BGC 10 ( -0.15 -1.52% )

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด
Status : อัพเดท 13 สิงหาคม 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ BGC “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
12-10-2561
1กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว0.63%
2บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)0.58%0.58%0.58%0.58%0.58%
3AIA COMPANY LIMITED TH-EQ1-P0.37%
4AIA COMPANY LIMITED TH-EQ2-P0.37%
5นายกรีติ์กนิษฐ์ โชคชัยณรงค์0.36%
6กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล0.31%
7กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0.30%
8บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0.29%
9นางสิริรัตน์ พรประภา0.29%
10นายรักสนิท พรประภา0.29%
11บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)-72.00%72.00%72.00%72.00%72.03%
12บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-2.44%2.44%2.44%2.04%2.04%
13กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้-1.68%1.46%0.77%0.77%
14กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-1.55%
15กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล-1.07%0.80%0.50%0.50%0.50%
16UOB LONG TERM EQUITY FUND-0.90%0.95%1.01%0.98%0.98%
17กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-0.81%
18บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-0.77%0.77%0.63%0.89%0.89%
19นาย ปริญญา เธียรวร-0.60%0.72%0.72%0.73%0.96%
20กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล-0.60%0.70%0.88%0.64%0.78%
21กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-0.59%
22กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30-0.55%0.67%0.87%0.99%0.99%
23กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล-0.52%0.52%0.52%0.51%0.51%
24บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-0.51%
25กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-1.31%
26กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY-0.69%0.97%1.04%0.99%
27กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ-0.63%
28กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส-0.63%
29บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-0.61%1.02%
30กองทุนเปิด เค หุ้นปันผล-0.50%0.51%0.66%
31กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ-0.71%
32กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-0.59%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3