SWC 9 ( -0.30 -3.39% )

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SWC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201211-04-201110,0505.00ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201219-04-201110,0005.00ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201220-04-20112,9505.05ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201222-04-20115,0005.25ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201227-04-201117,0005.00ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201229-04-201111,1505.09ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201205-10-20118004.22ซื้อ
วรรณี จิราธวัชชัยจิราธวัชชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-01-201220-01-2012144,0004.80ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201207-02-201210,6005.01ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201208-02-201213,4005.15ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201209-02-201215,0005.15ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201210-02-201215,0005.15ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201213-02-201211,2505.10ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201214-02-20127,5005.07ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201215-02-20121,1005.05ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201216-02-201254,7005.06ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201217-02-20127,9005.16ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201220-02-20122,5005.20ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201228-02-20122,5005.14ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201206-03-201215,0504.93ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201214-03-201210,0005.00ซื้อ
วีระ ชินกนกรัตน์ชินกนกรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201215-03-20128,000,0000.00โอนออก
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201216-03-201215,0004.98ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201219-03-20128,4005.00ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201225-04-201210,0005.20ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201230-04-201216,5005.39ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201204-05-20129,8505.30ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201208-05-20125,0505.30ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201209-05-201242,0505.28ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201210-05-201254,5005.46ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201211-05-201247,7005.80ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201215-05-2012268,4006.11ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201216-05-20128,2506.20ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201218-07-201291,0506.78ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201220-07-201228,9007.00ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201224-07-201241,8507.00ขาย
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201225-07-201211,2007.22ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201226-07-20125,9007.40ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201227-07-201212,9007.50ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201230-07-20125,1007.50ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201231-07-201225,0007.40ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201201-08-201210,0007.35ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201208-08-201217,5507.61ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201209-08-20125,2508.50ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201210-08-201239,1008.15ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201214-08-201240,8009.02ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201215-08-20125,0008.80ซื้อ
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201216-08-201210,0009.10ซื้อ
สุคุณ ตันติเจริญเกียรติตันติเจริญเกียรติคู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201322-01-20131,000,0000.00โอนออก
ขจร ตรีสุโกศลตรีสุโกศลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201303-07-2013424,2008.10ขาย
สุคุณ ตันติเจริญเกียรติตันติเจริญเกียรติคู่สมรสหุ้นสามัญ27-03-201425-03-20141,000,0007.30ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ชินกนกรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-04-201517-04-2015740,00011.80ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201521-04-201563,90013.29ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ชินกนกรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-04-201521-04-2015430,00013.48ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ชินกนกรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-04-201522-04-201580,00012.80ซื้อ
วีระ ชินกนกรัตน์ชินกนกรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-04-201523-04-201580,00012.60ซื้อ
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201529-04-201590,00010.74ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ชินกนกรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-05-201512-05-2015330,2007.88ซื้อ
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201521-08-201550,0009.30ขาย
ชาญเดช ปั้นตระกูลปั้นตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201513-11-20155,0008.72ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201523-11-201530,00010.25ขาย
วีระ ชินกนกรัตน์ชินกนกรัตน์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-03-201626-02-2016132,9009.45ซื้อ
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201609-06-201620,00011.30ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201616-06-201617,00011.30ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201621-06-201610,00011.30ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201608-07-201670011.30ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201611-07-201617,00011.30ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201611-07-201635,30011.40ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201603-08-201620,00012.20ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201603-08-201630,00012.30ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-08-201604-08-2016100,00012.60ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ10-08-201609-08-2016100,00011.95ขาย
ชาญเดช ปั้นตระกูลปั้นตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-20175,00011.88ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201717-08-2017670,00013.25ขาย
พัฒนา สุคนธรักษ์สุคนธรักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-09-201717-08-20171,000,00013.25ขาย
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201727-09-2017125,00014.34ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201704-10-201775,00014.52ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201712-10-201733,90014.81ซื้อ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณตั้งคารวคุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201709-11-20179,00016.59ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201710-11-201770,10016.90ซื้อ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณตั้งคารวคุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201713-11-20171,50017.67ซื้อ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณตั้งคารวคุณคู่สมรสหุ้นสามัญ15-11-201713-11-201740017.50ซื้อ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณตั้งคารวคุณคู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201720-11-20171,00016.50ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201728-11-201732,80015.27ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201729-11-201710,00015.00ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201701-12-201753,20014.90ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-12-201701-12-201720,00014.90ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-12-201706-12-20178,50015.20ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-12-201712-12-201715,00016.00ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-12-201713-12-20176,00016.40ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-12-201718-12-201715,00016.61ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-12-201719-12-201712,00016.70ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201722-12-201718,00016.98ซื้อ
สิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์ชญาน์นันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-01-201829-12-2017100,00017.00ซื้อ
ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณตั้งคารวคุณผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201814-05-20181,00022.80ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3