TPIPP 5 ( 0.04 0.89% )

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 มกราคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TPIPP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วรวิทย์ เลิศบุษศราคามเลิศบุษศราคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201721-11-2017100,0008.05ซื้อ
วรวิทย์ เลิศบุษศราคามเลิศบุษศราคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201724-11-201750,0007.90ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201810-04-201850,0006.25ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201817-04-2018200,0006.18ซื้อ
วรวิทย์ เลิศบุษศราคามเลิศบุษศราคามผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201817-04-2018100,0006.10ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-201850,0006.15ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201825-06-201850,0006.10ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201826-06-2018250,0006.00ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-201850,0005.60ซื้อ
ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์เลี่ยวไพรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201828-06-2018250,0005.54ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3