ATP30 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ ATP30 “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
24-08-255820-04-255917-05-256012-04-256112-04-2562
1นางสายสุทธิ์ เตชากูล11.14%10.85%10.01%9.50%8.12%
2นายชาติชาย พานิชชีวะ9.16%9.16%12.98%14.58%13.87%
3นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์8.91%8.91%8.91%6.56%7.80%
4บริษัท กรมดิษฐ์คอร์ป จำกัด6.36%----
5นายบัณฑิต ตุคะเศรณี3.18%----
6นายพงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์2.55%2.55%2.55%3.10%2.95%
7นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ1.91%----
8นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ1.91%----
9นางสมหะทัย พานิชชีวะ1.53%1.53%1.53%1.45%1.38%
10นายพาทิศ พานิชชีวะ1.53%1.53%1.53%1.45%1.38%
11นายสาริศ พานิชชีวะ1.53%1.53%1.53%1.45%1.38%
12เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ1.53%----
13นายปิยะ เตชากูล-11.25%10.23%10.48%10.03%
14บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด-6.18%5.96%5.64%5.36%
15นางศิรินดา ธนาวิศรุต-3.27%---
16นายบัณฑิต ตุงคะเศรณี-3.18%2.08%2.95%2.80%
17น.ส.จิตติมา จารุภราดา-2.11%1.57%1.51%1.44%
18นางจรูญลักษณ์ พานิชชีวะ-2.07%2.05%1.94%1.85%
19น.ส.เพาวพรรณ พานิชชีวะ-1.91%---
20นางนันทิยา พานิชชีวะ-1.91%---
21ด.ญ.อาภาพิศ พานิชชีวะ-1.53%1.53%1.45%1.38%
22นายพชร เสริมทรัพย์-1.36%---
23นายพันเลิศ สุนทรัช-1.14%1.21%-1.20%
24นางนิชา ศิษย์ครองวงษ์-0.98%0.57%0.58%-
25นายปริย เลาหะนันท์-0.74%---
26นางชนิดา เผด็จสุวันนุกูล-0.68%0.68%0.70%0.77%
27น.ส.มินตรา พงษ์พิทักษ์-0.65%---
28นายภูมินทร์ จิตติพลังศรี-0.64%---
29นายวัฒนะชัย เขียวลือ-0.57%---
30บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด--1.62%0.65%0.64%
31นายพิชิต ชินวิทยากุล--1.45%--
32นายธีรเดช ศิริประภาวัฒน์--0.81%--
33นายเอนก บุญสัมพันธ์กิจ--0.72%--
34นายสุพัฒน์ ค้าผล--0.71%1.28%1.29%
35นายพลกิจ อนันต์รัตนวิมล--0.63%0.86%1.00%
36นายวิทยา จังสมบัติศิริ--0.59%--
37นายถาวรวัฒน์ ศิษย์ครองวงษ์--0.57%0.58%0.64%
38น.ส.พัชร์ศรันย์ คำพรหม--0.57%0.81%0.75%
39นายสุเชาว์ ตันติพัฒน์--0.53%0.54%0.91%
40นางสุลัย เลิศศุภกุล--0.51%0.67%0.78%
41นางนาธฤดี ศรีประจิตติชัย---2.50%1.70%
42น.ส.วิภาวี กรมดิษฐ์---2.44%2.31%
43นายพรชัย จารุภราดา---0.82%0.93%
44นายสุทธวีร์ ค้าผล---0.71%0.81%
45นายสุรเชิด ต่างวิวัฒน์---0.54%0.57%
46นายสัญชัย สุขสมชีวิน---0.53%0.50%
47นายอภิรเมธ อุตรวณิช----1.53%
48นายธนภูมิ เตชากูล----0.72%
49นายธีติพันธ์ เทพผดุงพร----0.55%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3