UBIS 6 ( 0.10 1.67% )

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 01 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ UBIS “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-04-201211-04-2012250,000004.20ซื้อ
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201311-06-2013250,000005.90ซื้อ
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201417-06-2014250,000004.96ซื้อ
สมชัย เหลืองนทีเทพเหลืองนทีเทพผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-01-201527-01-201521,597,750005.00ขาย
ดั๊ก ราสิคราสิคผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201519-02-20151,218,000005.00ขาย
พงศธร ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-02-201519-02-20151,218,000005.00ซื้อ
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-02-201519-02-2015250,000006.00ซื้อ
ธเนศร์ ธำรงลักษณ์ธำรงลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201527-02-2015608,251000.00โอนออก
ธเนศร์ ธำรงลักษณ์ธำรงลักษณ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201502-03-20152,553,448000.00โอนออก
สุรชาติ พงษ์ภัทรินทร์พงษ์ภัทรินทร์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201505-03-20157,342,800000.00โอนออก
สวง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201516-03-20159,344,950005.50ขาย
สวง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201517-03-20159,000,000005.50ขาย
สวง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201518-03-201532,990,000005.50ขาย
สวง ทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201519-03-2015765007.65ขาย
พงศธร ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201509-04-201513,420,500006.85ขาย
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201520-07-201530,000006.80ซื้อ
ณวรรธน์ ตริยพงศ์พัฒนาตริยพงศ์พัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201527-07-201530,000006.30ซื้อ
สว่าง ทั่งวัฒโนทัยทั่งวัฒโนทัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201624-03-20161,400,000000.00รับโอน
วิโรจน์ ทั่งพิทักษ์ไพศาลทั่งพิทักษ์ไพศาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-11-201617-11-2016800,000005.40ขาย
พวงเงิน กาญจน์รักษ์กาญจน์รักษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201702-06-201710,000008.55ขาย
ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุลปิยทัสสีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20183,889,562005.00โอนออก
ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุลปิยทัสสีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20183,889,562005.00โอนออก
ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุลปิยทัสสีกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201821-03-20183,889,562005.00ขาย
นาย ปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ปิยคุณผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-08-20218,193,900000.00โอน
นาย พงสันต์ วรวุฒิพงสันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-08-202180,000007.37ขาย
นาย พงสันต์ วรวุฒิพงสันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197020-08-202124,600007.70ขาย
นาย พงสันต์ วรวุฒิพงสันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-09-2021304,400007.63ขาย
นาย พงสันต์ วรวุฒิพงสันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-09-2021130,000008.55ขาย
นาย พงสันต์ วรวุฒิพงสันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-09-2021380,000009.90ขาย
นาย พงสันต์ วรวุฒิพงสันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197019-04-202181,900007.44ขาย
นาย พงสันต์ วรวุฒิพงสันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-01-20217,900005.39ขาย
นาย พงสันต์ วรวุฒิพงสันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-01-20212,300005.50ขาย
นาย พงสันต์ วรวุฒิพงสันต์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-01-20219,800005.50ขาย
นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัยพสิษฐ์พลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-02-20213,000005.80ซื้อ
นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัยพสิษฐ์พลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-09-202010,400004.68ซื้อ
นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัยพสิษฐ์พลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-09-202010,300004.55ซื้อ
นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัยพสิษฐ์พลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-09-20204,900004.54ซื้อ
นาย พสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัยพสิษฐ์พลผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-12-20202,000005.30ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-05-2020450,000005.30ขาย
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197025-05-2020450,000005.30ขาย
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-01-20202,000005.70ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-01-20204,800005.65ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-01-202030,300005.75ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-02-202025,200005.00ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-03-202010,000004.80ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-03-202012,000005.00ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197006-01-20204,800005.65ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197006-01-20202,000005.70ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197006-01-202030,300005.75ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197028-02-202025,200005.00ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197023-03-202010,000004.80ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197024-03-202012,000005.00ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-11-201912,000005.50ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-11-201920,000005.55ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-11-201910,000005.70ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-12-20191,600005.70ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-12-201915,000005.60ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-12-201940,000005.55ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-12-20191,000005.70ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-12-201920,000005.60ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197027-12-201920,000005.55ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-12-201922,700005.65ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197014-11-201912,000005.50ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197018-11-201920,000005.55ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197022-11-201910,000005.70ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197026-12-20191,600005.70ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197026-12-201915,000005.60ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197026-12-201940,000005.55ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197027-12-20191,000005.70ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197027-12-201920,000005.60ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197027-12-201920,000005.55ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197030-12-201922,700005.65ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197014-05-201923,100006.16ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197015-05-20192,700006.15ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-05-201925,000006.15ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-05-201910,000006.05ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-05-201920,000006.05ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197028-05-201910,000006.05ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197031-05-201940,000006.20ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-06-201919,200006.20ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197018-06-201910,000006.15ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197025-06-201940,000006.15ซื้อ
นางสาว โสภา นาจันหอมโสภาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-08-20193,400005.95ซื้อ
นาย ฉัตรชัย ดาวเรืองฉัตรชัยผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-08-201920,000005.95ซื้อ
นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัยปรัชญ์นนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-04-201924,000,000007.00ซื้อ
นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัยปรัชญ์นนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-04-20194,201,498007.00ซื้อ
นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัยปรัชญ์นนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-04-2019413,879007.00ซื้อ
นาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัยปรัชญ์นนท์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-05-201921,430,000007.00ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197014-05-201923,100006.16ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197015-05-20192,700006.15ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197016-05-201925,000006.15ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197023-05-201910,000006.05ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197024-05-201920,000006.05ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197028-05-201910,000006.05ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197031-05-201940,000006.20ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197004-06-201919,200006.20ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197018-06-201910,000006.15ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197025-06-201940,000006.15ซื้อ
นาย พนม รัตนะรัตพนมคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว โสภา นาจันหอม)หุ้นสามัญ01-01-197021-08-20193,400005.95ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3