TRUBB 2 ( -0.02 -0.82% )

บ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TRUBB “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุชาติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201126-09-201118,000003.18ขาย
สุชาติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201126-09-201132,000003.16ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-201150,000002.90ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-201150,000002.86ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201112-10-201120,000003.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201115-11-2011200,000003.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201122-11-201180,000003.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201124-11-2011140,000003.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201125-11-2011100,000003.05ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201227-12-2011200,000003.15ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201230-12-2011123,300003.16ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201210-01-2012200,000003.26ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201211-01-2012200,000003.27ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201212-01-201243,700003.26ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201216-01-201258,100003.26ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201216-01-201250,000003.26ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201217-01-2012100,000003.36ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201219-01-2012200,000003.76ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201220-01-2012100004.04ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201224-01-2012200,000004.10ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201206-02-2012100,000004.98ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201207-02-2012300,000004.92ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201208-02-2012100,000004.98ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201210-02-2012100,000004.82ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201213-02-2012200,000004.84ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201202-03-201270,400004.84ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-201229,600004.84ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201213-03-201240,000004.90ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-03-201213-03-201241,800002.50ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201214-03-201211,000004.88ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-03-201214-03-201218,000002.50ขาย
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201214-03-201218,000004.90ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201215-03-2012150,000004.86ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-03-201215-03-201210,370002.32ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201216-03-201270,000004.82ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201219-03-2012200,000004.84ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201220-03-20126,000004.82ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201221-03-201294,000004.84ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201222-03-2012100,000004.82ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201223-03-2012100,000004.80ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201210-04-2012135,600004.71ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201210-04-2012100,000004.69ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201211-04-2012100,000004.68ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201211-04-2012200,000004.64ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201214-05-2012120,000003.70ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-201280,000003.04ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-2012100,000003.00ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201201-06-2012100,000003.10ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201214-06-2012100,000003.10ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201214-06-2012100,000003.12ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201214-06-2012100,000003.14ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201222-08-201250,000003.08ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201228-08-2012100,000003.06ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201211-09-2012100,000003.12ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201221-12-2012100,000003.14ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-201366,100002.68ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-201316,200002.45ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201314-06-201317,700002.54ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201310-07-2013100,000002.38ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201313-12-20131,000,000002.00ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201313-12-20138,000,000002.25ซื้อ
ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัยเต็มฤทธิกุลชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ28-07-201428-07-201420,000,000000.00โอนออก
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-2014100,000001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201425-11-201420,000001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201426-11-201450,000001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201402-12-201417,000001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201403-12-2014100,000001.80ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-201466,800001.80ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-201450,000001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-201450,000001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-201450,000001.80ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-2014110,000001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-201450,000001.76ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-2014115,000001.78ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-2014110,000001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201411-12-201450,000001.74ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201411-12-201450,000001.75ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201411-12-2014170,000001.76ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201411-12-2014156,000001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201412-12-201430,000001.73ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201412-12-201410,000001.74ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201412-12-201410,000001.75ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201440,000001.60ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201425,000001.62ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201415,000001.63ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201410,000001.64ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201420,000001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201420,000001.68ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201415-12-201445,000001.72ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-201420,000001.69ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201419-12-201420,000001.68ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201424-12-201417,100001.67ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201425-12-201422,900001.66ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-2014100,000001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201429-12-201460,800001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201429-12-201495,000001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201429-12-20143,000001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201430-12-201429,500001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201430-12-2014500001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201559,000001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201516,000001.68ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201515,000001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201559,000001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201516,000001.68ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201515,000001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201506-01-201575,000001.63ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201506-01-201520,000001.64ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201506-01-20155,000001.65ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-20151,000001.63ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-201510,000001.64ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-201525,000001.66ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-201524,000001.68ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-201510,000001.62ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201512-01-201525,000001.66ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201512-01-201539,300001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201513-01-201530,000001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201513-01-201535,400001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201514-01-20159,600001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201514-01-201571,700001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201515-01-20159,200001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201515-01-201540,000001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201516-01-20154,500001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201519-01-201510,000001.76ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201519-01-201540,000001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201519-01-201550,000001.78ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201520-01-201529,400001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201520-01-201570,600001.78ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201521-01-201522,500001.78ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201521-01-201557,500001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201521-01-201520,000001.80ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201510,000001.86ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201510,000001.87ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201510,000001.88ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201510,000001.89ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201530,000001.90ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201530,000001.91ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201525-02-2015100,000001.86ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201503-03-201510,000001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201503-03-201510,000001.75ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201503-03-201530,000001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201505-03-201555,900001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201510-03-201550,000001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201511-03-201550,000001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201518-03-201560,300001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201518-03-201569,800001.68ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201519-03-2015160001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201519-03-201540001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201529-05-2015500,000001.83ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201524-07-2015150,000001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201524-07-201550,000001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201526,500001.22ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-20159,500001.23ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201550,000001.24ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201520,000001.26ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201510,000001.28ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201520,000001.29ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-2015214,000001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201516-12-201522,400001.33ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201516-12-2015100,000001.34ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201517-12-201511,400001.34ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201517-12-2015108,600001.35ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201518-12-2015100,000001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201518-12-2015200,000001.31ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201518-12-2015100,000001.32ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201518-12-2015100,000001.33ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201521-12-2015130,000001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-201510,000001.24ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-2015170,000001.25ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-2015120,000001.26ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-201549,100001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-2015150,900001.28ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201525-12-201543,200001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201605-01-201630,000001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201605-01-2016130,000001.28ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201605-01-201620,000001.29ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201605-01-201620,000001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-201620,400001.28ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-201679,000001.29ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201607-01-201618,800001.25ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201607-01-201651,200001.26ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201607-01-201630,000001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201643,100001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201636,900001.29ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-201610,000001.26ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-201616,900001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-201673,100001.28ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201621-01-20163,469,000000.00โอนออก
ประวิทย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-201633,573001.20ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201715-08-201750,000001.96ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201731-08-2017100,000001.99ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201706-09-201750,000002.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201706-09-2017100002.08ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201707-09-2017225,000002.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201708-09-2017350,000002.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201711-09-2017220,000002.06ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201712-09-2017200,000002.09ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201713-09-2017280,000002.15ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201713-09-2017450,000002.19ขาย
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201714-09-2017629,900002.23ขาย
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201715-09-2017400,000002.16ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201715-09-2017400,000002.16ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201718-09-2017200,000002.16ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201718-09-2017700,000002.16ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201719-09-2017600,000002.11ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201720-09-2017313,700002.12ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201719-09-201750,000002.10ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201722-09-2017350,000002.12ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201725-09-20171,900002.10ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201726-09-2017695,700002.14ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201727-09-2017100,000002.13ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201727-09-2017300,000002.12ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201727-09-2017300,000002.12ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-2017550,000002.12ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201728-09-201775,000002.10ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201729-09-2017800,000002.12ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201702-10-2017919,700002.17ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201702-10-201737,625002.14ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201703-10-201746,000002.24ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201704-10-2017400,000002.28ขาย
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201706-10-2017212,300002.22ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201709-10-2017860,000002.24ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201713-11-2017400,000001.98ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201713-11-2017450,000001.98ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201722-11-2017200,000002.02ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201722-12-2017100,000002.04ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-2018771,300001.75ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201826-06-201895,000001.73ซื้อ
นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลฉลองขวัญผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-08-202168,500002.98ซื้อ
นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลฉลองขวัญผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-08-2021131,500003.00ซื้อ
นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลฉลองขวัญผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-08-2021200,000002.68ซื้อ
นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลฉลองขวัญผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-09-2021300,000002.50ซื้อ
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อมลรดา เมืองวงศ์)หุ้นสามัญ01-01-197002-07-202110,000002.78ซื้อ
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว อมลรดา เมืองวงศ์)หุ้นสามัญ01-01-197019-05-202110,000003.20ซื้อ
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-03-2021200,000002.42ซื้อ
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-03-2021200,000002.64ขาย
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-03-2021200,000002.40ซื้อ
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-03-2021200,000002.58ขาย
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-07-2020300,000002.02ขาย
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-07-2020300,000002.04ขาย
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-07-2020300,000002.02ขาย
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-07-2020300,000001.94ขาย
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-07-2020177,000001.92ขาย
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-07-2020228,000001.92ขาย
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-06-2020223,000002.04ขาย
นาย ภัทรพล วงศาสุทธิกุลภัทรพลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-07-202072,000001.92ขาย
นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัยพสิษฐ์พลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-05-20207,600002.22ขาย
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-11-2020399,100001.66ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-11-2020150,000001.69ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-11-202040,900001.70ซื้อ
นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลฉลองขวัญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย)หุ้นสามัญ01-01-197013-03-202010,000000.38ซื้อ
นางสาว ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลฉลองขวัญคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ชวลิต ติยาเดชาชัย)หุ้นสามัญ01-01-197013-03-20208,400000.33ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197006-03-202020,000000.44ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197006-03-202010,000000.45ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197009-03-2020100,000000.44ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197011-03-2020100,000000.45ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197012-03-2020100,000000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197012-03-2020100,000000.41ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197012-03-2020200,000000.42ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197013-03-2020200,000000.30ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-03-2020267,900000.39ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-03-2020444,700000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-03-2020499,400000.39ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-03-2020100,000000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197017-03-2020200,000000.39ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197017-03-2020100,000000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-2020100,000000.39ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-03-2020188,000000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197018-03-20204,400000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-03-202050,000000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197019-03-2020100,000000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-03-2020135,600000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-03-2020144,400000.40ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197023-03-202020,500000.38ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ทิพวรรณ สุธาทิพย์กุล)หุ้นสามัญ01-01-197023-03-2020100,000000.39ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-03-202070,000000.40ซื้อ
นาย ไพบูลย์ วรประทีปไพบูลย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-11-201947,000000.62ซื้อ
นาย ไพบูลย์ วรประทีปไพบูลย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-12-201950,000000.67ซื้อ
นาย ไพบูลย์ วรประทีปไพบูลย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-12-201950,000000.63ซื้อ
นาย ไพบูลย์ วรประทีปไพบูลย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197011-12-201950,000000.63ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-10-201932,800000.89ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-10-2019634,800000.90ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-10-2019200,000000.90ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-11-201915,900000.59ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-11-201930,000000.60ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-11-201957,500000.60ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-11-201930,000000.61ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-11-201939,700000.60ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-11-201950,000000.61ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-11-201952,600000.60ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-11-201930,000000.61ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-11-201933,200000.59ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-11-201926,800000.61ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-11-201930,000000.60ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-11-201930,000000.61ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-11-201941,800000.61ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-11-2019100000.61ซื้อ
นาย วรเทพ วงศาสุทธิกุลวรเทพผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-11-201930,000000.61ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3