WP 6 ( -0.05 -0.85% )

บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 ตุลาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ WP “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงพุ่มพันธุ์ม่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-07-201626-07-20161,184,5512.80ซื้อ
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์เจียรวนนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-02-201801-02-2018483,07412.30ขาย
ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงพุ่มพันธุ์ม่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201812-07-201812,289,0597.20ซื้อ
ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วงพุ่มพันธุ์ม่วงผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201806-08-20181,137,9507.75ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3