TMILL 3 ( 0.02 0.58% )

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 เมษายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TMILL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201223-11-2012200,0006.80ขาย
ชลัช ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201223-11-201212,6755.90ขาย
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201223-11-201250,0006.30ขาย
ธนดล สุจิภิญโญสุจิภิญโญผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201223-11-2012253,5006.85ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201223-11-2012424,0466.93ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-11-201223-11-2012194,0007.09ขาย
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-01-201328-12-201210,0004.18ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201308-01-201310,0004.18ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-01-201328-01-201310,0004.16ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-02-201307-02-201310,0004.16ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์บุตรหุ้นสามัญ12-02-201311-02-201310,0004.14ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-02-201315-02-201310,0003.94ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-03-201314-03-201340,0006.18ขาย
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-04-201304-04-201329,9004.48ขาย
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ21-05-201320-05-201320,0004.08ซื้อ
สมชาย ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์บุตรหุ้นสามัญ29-05-201323-05-201350,0004.14ซื้อ
สมชาย ชินธรรมมิตร์ชินธรรมมิตร์บุตรหุ้นสามัญ29-05-201323-05-201350,0004.16ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-06-201330-05-201320,0004.00ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ10-06-201306-06-201320,0003.90ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-06-201311-06-201320,0003.80ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-06-201321-06-2013100,0003.03ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201324-06-201392,5002.99ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201325-06-2013100,0002.97ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-07-201327-06-2013100,0003.08ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201327-08-201362,1003.03ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201328-08-20136,0002.98ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-09-201326-09-20133,0003.10ซื้อ
ชาญกฤช เดชวิทักษ์เดชวิทักษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-09-201327-09-20132,080,0830.00โอนออก
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201318-11-201357,2003.10ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-11-201319-11-201342,8003.10ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201321-11-201350,0003.08ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-11-201321-11-201350,0003.06ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201325-11-201310,0003.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201326-11-201360,0003.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201327-11-201320,0003.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201311-12-20135,0003.02ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201312-12-20136,0003.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201313-12-201324,9003.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201316-12-201397,0003.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201320-12-201315,0003.03ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201323-12-201325,0003.02ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201325-12-201356,2003.00ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201426-12-201310,0003.02ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-12-201326-12-201343,8003.00ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-01-201427-12-201367,1003.00ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201402-01-201474,0002.98ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201403-01-201430,0002.98ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201406-01-201410,0002.94ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201407-01-20148002.94ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201409-01-201425,0002.94ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201410-01-20141,0002.94ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ31-03-201428-03-20141,0003.08ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-04-201401-04-20149,0003.08ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201426-05-201410,0003.06ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201427-05-201410,0003.06ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201516-04-2015200,0004.82ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201527-04-2015116,9004.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201528-04-201583,1004.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201521-07-2015221,0004.22ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-07-201520-07-2015221,0004.22ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201523-07-201514,5004.02ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-07-201524-07-2015100,0004.06ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201527-07-2015140,0004.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201517-08-201590,0003.89ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201519-08-201550,0004.05ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201524-08-201530,0003.96ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201516-10-201510,0003.04ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201528-10-2015212,9003.26ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201525-11-20152,0003.04ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201526-11-201518,0003.04ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201527-11-201510,0003.04ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201527-11-201510,0003.02ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201530-11-201510,0003.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201501-12-201510,0003.00ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201502-12-20151,8002.94ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201502-12-201510,0002.96ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201502-12-201510,0002.98ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201503-12-201518,2002.94ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201508-12-201510,0002.88ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201517-12-201510,0002.80ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201604-01-201612,2002.74ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201607-01-201610,0002.64ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201607-01-201610,0002.70ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201607-01-201610,0002.58ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201619-01-201610,0002.54ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201629-01-201638,9002.68ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-02-201603-02-201610,0002.84ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201621-01-20167,4002.50ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201622-01-201610,0002.54ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201625-01-20166,0002.62ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201625-01-201627,7002.64ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201604-02-201610,0002.82ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-02-201604-02-201610,0002.84ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201605-02-201610,0002.78ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-02-201605-02-201610,0002.82ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201608-02-201610,0002.80ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201610-02-201610,0002.80ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201611-02-201610,0002.78ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201612-02-201610,0002.74ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-2017200,0003.80ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-2017200,0003.90ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201716-05-2017100,0003.96ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-05-201716-05-2017158,5002.20ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201717-05-20171,167,0353.78ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-05-201717-05-2017212,9892.14ขาย
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201719-05-2017200,0003.90ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201724-08-2017300,0004.83ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201725-08-2017150,0004.92ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201728-08-2017350,0004.95ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201729-08-2017200,0004.91ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201721-12-2017100,0005.05ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201809-01-2018200,0005.00ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-02-201801-02-201850,0005.00ขาย
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201805-03-2018540,0003.70ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง06-03-201805-03-2018145,0001.79ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201808-03-201850,0003.51ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-03-201809-03-20187,0001.65ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-03-201813-03-20182,0001.59ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-03-201815-03-20185,0001.63ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง21-03-201819-03-201815,0001.63ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-04-201804-04-201823,0001.25ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201827-04-20187,0003.30ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-05-201830-04-201843,5003.36ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201817-05-201820,0003.30ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201820-06-2018112,0002.98ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201821-06-201860,0002.98ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-201810,0002.96ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-20185,0002.96ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201826-06-201815,0002.91ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201827-06-201810,0002.89ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201829-06-201880,0002.86ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201802-07-201825,0002.84ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201805-07-201820,0002.87ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201805-07-201810,0002.84ซื้อ
ประภาส ชุติมาวรพันธ์ชุติมาวรพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201810-07-20183,3002.86ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3