TU 20 ( 0.30 1.52% )

บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TU “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201216-08-20111,700058.00ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201103-10-2011307,000048.75ซื้อ
ชัยกฤต โตไพรศรีโตไพรศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201104-10-20115,000046.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201105-10-201120,000046.25ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201105-10-2011220,700046.25ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-10-201106-10-201120,000049.00ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-10-201106-10-201193,000048.20ซื้อ
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-10-201117-10-20115,000053.00ขาย
กิติ ปิลันธนดิลกปิลันธนดิลกผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-10-201120-10-20112,845053.97ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201118-11-20116,000057.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-12-201119-12-201120,000056.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ11-01-201210-01-201220,000062.75ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-01-201212-01-201220,000064.00ขาย
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ18-01-201213-01-201210,000064.00ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201216-01-201250,000064.00ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201217-01-201250,000064.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201227-01-201240,000065.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ02-02-201202-02-201240,000067.75ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-02-201208-02-201240,000070.75ขาย
สุทธิเดช อมรเกษมวงศ์อมรเกษมวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-02-201214-02-201248,000000.00โอนออก
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-02-201216-02-201230,000071.83ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-03-201214-03-201230,000067.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-03-201216-03-201240,000068.88ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201204-04-201250,000076.75ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201204-04-2012400,000077.69ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201204-04-2012170,600076.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201210-04-2012100,000074.25ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-04-201211-04-2012100,060073.87ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-04-201212-04-2012300,000077.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ18-04-201217-04-2012100,000078.00ขาย
ไกรสร จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201219-04-201225,000,000060.00ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-04-201219-04-201218,000,000060.00ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-04-201220-04-2012100,000072.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201214-05-2012100,000075.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201208-06-2012100,000067.63ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201211-06-2012100,000069.03ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-06-201214-06-201250,000070.15ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201221-06-2012100,000068.50ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201222-06-2012250,000069.90ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201225-06-201220,000071.50ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201226-06-201250,000070.65ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201227-06-2012120,000071.50ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-07-201229-06-201220,000073.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-07-201203-07-201220,989073.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-07-201204-07-201240,000076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ06-07-201205-07-201216,800075.51ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201219-07-201292,950000.00โอนออก
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-07-201219-07-201292,950000.00รับโอน
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201217-08-20125,000070.50ซื้อ
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-2012533,000000.00โอนออก
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201229-08-201250,000073.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201230-08-201270,000072.82ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-09-201231-08-2012130,000073.50ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201203-09-2012100,000076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-09-201204-09-201220,000076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201211-09-2012400,000076.06ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201212-09-2012107,200076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201213-09-2012400,000075.88ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-09-201214-09-2012200,000076.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-09-201217-09-201220,000072.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-10-201202-10-201220,000074.75ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201215-11-2012100,000070.50ซื้อ
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201203-12-201250,000069.50ซื้อ
ชาน ติน คิงตินผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201220-12-20125,000,000067.00ขาย
ชาน ติน คิงตินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201308-01-201350,000073.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201309-01-2013150,000072.75ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201310-01-2013100,000071.13ซื้อ
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201314-01-2013100,000072.13ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-01-201330-01-2013200,000066.63ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-02-201307-02-201320,000066.75ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ07-03-201304-03-201310,000066.25ซื้อ
ชาน ติน คิงตินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201305-03-2013500,000067.44ขาย
ชาน ติน คิงตินผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201306-03-20136,613,331067.00ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201307-03-201310,000068.00ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201308-03-201310,000067.00ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-03-201311-03-201310,000066.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-03-201313-03-201320,000065.00ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-03-201314-03-201330,000066.42ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201319-03-201310,000064.00ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-03-201320-03-201310,000062.00ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-03-201321-03-201316,000060.09ซื้อ
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201329-03-20135,317064.25ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201320-05-201310,000062.50ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201322-05-20136,000065.50ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-05-201327-05-201350,000064.25ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ11-07-201308-07-20135,000056.00ซื้อ
สุทธิเดช อมรเกษมวงศ์อมรเกษมวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201312-11-2013100,000062.13ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ14-11-201313-11-201316,000061.75ขาย
