VNG 10 ( 0.00 0.00% )

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ VNG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมภพ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201528-04-201565,999,9190.00โอนออก
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-04-201528-04-201532,999,9600.00รับโอน
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-20163,999,95913.20ขาย
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-20163,999,95913.20ขาย
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-20163,999,95913.20ขาย
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-20163,999,95913.20ขาย
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-2016399,95913.20ขาย
ศิริพร ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-20163,999,95913.20ขาย
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-20164,000,00013.20ขาย
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201615-01-20163,999,96013.20ขาย
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-03-201602-03-2016597,60012.92ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-03-201603-03-2016398,00012.60ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201604-03-20161,167,80012.42ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201607-03-2016298,10012.25ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201608-03-2016200,00012.10ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201610-03-2016651,70012.02ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-03-201615-03-2016637,40012.20ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201617-03-2016700,00012.03ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-03-201623-03-2016100,00011.70ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201618-03-2016400,00011.90ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201618-03-2016600,00011.95ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-03-201622-03-2016200,00011.80ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201625-03-2016300,00012.17ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-03-201628-03-20162,50011.90ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-03-201630-03-2016155,10011.90ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201601-04-2016200,00011.95ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-04-201619-04-2016247,00011.86ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-04-201618-04-2016300,00011.85ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201621-04-201692,10011.80ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-04-201622-04-2016306,60011.96ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-04-201625-04-2016200,00012.50ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-05-201628-04-2016500,00012.72ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201629-04-201692,30013.10ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201629-04-2016293,80012.97ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201629-04-201692,30013.10ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-05-201629-04-2016293,80012.97ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-05-201604-05-2016190,00013.00ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201609-05-2016250,70012.96ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-05-201610-05-2016520,20012.93ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-05-201611-05-2016300,00012.87ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201612-05-2016100,00012.80ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201613-05-2016300,00012.55ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-05-201616-05-20161,010,30012.30ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-05-201617-05-20161,178,90012.12ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201618-05-2016285,30012.25ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201619-05-2016600,00012.27ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-05-201623-05-2016564,10012.19ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201624-05-2016664,20012.14ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201625-05-2016300,00012.60ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-05-201626-05-2016600,00012.80ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201630-05-2016300,00014.00ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-06-201601-06-2016400,00013.75ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201603-06-2016300,00013.90ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-06-201606-06-201678,00013.80ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-06-201607-06-2016200,00014.40ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201609-06-2016221,40014.14ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-06-201610-06-2016331,60013.80ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201614-06-2016373,60014.07ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201623-06-2016510,70013.70ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ27-06-201624-06-2016150,00013.40ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ29-06-201627-06-2016187,40013.60ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-20164,200,00013.40ขาย
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-20163,900,00013.40ขาย
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-20163,900,00013.40ขาย
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-20163,900,00013.40ขาย
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-20164,200,00013.40ขาย
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-20164,200,00013.40ขาย
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201613-07-201614,100,00013.40ขาย
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ14-07-201613-07-20162,300,00013.40ขาย
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201603-08-2016400,00016.43ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-08-201604-08-2016135,10016.70ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-08-201605-08-2016300,00016.80ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201611-08-2016200,00016.50ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201617-08-2016500,00015.00ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-08-201618-08-2016600,00015.48ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201622-08-2016200,00015.40ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201623-08-2016200,00015.40ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201605-09-2016300,00013.63ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201606-09-2016102,10013.70ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201608-09-20164,588,80013.00ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201609-09-2016400,00013.00ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201612-09-2016300,00012.80ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201613-09-20161,000,00013.31ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ15-09-201614-09-2016341,00013.45ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ19-09-201615-09-2016200,00013.55ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ22-09-201620-09-2016100,00013.50ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ30-09-201628-09-2016492,70013.28ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ30-09-201629-09-2016539,20013.42ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ04-10-201630-09-2016450,00013.43ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201603-10-201610,00013.70ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ11-10-201610-10-2016100,00013.40ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201611-10-2016700,00013.39ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201611-10-2016203,90013.33ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-2016800,00012.58ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-2016300,00013.30ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201612-10-2016300,00013.23ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-11-201604-11-2016100,00014.30ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201716-01-2017500,00015.70ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201707-03-2017239,20014.30ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-03-201708-03-2017100,00014.20ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-03-201709-03-2017200,00014.10ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201720-06-2017200,00012.80ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201721-06-2017128,80012.70ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201727-06-2017400,00012.55ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201728-06-2017600,00012.57ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201729-06-2017900,00012.40ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-07-201730-06-2017480,00012.33ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-08-201701-08-2017400,00011.55ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201703-08-201793,80011.60ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201707-08-201742,00011.60ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-2017433,10011.12ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-08-201711-08-2017300,00011.20ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-08-201716-08-2017600,00011.55ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201717-08-2017400,00011.45ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-08-201718-08-2017285,00011.47ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201721-08-2017234,00011.40ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-08-201722-08-2017200,00011.40ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-08-201723-08-2017200,00011.30ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-08-201724-08-2017434,80011.34ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201725-08-2017200,00011.20ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-08-201728-08-201713,60011.30ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201729-08-2017200,00011.20ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201730-08-2017400,00011.25ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201731-08-2017200,00011.20ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-09-201701-09-2017200,00011.20ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-09-201705-09-2017200,00011.50ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201706-12-2017600,00010.70ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201707-12-2017800,00010.50ซื้อ
วสันต์ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201708-12-2017767,80010.71ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201712-12-201748,60011.00ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201713-12-2017200,00011.10ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201714-12-2017300,00011.10ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201715-12-2017151,10011.00ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201718-12-2017175,30011.00ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-12-201719-12-2017600,00010.95ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201720-12-2017498,50010.86ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-12-201721-12-2017302,10010.80ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201725-12-2017600,00011.05ซื้อ
ภัทท สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201726-12-2017350,00011.00ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201726-12-2017900,00010.83ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201727-12-2017300,00010.80ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201828-12-2017718,70010.98ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-01-201829-12-2017204,20011.00ซื้อ
ภัทรา สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-2018200,00011.00ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201803-01-2018300,00010.90ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201804-01-2018133,60011.10ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201809-01-2018300,00011.50ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201810-01-2018900,00011.50ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201811-01-2018224,00011.29ซื้อ
สมประสงค์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201811-01-2018738,10011.40ซื้อ
ยุพาพร บุญเกตุบุญเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-2018247,60011.40ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201812-01-2018200,00011.30ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201815-01-2018900,00011.20ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-01-201816-01-2018195,80011.20ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201817-01-201833,00011.30ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201818-01-2018367,00011.35ซื้อ
สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์สหวัฒน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201819-01-2018200,00011.20ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ23-01-201822-01-2018100,00011.20ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ29-01-201825-01-2018100,00011.30ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ29-01-201826-01-2018100,00011.10ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ31-01-201829-01-2018100,00011.20ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201830-01-201867,50011.10ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ02-02-201831-01-2018100,00011.10ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ05-02-201801-02-2018123,40011.10ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ05-02-201802-02-2018100,00011.00ซื้อ
สุเทพ ชัยพัฒนวณิชชัยพัฒนวณิชคู่สมรสหุ้นสามัญ06-02-201805-02-2018100,00010.80ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201806-02-2018200,00010.55ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201807-02-2018100,00010.70ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201808-02-201871,20010.60ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-02-201809-02-2018100,00010.60ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201812-02-2018100,00010.70ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-02-201813-02-2018200,00011.05ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201814-02-201869,70011.00ซื้อ
วรรธนะ เจริญนวรัตน์เจริญนวรัตน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-02-201815-02-2018219,20011.35ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3