THIP 35 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ THIP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิชิต พันธ์ศรีมังกรพันธ์ศรีมังกรผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201528-04-2015400142.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3