TRU 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TRU “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201220-01-2012160,000006.33ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-01-201224-01-2012279,700006.45ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201231-01-2012200,000006.39ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201215-03-201225,000,000000.00โอนออก
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคบุตรหุ้นสามัญ19-03-201215-03-20126,000,000000.00รับโอน
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201222-03-2012299,200006.56ซื้อ
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201223-03-2012186,700006.63ซื้อ
วุฒิชัย เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-08-201216-08-20128,701,500000.00โอนออก
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-08-201222-08-201230,000011.20ขาย
วุฒิชัย เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201223-08-20128,701,500000.00รับโอน
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-02-201306-02-2013200,000012.70ขาย
แก้วใจ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-201459,086,425000.00รับโอน
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-2014177,259,275000.00โอนออก
วุฒิชัย เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-201459,086,425000.00รับโอน
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-11-201411-11-201459,086,425000.00รับโอน
สมพงษ์ เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-201530,000,000000.00โอนออก
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-08-201513-08-201530,000003.96ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-08-201517-08-201510,000003.88ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201521-08-201520,000003.76ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-2015200,000003.64ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201524-08-201520,000003.70ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-08-201525-08-201510,000003.50ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-09-201531-08-2015200,000003.70ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201521-12-2015937,100003.95ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201524-12-201596,900003.98ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201624-02-201646,000003.89ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201625-02-201676,700003.86ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-2016177,300003.87ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201604-03-201630,000003.86ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201607-03-201640,000003.83ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201609-03-201610,000003.82ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201614-03-201620,000003.84ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-2016100,000003.62ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-2016100,000003.61ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201713-11-201729,900004.84ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201714-11-201730,700004.82ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201715-11-201761,400004.83ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-201718,600004.84ซื้อ
ปรีชา อรรถวิภัชน์อรรถวิภัชน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-11-201717-11-201745,900004.84ซื้อ
ปราณี เผอิญโชคเผอิญโชคผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201805-03-2018250,000004.60ซื้อ
นาง ปราณี เผอิญโชคปราณีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-06-2021228,000004.42ซื้อ
นาง ปราณี เผอิญโชคปราณีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-09-2021972,400004.75ซื้อ
นาง ปราณี เผอิญโชคปราณีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-09-2021450,600004.80ซื้อ
นาง ปราณี เผอิญโชคปราณีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-09-202183,600004.82ซื้อ
นาง ปราณี เผอิญโชคปราณีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-09-2021205,000004.86ซื้อ
นาง ปราณี เผอิญโชคปราณีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-09-2021185,800004.89ซื้อ
นาง ปราณี เผอิญโชคปราณีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-09-202151,600004.90ซื้อ
นาง ปราณี เผอิญโชคปราณีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-09-202179,600004.94ซื้อ
นาง ปราณี เผอิญโชคปราณีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-10-202135,600004.91ซื้อ
นาย สมพงษ์ เผอิญโชคสมพงษ์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง แก้วเก้า เผอิญโชค)หุ้นสามัญ01-01-197008-09-20202,700,000000.00โอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3