.96ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-01-201713-01-2017300,0000.90ขาย
เสริมศรี บุนนาคบุนนาคผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201716-01-2017204.60ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-01-201717-01-2017300,0000.88ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-01-201723-01-2017100,0000.84ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-01-201724-01-2017200,0000.85ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-01-201725-01-2017700,0000.85ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-02-201717-02-2017900,0000.87ขาย
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-2017100,0004.14ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201707-03-2017100,0004.06ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201709-03-2017100,0004.00ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201714-03-2017200,0003.74ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201715-03-2017100,0003.86ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง27-03-201723-03-2017200,0000.77ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-05-201704-05-2017235,0000.66ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-05-201705-05-2017865,0000.64ขาย
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-20171,500,0003.55ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-2017300,0003.48ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-2017200,0003.46ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-2017300,0003.50ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201704-07-2017200,0003.50ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-07-201725-07-20173,000,0000.66ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-08-201726-07-2017250,0000.65ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201716-08-2017200,0003.40ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201716-08-2017100,0003.36ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201717-08-2017100,0003.20ซื้อ
วีรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201725-08-2017300,0003.38ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201729-08-201743,2003.40ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201729-08-2017156,8003.42ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201730-08-20171,000,0003.41ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201701-09-2017200,0003.40ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201711-09-2017220,7003.44ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201712-09-201779,3003.42ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201713-09-2017100,0003.40ซื้อ
พิสุทธิ์ สันติโชคสันติโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201714-09-20171,500,0003.42ขาย
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201729-09-2017250,0003.58ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-10-201729-09-2017250,0000.59ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-11-201709-11-20171,000,0000.72ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201713-11-20171,000,0003.91ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201715-12-2017200,0003.74ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201718-12-2017100,0003.86ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201726-12-2017200,0003.76ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-2018100,0003.74ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-02-201805-02-2018368,2000.59ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-02-201806-02-2018131,8000.59ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-02-201805-02-20181,000,0000.60ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201819-02-2018200,0003.97ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201823-02-2018100,0003.80ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201826-02-2018100,0003.80ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201827-02-2018200,0003.73ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201812-03-2018101,8003.70ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201813-03-201848,2003.68ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201811-04-201850,0003.42ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201818-04-2018100,0003.46ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201818-04-2018100,0003.46ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-04-201817-04-2018100,2000.41ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-04-201819-04-2018100,2000.44ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201820-04-201859,2003.54ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-04-201819-04-2018100,2000.44ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201827-04-201870,0003.52ซื้อ
มาวีร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-05-201804-05-2018300,0003.58ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-05-201816-05-2018250,0000.39ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201815-05-2018100,0003.68ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201826-04-201830,0003.51ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201823-04-201840,8003.54ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201824-04-201850,0003.52ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-05-201817-05-2018200,0003.65ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201824-05-2018150,0003.44ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201804-06-201850,0003.46ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201805-06-201850,0003.46ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201804-06-201850,0003.48ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201808-06-201850,0003.40ซื้อ
ภิมุข สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-06-201818-06-2018250,0000.21ขาย
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201818-06-201850,0003.42ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-201850,0003.28ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201825-06-201850,0003.26ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201827-06-201850,0003.22ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201804-07-201850,0003.22ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201823-07-201850,0003.26ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201824-07-201850,0003.26ซื้อ
มงคล สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-08-201802-08-201850,0003.36ซื้อ
อัมรินทร์ สิมะโรจน์สิมะโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201810-08-201850,0003.32ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3