TWP 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TWP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201209-11-201210,000017.50ซื้อ
ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201316-11-2012600018.00ขาย
พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาลอรรถบวรพิศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201212-12-201215,000024.30ขาย
พิบูลศักดิ์ อรรถบวรพิศาลอรรถบวรพิศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201214-12-201215,000024.21ขาย
วจนา ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201318-01-201310,000023.20ซื้อ
ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201323-01-20132,500024.22ซื้อ
ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201319-02-20131,000033.50ขาย
ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201320-02-20131,000030.75ซื้อ
วจนา ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201322-02-201310,000032.90ซื้อ
ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201326-02-20132,500034.75ขาย
ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201327-02-20133,000034.00ซื้อ
วจนา ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201321-03-20135,000037.75ซื้อ
ธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201322-03-20133,000038.75ขาย
วจนา ภูคาสวรรค์ภูคาสวรรค์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201326-03-20135,000037.50ขาย
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201708-12-201747,000004.29ซื้อ
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201828-12-201724,000004.14ซื้อ
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-01-201809-01-201810,000004.00ซื้อ
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201810-01-201839,000004.15ซื้อ
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201815-01-201827,900004.10ซื้อ
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201816-01-201875,000004.09ซื้อ
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201817-01-201825,100004.08ซื้อ
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201818-01-201833,800004.11ซื้อ
แดน ทองอินทร์ทองอินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201819-01-201879,200004.26ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3