TASCO 18 ( 0.10 0.56% )

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TASCO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-11-201109-11-2011100,000010.15ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง29-11-201124-11-201110,000010.10ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง01-12-201129-11-201136,500009.90ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-02-201318-02-2013300,000009.45ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201304-03-201336,000015.71ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201305-03-201332,100016.94ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201308-03-2013103,400018.33ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-03-201322-03-201350,000013.90ซื้อ
อนุรัตน์ เทียมทันเทียมทันผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-04-201301-04-201377,000021.20ขาย
อนุรัตน์ เทียมทันเทียมทันผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-04-201302-04-201323,000020.40ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201315-05-2013200,000076.74ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-05-201315-05-2013200,000019.08ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201316-05-201361,500076.80ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-05-201316-05-201361,500018.95ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-05-201317-05-2013138,500019.94ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-05-201317-05-2013138,500079.77ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-05-201321-05-201350,000020.85ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-06-201306-06-201357,000014.43ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-201357,000068.31ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201307-06-201312,000068.69ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-06-201307-06-201312,000013.94ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำใบสำคัญแสดง11-06-201310-06-201331,000013.67ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201310-06-201331,000069.71ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-11-201326-11-20139,900058.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201329-11-201342,600057.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201311-12-20135,500057.35ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-12-201316-12-20132,000052.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201318-12-201310,000054.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201319-12-201310,000053.34ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-12-201323-12-201310,000052.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201403-01-201410,000047.87ซื้อ
ลักษณา ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201430-01-201430,000046.00ซื้อ
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-06-201406-03-2014900000.56ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-06-201406-03-201421000.01ขาย
อิสเมล อับดุล ฮามิดอับดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201418-03-2014500050.50ซื้อ
อิสเมล อับดุล ฮามิดอับดุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201427-03-2014500048.50ซื้อ
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์รัตน์ตระกูลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201423-07-201443,600062.18ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201423-07-201430,000062.08ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-07-201424-07-201410,000000.00รับโอน
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201415-08-2014100,000056.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201418-08-201430,000055.50ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201425-08-201422,200058.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201426-08-201427,800057.25ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201405-09-201450,000060.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201408-09-201439,300059.50ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201409-09-201410,700059.75ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201411-09-201430,000059.75ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201412-09-201420,000060.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201410-10-20145,100059.75ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201411-12-2014100,000063.88ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201415-12-201420,000062.50ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201416-12-201440,000065.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201517-12-201422,500064.75ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201518-12-201417,500065.50ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201522-01-20153,700074.15ขาย
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201526-01-201520,000077.62ขาย
กษิดิศ เจริญชลวานิชเจริญชลวานิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-02-201527-01-201555,500000.00โอนออก
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201529-04-20155,000,000000.00โอนออก
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201522-04-2015100,000013.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201530-04-201550,000015.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-05-201506-05-2015150,000015.80ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201514-05-201599,840014.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201514-05-201570,000014.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201515-05-20151,200,000000.00โอนออก
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201528-05-201510,000018.00ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201529-05-201540,000018.15ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201502-06-201570,000018.81ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201505-06-201510,000020.50ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201511-06-2015130,000019.20ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201511-06-2015400,000019.30ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201510-06-201520,000019.30ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201511-06-201510,000019.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201512-06-2015400,000018.20ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201515-06-201520,000018.80ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201512-06-2015100,000018.70ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201519-06-2015300,000018.96ซื้อ
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201516-06-201530,000018.55ซื้อ
โก๊ะ ไล้ ฮวดไล้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-07-201524-06-201580,000021.75ขาย
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201514-08-2015500,000025.75ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201527-08-201550,000025.25ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201509-09-201520,000026.25ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201510-09-201517,500026.25ซื้อ
