CEN 4 ( -0.10 -2.49% )

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ CEN “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
06-06-255731-03-255814-05-255822-03-255917-03-256013-03-256104-04-2562
1นายชนะชัย ลีนะบรรจง23.09%24.59%24.71%3.48%4.13%4.13%4.19%
2นายจิรวุฒิ คุวานันท์10.19%10.19%10.17%8.67%5.98%5.98%1.61%
3นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง5.13%4.60%4.60%3.89%3.89%4.15%4.82%
4นายสุรศักดิ์ เทวอักษร2.70%------
5นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ1.90%--1.71%1.73%2.30%2.14%
6นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์1.65%0.80%0.81%----
7นายสมชาย เวชากร1.52%------
8พ.ญ.กนกแก้ว วีรวรรณ1.42%2.62%2.62%2.14%2.31%--
9นายสง่า ตั้งจันสิริ1.31%------
10น.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ1.19%1.62%1.41%1.40%1.30%1.30%0.89%
11นายศุภฤกษ์ วยากรณ์วิจิตร0.98%------
12น.ส.อำพร ศรีโพธิ์ทอง0.97%------
13นายวิชัย เชิดชีวศาสตร์0.91%1.42%1.28%1.62%1.49%--
14นายชวน ตั้งจันสิริ0.89%1.17%1.17%0.94%0.94%0.94%0.93%
15นายน้ำ ชลสายพันธ์0.87%1.14%1.14%1.06%1.06%1.06%1.06%
16นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์0.87%0.71%0.71%----
17นายนิติ เนื่องจำนงค์0.86%------
18น.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์0.86%0.95%0.95%0.81%0.81%0.81%-
19บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0.82%1.87%1.66%1.25%1.34%1.26%0.98%
20นายสนิท จังมงคลกาล0.75%------
21นายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข0.74%------
22น.ส.เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ0.74%------
23บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)0.70%0.70%0.70%0.59%0.59%0.59%0.59%
24นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ0.67%------
25นางณรัมภา กุลตังวัฒนา0.60%------
26นางนนธญา อภิธโนทัย0.52%0.51%0.51%----
27นายปฏิญญา เทวอักษร-2.57%2.57%----
28นายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์-1.11%0.55%0.50%---
29ROSALIND DEVELOPMENT LTD.-0.95%0.95%0.67%---
30นายประพัทธ์ พิมพ์ประโพธ-0.84%0.84%1.02%1.02%1.02%1.02%
31นางเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ-0.73%0.73%----
32นางอำไพ หาญไกรวิไลย์-0.68%0.70%----
33น.ส.อนัญธร รุจิเกียรติกำจร-0.64%0.64%0.54%0.54%0.54%0.54%
34นายนพพร เหลืองธนะอนันต์-0.57%0.60%0.58%0.60%0.60%0.60%
35น.ส.ฉันทนา นาคอินทร์-0.56%0.55%----
36นายสุทัศน์ ประจวบพันธ์ศรี-0.51%0.51%0.54%0.58%0.71%1.04%
37นางธิดารัตน์ อรุณวิไลรัตน์-0.51%0.50%----
38BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE--0.57%1.57%4.85%4.85%-
39นายชินชัย ลีนะบรรจง---13.59%13.59%14.83%14.94%
40นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย---2.95%---
41น.ส.ชินสิรี ลีนะบรรจง---2.48%3.83%4.99%4.99%
42นายสุรพล เทวอักษร---2.17%2.17%2.17%2.17%
43น.ส.ชินรี ลีนะบรรจง---2.01%2.96%4.99%4.99%
44นายวรวิทย์ ลีนะบรรจง---1.45%1.77%1.77%1.65%
45นายสันติ โกวิทจินดาชัย---1.35%---
46นายอมรวัฒน์ ถิรกฤตพร---1.29%---
47นายชัยโย โกวิทจินดาชัย---1.06%---
48นายวุฒิเดช วรรณภิญโญชีพ---0.51%0.52%0.52%0.52%
49นายจิรวุฒิ คุวานันท์ โดย บลจ.สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำกัด----2.36%1.42%-
50นายถาวร เสรีดีเลิศ----0.90%0.90%1.50%
51นางนุชรา วยากรณ์วิจิตร----0.66%--
52นายชาคริต เฉลิมวัฒน์----0.51%0.51%0.51%
53น.ส.ชินรัตน์ ลีนะบรรจง-----1.14%5.36%
54บริษัท ธนิยะ เรียลเอสเตต จำกัด-----0.52%-
55BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH------5.07%5.14%5.14%5.14%
56นางพิมลพร ล้อสิริไพบูลย์------1.34%
57นายสมชาย อัคคนีวาณิชย์------1.02%
58บริษัท ราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด------0.82%
59น.ส.ชินภัทร ลีนะบรรจง------0.56%
60นายประกิจ เลาหวิศิษฏ์------0.54%
61นาย ชินชัย ลีนะบรรจง-------14.94%14.94%14.94%
62น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง-------6.18%6.63%6.71%
63น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง-------4.99%4.99%4.99%
64น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง-------4.99%4.99%5.70%
65นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง-------4.82%4.82%4.82%
66นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง-------4.20%4.30%4.99%
67น.ส. ชินภัทร ลีนะบรรจง-------2.77%3.37%3.37%
68นาย สุรพล เทวอักษร-------2.17%
69นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ-------1.87%
70นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง-------1.65%1.65%2.01%
71นาย ถาวร เสรีดีเลิศ-------1.64%2.07%
72นาย จิรวุฒิ คุวานันท์-------1.61%1.61%
73นาง พิมลพร ล้อสิริไพบูลย์-------1.34%
74น.ส. ณัฐนันท์ โชคล้ำบุญ-------1.10%
75นาย น้ำ ชลสายพันธ์-------1.06%
76นาย สุทัศน์ ประจวบพันธ์ศรี-------1.04%
77นาย สมชาย อัคคนีวาณิชย์-------1.02%
78นาย ประพัทธ์ พิมพ์ประโพธ-------1.02%
79น.ส. ณัฐพิชา เหล่าบุญชัย-------0.71%
80น.ส. พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ-------0.68%
81บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-------0.64%
82นาย นพพร เหลืองธนะอนันต์-------0.60%
83บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)-------0.59%
84นาย ชวน ตั้งจันสิริ-------0.58%
85นาย เกษมพันธ์ สรวยจิทวัฒน์-------0.54%
86น.ส. อนัญธร รุจิเกียรติกำจร-------0.54%
87นาย ประกิจ เลาหวิศิษฏ์-------0.54%
88นาย วุฒิเดช วรรณภิญโญชีพ-------0.52%
89นาย ชาคริต เฉลิมวัฒน์-------0.51%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3