GBX 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ GBX “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
26-03-255725-03-255831-03-255901-03-256007-03-256113-03-2562
1นายโอฬาร คูหาเปรมกิจ15.61%15.61%15.61%15.61%21.34%21.34%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12.30%12.30%12.26%12.11%12.08%11.93%
3นายกีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ7.80%7.80%7.80%7.80%7.80%7.80%
4นายอัศวิน ลีลายนะ5.73%5.73%5.73%5.73%--
5น.ส.ศิริลักษณ์ ชุ่มเชื้อ4.45%-----
6นายวินัย เศรษฐสมภพ2.24%-----
7MR.VINCENT HAI-NING CHOU2.04%2.04%2.04%2.04%2.04%2.04%
8นางศิริพร เจริญงาม1.94%4.18%4.18%4.18%4.18%4.18%
9นางกาญจนา คูหาเปรมกิจ1.84%1.84%1.84%1.84%1.84%1.84%
10นางอรพิน วรวิทย์พินิต1.81%4.55%4.56%4.56%4.56%4.56%
11นายสุชาติ หวังสว่างกุล1.49%1.22%1.22%1.28%1.23%1.23%
12นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์1.47%1.47%1.47%1.47%1.47%1.47%
13นายเกษม เลิศบุศย์1.44%3.14%3.14%3.14%3.14%3.14%
14นายปรีชา จานทอง1.38%1.62%1.74%1.74%1.74%1.78%
15นายปาน สุธีรยงประเสริฐ0.76%0.82%0.78%0.78%0.78%0.82%
16นายอภิชัย สุสมากุลวงศ์0.73%-----
17นายชิษณุ พิสุธิกูล0.71%-----
18นายจักษวัฏ วิมลมงคลรัตน์0.63%-----
19นายดำรงค์ พิทักษ์สิทธ์0.62%-----
20นายประทีป วัชรโชคเกษม-1.07%----
21นางดาราวรรณ ทิพย์เนตร-0.55%0.60%0.60%0.60%0.60%
22นายเพียรไกร อัศวโภคา-0.52%----
23นางณัฐิยา ตู้บรรเทิง-0.51%0.52%0.52%0.52%0.52%
24นายฤทธิชัย แซ่กี้-0.51%0.51%0.51%0.51%0.51%
25นายบรรยง อนรรฆธรรม--1.01%1.42%1.65%2.44%
26นายกฤษณะ บริรักษ์พาณิชย์--0.96%0.93%0.70%-
27นายสุทัศน์ คำสวาท--0.91%0.91%0.91%0.91%
28น.ส.สุชาดา อัคควัสกุล--0.61%---
29นายสุชาติ ก่อตระกูล--0.56%0.78%0.83%0.86%
30นายธนกร ยอดเพชร--0.55%---
31นายสมชาย อัคควัสกุล---1.10%1.21%1.11%
32นายจิรเชฏฐ์ โชติอัครวราธร---0.73%0.73%0.73%
33นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์---0.66%--
34นายศุภสิทธิ์ สิทธิบุญญาวงศ์---0.60%0.60%0.60%
35นายอณุวัฒน์ ตั้งวานิชกพงษ์---0.55%0.55%-
36นายธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์----1.36%1.01%
37นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร----1.12%1.16%
38นาย โอฬาร คูหาเปรมกิจ------21.74%
39บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด------11.91%
40นาย กีรติพงษ์ คูหาเปรมกิจ------7.80%
41นาง อรพิน วรวิทย์พินิต------4.56%
42นาง ศิริพร เจริญงาม------4.18%
43นาย เกษม เลิศบุศย์------3.14%
44นาย บรรยง อนรรฆธรรม------2.94%
45นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์------2.13%
46MR. VINCENT HAI-NING CHOU------2.04%
47นาง กาญจนา คูหาเปรมกิจ------1.84%
48นาย ปรีชา จานทอง------1.78%
49นาย วิโรจน์ อึ้งไพบูลย์------1.47%
50นาย สมชาย อัคควัสกุล------1.18%
51นาย สุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร------1.16%
52นาย อณุวัฒน์ ตั้งวานิชกพงษ์------1.01%
53นาย สุชาติ ก่อตระกูล------0.92%
54นาย สุทัศน์ คำสวาท------0.91%
55นาย ปาน สุธีรยงประเสริฐ------0.82%
56นาย จิรเชฏฐ์ โชติอัครวราธร------0.73%
57นาย ศุภสิทธิ์ สิทธิบุญญาวงศ์------0.60%
58น.พ. ชลิต เกียรติอัครพล------0.59%
59นาง ณัฐิยา ตู้บรรเทิง------0.52%
60นาย ฤทธิชัย แซ่กี้------0.51%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3