สุทธิเดช อมรเกษมวงศ์อมรเกษมวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201313-11-20134,400062.75ขาย
สุทธิเดช อมรเกษมวงศ์อมรเกษมวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201314-11-201340,881063.50ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ27-11-201322-11-20135,000062.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-11-201327-11-201340,000064.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ29-11-201329-11-201320,000066.00ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201317-12-201350,000067.50ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-12-201319-12-201320,000069.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-12-201325-12-201320,000070.00ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-01-201406-01-20145,000065.00ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-01-201408-01-201420,000064.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-01-201422-01-201420,000067.20ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริคู่สมรสหุ้นสามัญ27-01-201423-01-2014200,000067.70ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-01-201423-01-20145,000068.00ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201428-03-201450,000068.75ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-04-201403-04-201450,000069.00ขาย
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201419-06-2014100,000066.75ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201423-06-201440,000064.62ซื้อ
ชวน ตั้งจันสิริตั้งจันสิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201402-07-2014100,000064.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-07-201428-07-201420,000067.50ขาย
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201416-09-201425,000070.40ซื้อ
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201417-09-20141,500071.50ซื้อ
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201414-10-20146,500073.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201402-12-20141,050,000088.10ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201403-12-20141,000,000089.64ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-2014387,800091.13ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-2014689,965094.08ขาย
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201425-12-20145,500090.25ซื้อ
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201530-12-201420,000000.00โอนออก
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติคู่สมรสหุ้นสามัญ07-01-201530-12-201420,000000.00รับโอน
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201505-01-201544,000022.30ซื้อ
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ14-01-201512-01-201520,000021.70ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201516-01-2015200,000022.65ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201516-01-2015440,000022.50ขาย
พีระศักดิ์ บุญมีโชติบุญมีโชติคู่สมรสหุ้นสามัญ20-01-201516-01-201580,000022.40ขาย
ยอร์ก ไอรัลไอรัลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201523-02-201548,000000.00แปลงเป็น N
ไกรสร จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201513-03-201580,000,000020.00ขาย
ไกรสร จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-201540,000,000020.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201525-03-2015150,000020.10ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201526-03-2015450,000020.09ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201530-03-2015110,000020.14ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-04-201531-03-201590,000020.02ขาย
ไกรสร จันศิริจันศิริคู่สมรสหุ้นสามัญ22-05-201521-05-2015120,000,000020.00ขาย
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ14-08-201513-08-201530,000016.90ซื้อ
ชู ชง ชานชงผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201512-11-2015450,000017.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201512-11-2015500,000017.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201516-11-2015200,000017.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201516-12-20152,000,000017.07ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-12-201521-12-20151,600,000016.55ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201523-12-201550,000016.60ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201604-01-2016550,000017.03ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201528-12-2015350,000016.97ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201604-01-2016500,000016.76ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201605-01-2016280,000016.70ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201606-01-2016220,000016.75ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201624-02-2016950,000018.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201624-02-20162,950,000019.27ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-02-201625-02-2016700,000019.16ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201602-03-20162,000,000020.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201603-03-20161,000,000020.30ขาย
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ17-05-201613-05-201650,000022.30ขาย
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201617-06-2016200,000021.50ซื้อ
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201624-06-2016200,000021.45ซื้อ
ชาน ชู ชงชูผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201630-06-2016400,000021.95ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201602-09-20165,000,000020.44ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201605-09-20162,500,000020.43ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-11-201610-11-20162,000,000021.50ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201611-11-20163,000,000021.80ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201630-11-20163,000,000020.42ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-12-201601-12-20163,500,000020.47ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201607-12-20162,500,000020.50ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-12-201602-12-20161,000,000020.51ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201609-12-20166,407,700020.55ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201718-01-201715,600021.20ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201720-01-2017684,400021.20ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-02-201723-02-2017800,000019.63ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201702-03-2017600,000020.50ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201703-03-20171,000,000020.48ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201706-03-2017700,000020.40ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201707-03-20171,000,000020.36ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201709-03-2017130,100020.40ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201714-03-2017100,000021.40ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201715-03-2017110,500021.40ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201724-03-2017200,000021.25ขาย
กีรติ อัสสกุลอัสสกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ29-03-201724-03-201750,000021.20ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-05-201711-05-201725,000020.60ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-06-201720-06-201746,800021.60ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-08-201709-08-201747,000019.80ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201717-08-2017151,900019.70ซื้อ
