TNR 10 ( -0.10 -1.02% )

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 กันยายน 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TNR “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201810-01-201895,50017.50ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201812-01-201838,30017.20ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201817-01-20182,10016.80ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201817-01-20188,50016.90ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201817-01-201810,00017.00ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201817-01-20183,00017.00ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201816-05-20182,10015.90ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201816-05-20182,50016.00ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201816-05-20181,50016.10ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201816-05-201830,50016.20ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201817-05-201812,80015.50ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-201841,00015.00ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-20184,20015.10ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-05-201818-05-20187,50015.20ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201822-05-201834,80015.05ซื้อ
ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ดารารัตนโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201810-08-2018456,80013.20ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3