TVD 1 ( 0.05 6.85% )

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TVD “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ประทุม จิ๋วหนองโพธิ์จิ๋วหนองโพธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201223-08-2012300,0004.97ขาย
เสกสรรค์ วิภูษิตวรกุลวิภูษิตวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201223-08-2012140,0005.10ขาย
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-09-201231-08-201264,5000.00รับโอน
เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์มหาวาณิชย์วงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201219-09-2012610,0004.94ขาย
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201219-09-2012610,0004.94ซื้อ
ประทุม จิ๋วหนองโพธิ์จิ๋วหนองโพธิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201205-10-2012200,0006.95ขาย
เสกสรรค์ วิภูษิตวรกุลวิภูษิตวรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201205-10-20124,6006.90ขาย
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201220-11-20121,000,0006.35ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201217-12-20122,759,2006.05ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201320-03-201350,0005.40ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201322-03-201340,0004.86ซื้อ
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-03-201322-03-2013200,0004.92ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201310-04-201350,0006.90ขาย
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ17-04-201310-04-201350,0006.90ขาย
พงษ์ชัย ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-2013378,7025.00ขาย
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-09-201312-09-20135,000,0003.54ซื้อ
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201317-09-20132,800,0003.48ซื้อ
พงษ์ชัย ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201318-09-20131,770,8083.90ขาย
พงษ์ชัย ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำใบสำคัญแสดง23-09-201318-09-2013105,0431.81ขาย
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201323-09-2013100,0002.02ขาย
พงษ์ชัย ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201304-10-2013136,0803.90ขาย
พงษ์ชัย ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-10-201304-10-201347,2941.46ขาย
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201311-10-201311,4000.00รับโอน
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ16-10-201311-10-201311,4000.00รับโอน
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง26-03-201424-03-2014157,7001.90ขาย
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201419-06-20141,2000.00รับโอน
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201419-06-20141,2000.00รับโอน
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำใบสำคัญแสดง09-07-201407-07-2014434,6001.71ขาย
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง10-07-201407-07-201445,0001.71ขาย
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสใบสำคัญแสดง09-07-201407-07-2014434,6001.71ขาย
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง14-07-201408-07-201410,0001.72ขาย
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง15-07-201409-07-2014106,0001.69ขาย
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-07-201410-07-2014339,0001.71ขาย
เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์มหาวาณิชย์วงศ์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-09-201411-09-201449,6001.89ขาย
พิสุทธิ์ ชลากรกุลชลากรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-11-201417-11-2014222,7970.00โอนออก
พิสุทธิ์ ชลากรกุลชลากรกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-11-201417-11-20148,0000.00โอนออก
พิสุทธิ์ ชลากรกุลชลากรกุลคู่สมรสหุ้นสามัญ19-11-201417-11-2014222,7970.00รับโอน
พิสุทธิ์ ชลากรกุลชลากรกุลคู่สมรสใบสำคัญแสดง19-11-201417-11-20148,0000.00รับโอน
อนุชา จินตกานนท์จินตกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201520-03-201513,0002.54ขาย
อนุชา จินตกานนท์จินตกานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201520-03-201537,0002.50ขาย
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง08-06-201503-06-201541,0000.88ขาย
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201505-06-201510,000,0002.30ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจคู่สมรสหุ้นสามัญ14-07-201510-07-2015400,0002.24ขาย
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201510-07-2015400,0002.24ขาย
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201528-08-20159,000,0000.00โอนออก
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ31-08-201528-08-20159,000,0000.00โอนออก
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง17-09-201514-09-201564,8000.87ขาย
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-09-201523-09-201524,0000.71ขาย
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-09-201524-09-20151,000,0000.00โอนออก
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201512-10-201550,0000.00รับโอน
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ15-10-201512-10-201550,0000.00รับโอน
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง03-03-201629-02-2016140,9800.97ขาย
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201602-03-201616,262,9020.00รับโอน
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ04-03-201602-03-201616,262,9020.00รับโอน
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-05-201616-05-201620,0770.93ขาย
ธาดา จารุกิจไพศาลจารุกิจไพศาลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง18-05-201616-05-20165,9370.73ขาย
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201618-05-20163,000,0000.00โอนออก
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ24-05-201618-05-20163,000,0000.00โอนออก
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ25-05-201623-05-201680,3002.44ขาย
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสใบสำคัญแสดง25-05-201623-05-20163,8000.87ขาย
อนุชา จินตกานนท์จินตกานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง25-05-201623-05-20165,5000.89ขาย
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201627-05-20165,000,0000.00โอนออก
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ01-06-201627-05-20165,000,0000.00โอนออก
พงษ์ชัย ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201613-06-2016150,0002.14ซื้อ
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201628-06-201610,617,2500.00โอนออก
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201608-07-201629,886,8352.32ขาย
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201605-09-2016530,0002.67ซื้อ
วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุลวิโรจน์วัฒนกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-09-201607-09-20161,200,0002.59ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201607-09-201650,0002.50ซื้อ
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201607-09-201650,0002.50ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201608-09-201650,0002.36ซื้อ
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-09-201608-09-201650,0002.36ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201607-10-201670,0002.36ซื้อ
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ13-10-201607-10-201670,0002.36ซื้อ
ธนะบุล มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201709-01-20175,200,0002.28ขาย
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201718-08-2017100,0001.25ซื้อ
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-08-201718-08-2017100,0001.25ซื้อ
ทรงพล ชัญมาตรกิจชัญมาตรกิจผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201721-08-201750,0001.25ซื้อ
ละออศรี มัทธุรนนท์มัทธุรนนท์คู่สมรสหุ้นสามัญ23-08-201721-08-201750,0001.25ซื้อ
อนุชา จินตกานนท์จินตกานนท์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดง02-07-201827-06-201830,0260.52ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3