ATP30 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ ATP30 “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
24-08-255820-04-255917-05-256012-04-256112-04-256219-11-256211-03-256316-04-2563
1นาง สายสุทธิ์ เตชากูล11.14%10.85%10.01%9.50%8.12%7.36%7.36%7.36%
2นาย ชาติชาย พานิชชีวะ9.16%9.16%12.98%14.58%13.87%13.01%13.01%13.01%
3นาย วิวัฒน์ กรมดิษฐ์8.91%8.91%8.91%6.56%7.80%6.93%6.93%6.93%
4บริษัท กรมดิษฐ์ คอร์ป จำกัด6.36%6.18%5.96%5.64%5.36%4.76%4.76%4.76%
5นายบัณฑิต ตุคะเศรณี3.18%-------
6นาย พงษ์ชัย จงไพศาลศิลป์2.55%2.55%2.55%3.10%2.95%2.62%2.62%2.62%
7นางสาวนันทิยา พานิชชีวะ1.91%-------
8นางสาวเพาวพรรณ พานิชชีวะ1.91%-------
9นาง สมหะทัย พานิชชีวะ1.53%1.53%1.53%1.45%1.38%1.53%1.53%1.53%
10นาย พาทิศ พานิชชีวะ1.53%1.53%1.53%1.45%1.38%1.53%1.53%1.53%
11นาย สาริศ พานิชชีวะ1.53%1.53%1.53%1.45%1.38%1.53%1.53%1.53%
12เด็กหญิงอาภาพิศ พานิชชีวะ1.53%-------
13นาย ปิยะ เตชากูล-11.25%10.23%10.48%10.03%8.91%8.91%8.92%
14นางศิรินดา ธนาวิศรุต-3.27%------
15นาย บัณฑิต ตุงคะเศรณี-3.18%2.08%2.95%2.80%2.49%2.49%2.49%
16น.ส. จิตติมา จารุภราดา-2.11%1.57%1.51%1.44%1.60%1.60%1.60%
17นาง จรูญลักษณ์ พานิชชีวะ-2.07%2.05%1.94%1.85%2.05%2.05%2.05%
18น.ส.เพาวพรรณ พานิชชีวะ-1.91%------
19นางนันทิยา พานิชชีวะ-1.91%------
20ด.ญ. อาภาพิศ พานิชชีวะ-1.53%1.53%1.45%1.38%1.53%1.53%1.53%
21นายพชร เสริมทรัพย์-1.36%------
22นาย พันเลิศ สุนทรัช-1.14%1.21%-1.20%1.05%0.59%0.54%
23นางนิชา ศิษย์ครองวงษ์-0.98%0.57%0.58%----
24นายปริย เลาหะนันท์-0.74%------
25นาง ชนิดา เผด็จสุวันนุกูล-0.68%0.68%0.70%0.77%0.69%0.69%0.70%
26น.ส.มินตรา พงษ์พิทักษ์-0.65%------
27นายภูมินทร์ จิตติพลังศรี-0.64%------
28นายวัฒนะชัย เขียวลือ-0.57%------
29บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด--1.62%0.65%0.64%1.33%1.58%1.59%
30นายพิชิต ชินวิทยากุล--1.45%-----
31นายธีรเดช ศิริประภาวัฒน์--0.81%-----
32นายเอนก บุญสัมพันธ์กิจ--0.72%-----
33นาย สุพัฒน์ ค้าผล--0.71%1.28%1.29%1.35%1.34%1.34%
34นาย พลกิจ อนันต์รัตนวิมล--0.63%0.86%1.00%0.89%0.89%0.89%
35นายวิทยา จังสมบัติศิริ--0.59%-----
36นาย ถาวรวัฒน์ ศิษย์ครองวงษ์--0.57%0.58%0.64%0.57%0.59%0.59%
37น.ส. พัชร์ศรันย์ คำพรหม--0.57%0.81%0.75%0.66%0.68%0.68%
38นาย สุเชาว์ ตันติพัฒน์--0.53%0.54%0.91%1.11%1.09%1.08%
39นาง สุลัย เลิศศุภกุล--0.51%0.67%0.78%0.59%0.59%0.59%
40นาง นาธฤดี ศรีประจิตติชัย---2.50%1.70%1.30%1.30%1.30%
41น.ส. วิภาวี กรมดิษฐ์---2.44%2.31%2.08%2.10%2.10%
42นาย พรชัย จารุภราดา---0.82%0.93%0.82%0.73%0.67%
43นาย สุทธวีร์ ค้าผล---0.71%0.81%0.73%0.71%0.68%
44นาย สุรเชิด ต่างวิวัฒน์---0.54%0.57%0.51%0.51%0.51%
45นายสัญชัย สุขสมชีวิน---0.53%0.50%---
46นาย อภิรเมธ อุตรวณิช----1.53%1.36%1.36%1.07%
47นาย ธนภูมิ เตชากูล----0.72%0.63%--
48นาย ธีติพันธ์ เทพผดุงพร----0.55%0.55%0.57%0.56%
49นาย สุธี อริยชาติผดุงกิจ-----0.54%0.57%0.58%
50นาย สุรชัย ประดิษฐอุกฤษฎ์-------0.55%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3