WG 182 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

การซื้อขายของผู้บริหาร “ WG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
รัตน์ โอสถานุเคราะห์โอสถานุเคราะห์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-03-201206-03-2012805,80075.50ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-20123,00075.50ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201209-03-201220,00076.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201226-03-201270085.25ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-03-201228-03-201211,60083.47ซื้อ
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201211-04-201278,0000.00โอนออก
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-05-201203-05-20128,80081.45ซื้อ
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201220-08-201220,00083.50ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-08-201221-08-201230086.00ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201211-09-20123,00081.00ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201220-09-201270081.00ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-10-201228-09-20129,80080.09ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201204-10-20125,00081.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201210-10-20126,00080.83ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-10-201212-10-201230081.75ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201216-10-20126,00080.81ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201217-10-20121,00080.50ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201218-10-20121,10081.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-10-201219-10-20122,70080.85ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-10-201219-10-20123,00081.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-10-201226-10-20122,00080.50ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201202-11-20122,70080.50ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-11-201202-11-20123,00080.50ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201205-11-20123,00081.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-11-201206-11-20125,50080.30ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-11-201207-11-201210,00081.00ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201212-11-20125,00081.25ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201213-11-20125,00081.50ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201219-11-20125,00081.50ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201222-11-20128,70081.02ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201228-11-20125,00082.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-11-201229-11-20123,00081.50ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-12-201204-12-20122,60081.50ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201206-12-201210,80082.84ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201207-12-20121,10083.75ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-12-201213-12-20126,00084.50ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-02-201308-02-20132,00094.25ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201313-03-20132,000103.65ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201319-03-20132,500103.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-04-201310-04-201310,000104.41ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-20131,800100.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-20132,00098.00ซื้อ
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201309-09-20131,800105.00ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201311-09-20133,200105.00ขาย
สิทธิ์ ปรุศุดำเกิงปรุศุดำเกิงผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201313-09-20135,000105.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201311-10-2013900104.50ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-11-201321-10-20131,800105.42ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201420-01-2014200106.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201421-01-20145,000106.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201422-01-20143,200106.13ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201401-04-20142,000118.58ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-04-201402-04-20142,100118.86ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201403-04-20141,000119.50ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201429-07-2014300138.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201406-08-20143,000139.68ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-08-201407-08-20141,800140.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-06-201730-05-20171,400151.29ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-06-201701-06-20171,000149.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-06-201731-05-2017100151.50ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201705-06-2017200149.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201705-06-2017200149.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201726-06-2017200150.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201729-06-20171,900150.00ซื้อ
สมชัย ไชยศุภรากุลไชยศุภรากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201809-01-2018100,000148.00ขาย
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201815-01-20181,100148.95ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201825-01-2018300148.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-01-201830-01-2018100148.50ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201807-02-2018300148.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-03-201828-02-2018200148.00ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-03-201819-03-2018500147.50ซื้อ
สลิล ปิ่นขยันปิ่นขยันผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201804-06-20187,500145.97ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3