ประวีณ เพ็ญมณีเพ็ญมณีผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201518-09-201537,500026.50ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201508-10-201530,000031.38ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201507-10-201530,000031.38ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201508-10-201510,000035.25ขาย
สรนารถ นันทมนตรีนันทมนตรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201514-10-201520,000036.25ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201516-11-201550,000038.25ซื้อ
โก บัน เฮ็งบันผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201516-11-201550,000037.50ซื้อ
จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์มาร์เซลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201520-11-2015200,000042.03ขาย
ลักษณา ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201520-11-20151,080,000000.00โอนออก
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201526-11-201520,000038.00ซื้อ
จ๊าคส์ มาร์แชลมาร์แชลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201509-12-2015300,000038.79ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201514-12-201550,000036.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-201530,000036.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201622-01-20162,000,000000.00รับโอน
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201618-02-201610,000024.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201618-02-201610,000024.50ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201624-02-2016245,000025.25ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201626-02-2016100,000024.10ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201626-02-201655,000024.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201613-05-2016400,000024.80ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201617-05-2016100,000025.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201613-05-2016500,000000.00โอนออก
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินคู่สมรสหุ้นสามัญ17-05-201613-05-2016500,000000.00รับโอน
โก บัน เฮ็งบันผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201616-05-201650,000024.70ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์รัตน์ตระกูลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201624-06-2016100,000026.75ขาย
อุดมพร พันธุ์แพทย์พันธุ์แพทย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201624-06-201655,000027.00ขาย
โก๊ะ ไล้ ฮวดไล้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201630-06-2016300,000027.25ขาย
อัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์รัตน์ตระกูลทิพย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201608-07-2016100,000026.75ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201615-08-2016600,000026.75ขาย
ลักษณา ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201615-08-20161,000,000026.75ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201617-08-201627,000025.50ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201619-08-20164,000025.25ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201622-08-201640,000025.00ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201624-08-2016129,000024.80ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201630-08-201615,000024.37ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201602-09-201685,000022.50ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201607-09-201620,000021.90ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201612-09-201650,000018.50ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201605-10-201630,000019.00ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201611-10-201650,000018.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201612-10-201650,000017.30ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201612-10-2016100,000016.55ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201609-11-201650,000017.90ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201611-11-2016100,000017.70ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201616-11-201650,000017.00ซื้อ
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201724-03-2017500,000025.25ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-05-201711-05-201750,000022.70ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201726-06-20171,300024.70ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201727-06-20177,600024.03ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201730-06-201711,100022.90ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201712-07-201750,000022.90ซื้อ
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201729-08-201730,000023.00ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201701-09-201720,100023.40ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201704-09-201729,900023.80ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201720-09-2017300024.40ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201721-09-201719,700024.40ขาย
ลักษณา ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-2017860,000000.00รับโอน
สมจิตต์ เศรษฐินเศรษฐินผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201816-02-2018300,000022.40ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201820-03-2018100,000018.60ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201821-03-2018100,000018.50ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201826-03-201810,000018.30ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201828-03-201810,000018.10ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201828-03-201850,000018.00ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201829-03-201840,000017.35ซื้อ
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201804-04-201810,000017.30ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201804-06-20185,000017.40ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201808-06-20185,000017.20ซื้อ
เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนอแลงผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201815,000013.70ขาย
อูกส์ เดอชองส์เดอชองส์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201829-06-201830,000013.80ขาย
สิทธิลาภ ทรัพย์สาครทรัพย์สาครผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201809-07-201825,000013.00ซื้อ
นาย ชายน้อย เผื่อนโกสุมชายน้อยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-08-20215,000000.00รับโอน
นาย เธียรี่ เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197018-11-202130,000019.00ขาย
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197028-06-202110,000019.20ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197008-07-202110,000018.80ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197017-08-202110,000019.30ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197020-08-202120,000018.15ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197024-08-202110,000017.80ซื้อ
นาย อูกส์ เดอชองส์อูกส์ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197020-08-20215,000018.00ซื้อ
นาง กัญญา เรืองประทีปแสงกัญญาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-05-202120,000019.00ซื้อ
นาง กัญญา เรืองประทีปแสงกัญญาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-05-202120,000019.00ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197012-04-202110,000019.50ซื้อ
นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์จ๊าคส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-01-2021100,000021.60ขาย
นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์จ๊าคส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-01-2021350,000021.40ขาย
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-03-2021333,000021.01ขาย
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-03-2021167,000020.20ขาย
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร)หุ้นสามัญ01-01-197002-03-2021300,000020.20ขาย
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร)หุ้นสามัญ01-01-197003-03-2021200,000020.10ขาย
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-03-2021400,000021.00ขาย
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร)หุ้นสามัญ01-01-197024-03-2021600,000021.00ขาย
นาย โก๊ะ ไล้ ฮวดโก๊ะผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-09-2020200,000016.10ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197022-09-202010,000015.80ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197030-09-202010,000015.20ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197015-10-202010,000015.00ซื้อ
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-09-2020500,000016.90ซื้อ
นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์จ๊าคส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-08-202050,000025.00ขาย
นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์จ๊าคส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-08-2020100,000024.00ขาย
นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์จ๊าคส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-08-2020200,000023.90ขาย
นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์จ๊าคส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-08-2020350,000024.04ขาย
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197007-04-202050,000017.60ขาย
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197009-04-202050,000018.10ขาย
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197001-06-202050,000023.40ขาย
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197004-06-202090,000024.32ขาย
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197018-08-202010,000023.70ซื้อ
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-05-2020300,000017.53ซื้อ
นาย อูกส์ เดอชองส์อูกส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-06-202050,000023.60ขาย
นาย อูกส์ เดอชองส์อูกส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-06-202050,000023.60ขาย
นาย โก๊ะ ไล้ ฮวดโก๊ะผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-02-20201,000,000020.62ขาย
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197006-01-202010,000020.30ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197007-01-202010,000019.20ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197028-02-202010,000018.90ซื้อ
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร)หุ้นสามัญ01-01-197012-03-2020100,000017.60ซื้อ
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-03-2020100,000015.20ซื้อ
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (น.ส. ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร)หุ้นสามัญ01-01-197013-03-2020500,000015.24ซื้อ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครสิทธิลาภผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-03-2020160,000017.99ซื้อ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครสิทธิลาภผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-03-202015,000018.50ซื้อ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครสิทธิลาภผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-03-202015,000018.00ซื้อ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครสิทธิลาภผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-03-202010,000017.00ซื้อ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครสิทธิลาภผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-202050,000016.20ซื้อ
นาย โก๊ะ ไล้ ฮวดโก๊ะผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-12-2019200,000020.90ขาย
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197024-09-201915,000020.00ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197011-12-20195,000021.90ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197016-12-201910,000022.00ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197017-12-201910,000021.40ซื้อ
นาย จ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์จ๊าคส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-04-2019200,000015.90ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197005-04-20195,000015.90ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197014-05-201910,000018.00ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197016-05-20194,000018.40ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197029-05-20196,000019.20ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197007-06-20195,000019.50ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197013-06-20195,000019.40ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197011-07-20195,000020.30ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197022-07-2019300020.00ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197014-08-20194,700017.50ซื้อ
นาย สมจิตต์ เศรษฐินสมจิตต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-05-2019550,000018.33ซื้อ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครสิทธิลาภผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-07-201950,000021.00ขาย
นาย อูกส์ เดอชองส์อูกส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-07-2019100,000021.20ขาย
นาย อูกส์ เดอชองส์อูกส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-08-2019100,000020.20ขาย
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197013-03-201910,000015.90ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197027-03-20195,000015.60ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197029-03-201910,000015.90ซื้อ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครสิทธิลาภผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-01-201925,000014.20ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197013-03-201910,000015.90ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197027-03-20195,000015.60ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197029-03-201910,000015.90ซื้อ
นาย สิทธิลาภ ทรัพย์สาครสิทธิลาภผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-01-201925,000014.20ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197005-09-201810,000015.30ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197020-09-201810,000015.80ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197002-10-201810,000015.80ซื้อ
นาย เธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรนเธียรี่ผู้รายงานใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)อ้างอิง หุ้นสามัญ01-01-197004-10-20185,000015.50ซื้อ
นาย อูกส์ เดอชองส์อูกส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-09-2018100,000016.20ขาย
นาย อูกส์ เดอชองส์อูกส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-12-2018100,000015.10ขาย
นาย อูกส์ เดอชองส์อูกส์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-12-2018100,000015.30ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3