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ22-09-201719-09-201747,000020.30ขาย
ยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์เสฏฐวิวรรธน์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-09-201725-09-201747,000019.70ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201728-09-201718,000,000000.00โอนออก
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201728-09-201718,000,000000.00รับโอน
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201702-10-201742,000,000000.00โอนออก
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201702-10-201742,000,000000.00รับโอน
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-10-201719-10-2017153,500019.50ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-11-201707-11-2017468,400019.17ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201707-11-20175,000,000000.00โอนออก
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201707-11-20175,000,000000.00รับโอน
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201722-12-20171,000,000019.30ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201725-12-20171,000,000019.30ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-12-201726-12-20171,000,000019.28ซื้อ
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201727-12-2017580,000019.30ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-12-201728-12-2017156,700019.60ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201728-12-2017500,000019.30ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-01-201803-01-2018155,000020.20ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-01-201817-01-2018153,500020.70ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201826-02-20181,800,000020.60ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-02-201827-02-2018500,000020.70ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201821-02-20182,000,000020.57ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-03-201805-03-2018400,000020.50ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201812-03-2018600,000020.12ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201814-03-2018500,000020.10ขาย
ธีรพงศ์ จันศิริจันศิริผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201815-03-201820,000,000020.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201803-04-2018100,000018.20ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-04-201804-04-2018151,900019.70ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-04-201811-04-2018119,600018.91ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ19-04-201818-04-2018154,200019.08ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-04-201827-04-2018162,600018.40ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201824-04-2018313,400018.99ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-04-201825-04-2018159,200018.80ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201827-06-2018348,000017.20ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-07-201819-07-2018180,300016.60ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-07-201823-07-2018183,600016.30ซื้อ
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ08-08-201807-08-2018183,600018.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ09-08-201808-08-2018180,300018.00ขาย
เชง นิรุตตินานนท์นิรุตตินานนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-08-201816-08-2018178,100018.40ขาย
นาย ชวน ตั้งจันสิริชวนผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-11-2021980,000000.00โอน
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197028-06-2021200,000019.45ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197029-06-2021200,000019.95ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197005-07-2021100,000020.10ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197006-07-2021100,000020.30ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197007-07-2021232,000020.50ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197008-07-2021100,000020.70ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197011-08-2021100,000022.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197013-08-2021300,000021.70ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197018-08-2021200,000021.30ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197019-08-2021200,000020.90ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197023-08-2021300,000020.20ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197008-09-2021100,000021.50ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197009-09-2021200,000021.65ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197010-09-2021100,000021.80ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197017-09-2021100,000022.00ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197021-09-2021100,000022.20ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197027-09-2021300,000021.30ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197008-10-2021300,000020.90ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197009-11-2021100,000020.20ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197010-11-2021100,000020.00ซื้อ
นาย ธีรพงศ์ จันศิริธีรพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-08-202111,000,000018.31ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197011-05-2021500,000017.36ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197012-05-2021500,000018.10ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197013-05-2021500,000017.98ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197014-05-2021800,000018.20ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197017-05-2021200,000018.70ขาย
นาย ธีรพงศ์ จันศิริธีรพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-06-20212,000,000018.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197014-01-2021400,000014.55ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197010-03-2021200,000014.85ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197019-03-2021100,000014.30ซื้อ
นาย ธีรพงศ์ จันศิริธีรพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197012-03-20212,000,000014.60ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197031-08-2020200,000014.40ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197028-08-2020116,900014.99ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197026-08-2020183,100014.69ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197024-08-2020100,000014.50ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197008-07-2020200,000013.55ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197030-06-2020200,000013.00ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197029-06-2020100,000012.80ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197017-06-2020200,000012.50ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197015-06-2020400,000011.97ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197012-06-2020200,000011.95ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197011-06-2020200,000012.40ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197009-06-2020300,000012.80ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197029-05-2020100,000013.70ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197028-05-2020200,000013.45ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197019-05-2020100,000012.40ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197013-05-2020100,000012.50ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197008-05-2020100,000012.50ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197001-09-2020100,000014.