TCC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TCC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ยุพิน ชัยวิกรัยชัยวิกรัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-03-201306-03-201330,142,7001.70ขาย
ยุพิน ชัยวิกรัยชัยวิกรัยผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-03-201307-03-201328,523,9001.70ขาย
ชลิต ลิมปนะเวชลิมปนะเวชผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-04-201303-04-2013500,0002.16ซื้อ
ชลิต ลิมปนะเวชลิมปนะเวชผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201311-04-2013500,0001.90ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3