VARO 4 ( 0.18 4.86% )

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 ตุลาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ VARO “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ดีพันธุ์พงษ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-02-201605-02-20162,329,6930.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3