TRT 3 ( -0.10 -3.12% )

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TRT “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201128-09-2011131,600005.02ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201128-09-2011250,000005.01ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201114-11-201150,000005.63ขาย
อัมพรทัต พูลเจริญพูลเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201115-12-2011200,000005.95ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201120-12-201150,000006.00ขาย
อัมพรทัต พูลเจริญพูลเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201120-12-2011112,700005.97ขาย
อัมพรทัต พูลเจริญพูลเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201121-12-201187,300005.95ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ26-12-201123-12-201159,200006.00ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201202-03-2012510,000005.94ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201205-03-2012900,000005.90ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201208-03-201290,000005.90ขาย
ชุมพร คูร์พิพัฒน์คูร์พิพัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-04-201203-04-2012170,000005.93ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201215-05-201230,000005.15ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201223-05-201250,000005.20ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201225-05-2012110,000005.23ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201225-05-2012101,000005.23ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201228-05-201299,000005.20ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201229-05-2012300,000005.25ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201208-06-201220,000005.20ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201211-06-201230,000005.40ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201213-06-201220,000005.60ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ18-06-201214-06-201220,000005.60ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ10-07-201209-07-201241,200005.75ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201214-08-2012100,000005.70ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201229-08-2012500,000000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201211-09-2012500,000006.10ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201211-09-2012100,000006.10ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201212-09-2012400,000006.05ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201213-09-201220,000006.05ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะคู่สมรสหุ้นสามัญ25-09-201221-09-201220,000005.95ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201201-10-2012500,000000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201202-10-20121,938,200006.17ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201203-10-2012500,000006.40ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201203-10-2012700,000006.38ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201204-10-2012500,000006.45ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ08-10-201204-10-2012500,000006.40ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201204-10-2012600,000006.43ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-10-201211-10-201237,800006.10ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201214-11-201250,000005.30ซื้อ
ชดาภา ตันติธนทัตตันติธนทัตผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201219-11-201284,300000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201203-12-201250,000005.80ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะคู่สมรสหุ้นสามัญ21-01-201317-01-201330,000006.05ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201321-01-201312,900006.25ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201321-01-2013400,000006.18ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-03-201301-03-2013300,000006.17ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ08-03-201307-03-2013100,000006.50ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201311-03-2013100,000006.50ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201313-03-2013100,000006.80ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ15-03-201313-03-2013100,000006.75ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201315-03-2013100,000006.60ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201302-04-2013100,000006.50ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201303-04-2013100,000006.20ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201303-04-2013900,000000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201304-04-201350,000006.00ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-05-201316-05-2013100,000005.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ17-05-201316-05-2013100,000005.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201321-05-2013112,500005.80ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ28-05-201323-05-2013250,000006.34ขาย
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201323-05-2013198,000006.35ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201327-05-2013200,000006.20ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201328-05-2013700,000006.54ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ29-05-201328-05-2013100,000006.50ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ14-06-201328-05-2013100,000006.50ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201304-06-2013100,000006.00ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201305-06-2013100,000006.07ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201305-06-2013150,000006.35ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201305-06-2013200,000006.37ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201306-06-2013800,000005.86ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201306-06-2013200,000005.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201311-06-2013200,000005.77ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201311-06-2013200,000005.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201350,000005.30ซื้อ
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ14-06-201313-06-201350,000005.35ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201314-06-201350,000005.75ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ17-06-201314-06-2013100,000005.65ซื้อ
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ21-06-201320-06-201350,000005.50ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201322-08-2013200,000005.55ซื้อ
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201327-08-201350,000005.25ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201329-08-201350,000005.20ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201313-11-20131,100005.40ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201313-11-201364,900005.40ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201313-11-20135,500001.11ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201313-11-20131,600,000001.14ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201314-11-2013100,000005.20ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201314-11-2013800,000005.25ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง15-11-201314-11-2013100,000001.15ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201314-11-2013200,000005.20ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-11-201314-11-2013200,000001.20ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-11-201315-11-2013100,000001.20ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง28-11-201321-11-2013300,100000.99ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201322-11-2013200,000005.10ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201328-11-2013500,000001.16ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201329-11-201331001.10ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำใบสำคัญแสดง04-12-201329-11-2013245,500001.14ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง09-12-201304-12-2013484,800001.16ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้คู่สมรสใบสำคัญแสดง09-12-201306-12-201359,645001.25ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201309-12-2013303,700005.20ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201311-12-201360,000005.20ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201312-12-2013100,000005.15ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201316-12-2013100,000005.10ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201316-12-201321,000005.05ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201317-12-201379,000005.05ซื้อ