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197002-09-2020100,000013.80ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197022-09-2020200,000013.40ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197002-10-2020200,000014.30ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197002-10-20201,0004410.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197002-10-2020300,000014.70ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197003-11-20201,0004410.00ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197009-11-2020200,000016.00ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197010-11-2020200,000015.40ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197018-11-2020200,000015.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197030-11-2020200,000015.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197009-12-2020200,000014.80ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197015-12-2020200,000014.60ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197018-12-2020200,000014.40ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197021-12-2020400,000013.50ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197013-01-2020200,000014.40ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197011-03-2020100,000013.90ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197012-03-2020400,000012.90ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197016-03-2020100,000012.50ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197018-03-2020200,000013.53ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197019-03-2020300,000013.90ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197024-03-2020100,000014.60ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197026-03-2020300,000013.77ซื้อ
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติฤทธิรงค์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิตยา บุญมีโชติ)หุ้นสามัญ01-01-197003-03-2020700,000014.72ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197016-09-2019100,000016.90ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197016-09-20191,0002968.06ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197017-09-2019100,000016.50ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197018-09-2019100,000016.30ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197019-09-2019100,000015.60ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197024-09-2019100,000016.30ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197016-10-2019181,800016.50ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197016-10-20191,0002763.66ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197014-11-2019200,000013.20ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197014-11-20191,0002974.94ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197022-11-2019200,000013.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197003-12-201953,500013.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197009-12-2019146,500013.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197013-12-2019200,000014.00ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197016-12-20191,0003000.00ขาย
นาย ยอร์ก ไอร์ลยอร์กผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-11-20193,000013.30ซื้อ
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติฤทธิรงค์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิตยา บุญมีโชติ)หุ้นสามัญ01-01-197019-09-20191,000,000015.55ซื้อ
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติฤทธิรงค์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิตยา บุญมีโชติ)หุ้นสามัญ01-01-197024-10-2019100,000014.90ซื้อ
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติฤทธิรงค์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิตยา บุญมีโชติ)หุ้นสามัญ01-01-197028-10-201950,000013.60ซื้อ
นาย ชวน ตั้งจันสิริชวนผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-05-20191,000,000017.64ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197023-04-2019159,200019.40ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197024-04-2019157,500019.00ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197004-06-2019159,200018.90ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197005-06-2019157,500019.20ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197003-07-2019159,200018.80ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197004-07-2019157,500019.20ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197026-08-2019100,000017.30ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นสามัญ01-01-197027-08-2019200,000016.60ซื้อ
นาย ฤทธิรงค์ บุญมีโชติฤทธิรงค์คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นิตยา บุญมีโชติ)หุ้นสามัญ01-01-197008-05-201950,000018.30ขาย
นาย ชวน ตั้งจันสิริชวนผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-02-20191,000,000018.40ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197002-01-2019353,100016.95ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197010-01-2019177,100017.40ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197021-01-2019176,000017.60ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197022-03-2019159,200019.40ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197026-03-2019157,500019.70ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197026-03-2019163,900018.40ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197027-03-2019163,900019.00ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197027-03-2019163,900019.00ขาย
นาย ธีรพงศ์ จันศิริธีรพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-01-20194,000,000015.84ซื้อ
นาย ศักดิ์ เกี่ยวการค้าศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-01-201950,000017.26ซื้อ
นาย ชวน ตั้งจันสิริชวนผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-02-20191,000,000018.40ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197002-01-2019353,100016.95ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197010-01-2019177,100017.40ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197021-01-2019176,000017.60ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197022-03-2019159,200019.40ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197026-03-2019157,500019.70ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197026-03-2019163,900018.40ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197027-03-2019163,900019.00ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197027-03-2019163,900019.00ขาย
นาย ธีรพงศ์ จันศิริธีรพงศ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-01-20194,000,000015.84ซื้อ
นาย ศักดิ์ เกี่ยวการค้าศักดิ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-01-201950,000017.26ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงผู้รายงานหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197008-10-2018178,100016.80ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197008-10-2018178,100016.80ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงผู้รายงานหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197011-10-2018180,300016.60ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197011-10-2018180,300016.60ซื้อ
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197009-11-2018178,100018.00ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197013-11-2018180,300018.10ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197016-11-2018111,300018.00ขาย
นาย เชง นิรุตตินานนท์เชงคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง01-01-197019-11-2018173,000018.20ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3