TPCH 11 ( -0.20 -1.72% )

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TPCH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ยุพาวดี ไชยยะไชยยะผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201517-06-201547,00019.40ขาย
นันท์นภัส สระบงกชสระบงกชผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-07-201526-06-20155,00021.70ขาย
บุญทิพา สิมะสกุลสิมะสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201526-06-20158,00020.70ขาย
สุรีย์ พูลเกิดพูลเกิดผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201517-06-201542,00021.00ขาย
สุรีย์ พูลเกิดพูลเกิดผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201529-06-20157,00020.20ขาย
กนกทิพย์ จันทร์พลังศรีจันทร์พลังศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201517-08-20151,541,60012.75ขาย
กนกทิพย์ จันทร์พลังศรีจันทร์พลังศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201517-08-20151,541,60012.75โอนออก
กนกทิพย์ จันทร์พลังศรีจันทร์พลังศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201527-08-20154,115,00012.75โอนออก
นรชัย ศรีพิมลศรีพิมลคู่สมรสหุ้นสามัญ21-09-201516-09-201550,00016.30ซื้อ
สมพิศ แสนเรืองแสนเรืองผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201627-01-201658,0000.00โอนออก
ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีจันทร์พลังศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201622-12-201673,60018.00ขาย
ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีจันทร์พลังศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201623-12-201611,20018.00ขาย
ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรีจันทร์พลังศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201627-12-2016226,54317.83ขาย
สุรีย์ พูลเกิดพูลเกิดผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-04-201725-04-20174,10018.00ซื้อ
บุญทิพา สิมะสกุลสิมะสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-08-201702-08-201720,0007.75ซื้อ
บุญทิพา สิมะสกุลสิมะสกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201815-01-201810,00014.50ซื้อ
พล คงเสือคงเสือผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-05-201814-05-201826,80011.20ซื้อ
พล คงเสือคงเสือผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201825-04-201838,0009.88ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3