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201402-01-2014120,000004.93ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201403-01-2014100,000004.88ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201406-01-2014100,000004.80ซื้อ
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201427-02-201450,000005.80ขาย
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201412-05-201410,000005.05ซื้อ
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ28-08-201427-08-2014586,665000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสใบสำคัญแสดง29-08-201428-08-201450,000001.73ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201428-08-201428,600005.58ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-09-201428-08-201497,000001.83ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201428-08-2014200,000005.80ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-09-201429-08-2014200,000001.73ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201429-08-2014200,000005.85ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง22-09-201419-09-20149,100001.60ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะคู่สมรสหุ้นสามัญ24-09-201422-09-201450,000005.80ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง24-09-201423-09-201432,457001.61ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง25-09-201424-09-201410,000001.62ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง01-10-201430-09-201451,000001.56ขาย
ยศกร บุรกรรมโกวิทบุรกรรมโกวิทคู่สมรสใบสำคัญแสดง01-10-201430-09-201451,000001.56ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง07-10-201406-10-20149,900001.76ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-2014800,000001.92ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-2014313,413001.95ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะคู่สมรสใบสำคัญแสดง09-10-201407-10-201418,333001.49ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-10-201408-10-2014555,319001.87ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201408-10-2014600,000006.23ขาย
อัมพรทัต พูลเจริญพูลเจริญผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-10-201408-10-2014375,650001.85ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201408-10-2014500,000006.18ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201409-10-2014600,000002.08ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง13-10-201410-10-2014100,000002.02ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201407-10-201451,100005.95ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201410-10-2014800,000006.25ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-10-201429-10-2014100,000002.05ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง31-10-201430-10-2014640,000002.23ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201412-11-2014200,000006.35ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201412-11-2014158,100006.40ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201424-11-2014200,000006.70ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201426-11-2014300,000006.60ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201427-11-2014200,000006.70ขาย
ไต้ จงอี้จงอี้ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201427-11-2014200,000006.75ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201424-11-201430,000006.70ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201427-11-2014300,000006.77ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201427-11-2014300,000006.75ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201403-12-2014200,000006.50ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง22-12-201419-12-201482,000002.47ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201509-01-2015200,000006.30ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201512-01-2015200,000006.52ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201512-01-2015400,000006.50ขาย
อุปกรม ทวีโภคทวีโภคผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201514-01-2015300,000006.40ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201520-02-201550,000006.70ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201517-03-20151,000,000000.00โอนออก
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง20-05-201518-05-201550,000000.69ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201504-06-2015154,925000.70ขาย
สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะคูอมรพัฒนะผู้จัดทำใบสำคัญแสดง12-06-201510-06-201536,666000.85ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201511-06-20151,692,814000.00โอนออก
สุนันท์ สันติโชตินันท์สันติโชตินันท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-06-201516-06-2015616,567000.00โอนออก
สุนันท์ สันติโชตินันท์สันติโชตินันท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-06-201516-06-2015548,734000.00โอนออก
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-06-201519-06-20151,754,400001.03ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง24-06-201522-06-20152,842,000000.92ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำใบสำคัญแสดง30-06-201529-06-201542,900001.16ขาย
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201519-11-201550,000004.30ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201520-11-201565,000004.32ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201523-11-201560,000004.32ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201524-11-2015195,000004.32ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201525-11-201582,800004.30ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201527-11-2015173,800004.33ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201525-11-2015100,900004.33ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201501-12-2015110,000004.32ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201502-12-201582,500004.31ซื้อ
สัมพันธ์ วงษ์ปานวงษ์ปานผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201530-11-2015100,900004.33ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ01-04-201630-03-201680,900003.73ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ01-04-201631-03-201620,000003.72ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201601-04-201680003.63ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201623-05-2016100,000003.97ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201624-05-2016100,000003.98ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ27-05-201625-05-2016100,000003.98ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ27-05-201626-05-2016200,000003.96ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201621-09-20161,000,000000.00โอนออก
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201621-12-20169,700003.90ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ28-03-201724-03-201710,000004.20ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ28-03-201727-03-201726,000004.22ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201728-03-2017120,000004.21ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ30-03-201729-03-201720,000004.20ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201730-03-2017380,000004.18ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ04-04-201731-03-2017417,000004.16ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201703-04-2017106,500004.12ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ10-04-201705-04-2017150,000004.12ขาย
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ10-04-201707-04-2017100,000004.04ขาย
อวยชัย ศิริวจนาศิริวจนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201715-05-2017150,000003.66ซื้อ
จารุวิทย์ สวนมาลีสวนมาลีผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201717-05-2017100,000003.66ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201714-06-201720,000003.70ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-06-201716-06-201710,000003.88ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201720-06-201710,000003.66ซื้อ
นาย พิสิฐ ลี้อาธรรมพิสิฐผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-06-201950,000001.79ขาย
นาย อวยชัย ศิริวจนาอวยชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-12-2018200,000001.76ซื้อ
นาย อวยชัย ศิริวจนาอวยชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-12-201869,500001.67ซื้อ
นาย อวยชัย ศิริวจนาอวยชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-12-2018100,000001.67ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3