TACC 4 ( 0.02 0.46% )

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TACC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ติยะสุขสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201516-12-20155,0004.80ซื้อ
สุวีรยา อังศวานนท์อังศวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201517-12-201550,0004.90ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-201510,0004.70ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201613-01-201610,0006.00ขาย
สมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูลประสิทธิ์จูตระกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201619-01-2016100,0005.80ขาย
สุวีรยา อังศวานนท์อังศวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201620-01-201670,0006.00ขาย
พักตรา สุริยาปีสุริยาปีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201620-01-201660,0006.05ขาย
แพรวนภา นิ่มมานิ่มมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201620-01-2016175,0006.00ขาย
หัสยา จารุวิทยานันท์จารุวิทยานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201620-01-2016123,4006.00ขาย
หัสยา จารุวิทยานันท์จารุวิทยานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201621-01-201666,9006.12ขาย
แพรวนภา นิ่มมานิ่มมาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201622-01-2016175,0006.05ขาย
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201622-01-201620,0006.03ซื้อ
หัสยา จารุวิทยานันท์จารุวิทยานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-01-201622-01-2016103,4006.06ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ติยะสุขสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201608-03-20165,0005.85ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201614-03-201630,0006.30ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ติยะสุขสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201615-03-201610,0006.30ขาย
หัสยา จารุวิทยานันท์จารุวิทยานันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201615-03-201620,0006.25ขาย
ชนิต สุวรรณพรินทร์สุวรรณพรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201621-03-2016250,0006.60ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201628-03-20167,0006.15ซื้อ
พักตรา สุริยาปีสุริยาปีผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201604-04-201620,0006.30ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201608-04-20169,0006.00ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201623-05-20165,0005.75ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201623-05-2016100,0005.80ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201623-05-201640,0005.77ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201624-05-2016100,0005.75ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201610-06-201620,0005.75ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201615-06-201620,0005.75ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201616-06-201640,0005.68ซื้อ
ชนิต สุวรรณพรินทร์สุวรรณพรินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-06-201617-06-2016100,0005.45ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201617-06-20168,0005.45ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201620-06-201610,0005.40ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201623-06-201650,0005.51ซื้อ
ชนิต สุวรรณพรินทร์สุวรรณพรินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ11-07-201608-07-2016100,0005.95ขาย
พักตรา สุริยาปีสุริยาปีผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201608-07-201620,0005.95ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ติยะสุขสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-201610,0007.95ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-201610,0008.10ขาย
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201609-09-201649,0007.69ซื้อ
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201628-09-201629,0009.03ขาย
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201630-09-20165,000,0000.00โอนออก
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201630-09-20165,000,0000.00รับโอน
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขคู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201630-09-20165,000,0000.00รับโอน
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201630-09-20165,000,0000.00โอนออก
ภาวินี สุวรรณเมธานนท์สุวรรณเมธานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201626-09-20162,0008.77ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ติยะสุขสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201623-11-20162,5009.45ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ติยะสุขสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201606-12-20163,00010.10ขาย
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201606-12-201669,00010.08ขาย
นริสา ติยะสุขสวัสดิ์ติยะสุขสวัสดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201607-12-20166,00010.20ขาย
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201608-12-20165,250,0000.00รับโอน
ชนิต สุวรรณพรินทร์สุวรรณพรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-20162,000,0000.00โอนออก
ชนิต สุวรรณพรินทร์สุวรรณพรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-20161,000,0000.00โอนออก
สุวีรยา อังศวานนท์อังศวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201627-12-2016500,0000.00โอนออก
สุวีรยา อังศวานนท์อังศวานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201629-12-20163,500,0000.00โอนออก
ชนิต สุวรรณพรินทร์สุวรรณพรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201711-04-20179,000,0000.00โอนออก
ชนิต สุวรรณพรินทร์สุวรรณพรินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-04-201711-04-20179,000,0000.00รับโอน
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201702-05-201769,0007.31ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขคู่สมรสหุ้นสามัญ03-05-201702-05-201760,0007.33ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201724-05-20174,0006.55ซื้อ
ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์โชติภูมิเวทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-05-201724-05-20174,0006.60ขาย
ชนิต สุวรรณพรินทร์สุวรรณพรินทร์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-08-201718-08-20179,000,0000.00โอนออก
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201712-12-2017300,0005.30ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201718-12-2017400,0005.62ซื้อ
ชนิต สุวรรณพรินทร์สุวรรณพรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201827-03-20186,000,0000.00โอนออก
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201811-05-2018208,4004.82ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201824-05-201830,0004.56ซื้อ
ชัชชวี วัฒนสุขวัฒนสุขผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201830-05-2018150,0004.57ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3