TSTH 2 ( -0.03 -1.94% )

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TSTH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธนะ เรืองศิลาสิงห์เรืองศิลาสิงห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201324-09-2013150,000000.75ซื้อ
นาย ศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ศิโรโรตม์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง สุพัตรา เมธมโนศักดิ์)หุ้นสามัญ01-01-197028-09-2021220,000001.63ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3