GCAP 2 ( -0.06 -2.68% )

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ GCAP “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
26-08-255723-03-255802-03-255925-08-255907-03-256015-03-256103-10-256114-02-256227-08-256217-02-256308-06-2563
1บริษัท สองน้ำ จำกัด30.25%28.25%26.25%25.30%25.05%25.05%25.05%25.05%20.20%20.33%20.00%
2กองทุน ส่วนบุคคลธนาคารออมสินโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด7.99%----------
3กองทุน ส่วนบุคคล United Overseas Bank Limited โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกั7.99%----------
4MRS.TJA TJIA SIET JOEN7.31%7.31%---------
5นาย พรชัย จารุเมธี3.59%2.48%2.48%2.48%2.48%2.83%2.83%3.31%3.56%3.56%3.60%
6นายธนะสิน พิพัฒน์กิตติกุล2.20%----------
7ธนาคารออมสิน(2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด1.83%6.96%---------
8UNITED OVERSEAS BANK โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด1.83%----------
9นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์1.12%----------
10นายสุทัศ เตชคุณวุฒิ0.91%----------
11นายประภัทร วัชโลณุรักษ์0.84%----------
12น.ส.วราภรณ์ หยกอุบล0.80%0.75%0.75%0.75%0.75%------
13นางเล็ก ศุภวัฒน์ตั้งพิศาล0.75%----------
14นางงามมาศ เกษมเศรษฐ์0.63%----------
15นายภาคภูมิ สุขสมวัฒน์0.62%0.62%0.85%--------
16นายกิตติศักดิ์ หยกอุบล0.60%----------
17นายชัยยศ วิญญูวนิช0.59%----------
18นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา0.56%----------
19UNITED OVERSEAS BANK LIMITED BY UOB ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO.,LTD-6.96%---------
20นายศุภโรจ โรจน์วีระ-1.06%---------
21น.ส.นันทนา สุขสถิตย์ธนวัฒ-1.05%---------
22นางพจนา พูลเกิด-0.76%---------
23นายปกป้อง โอมอารักษ์-0.75%---------
24บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-0.67%---2.97%2.41%2.33%2.42%1.90%1.82%
25น.ส.สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์-0.61%---------
26นายพรชัย ฐาปนพงศ์พันธุ์-0.58%0.51%--------
27นายวิทยา จังสมบัติศิริ-0.58%---------
28นางพรรณทิพย์ เตชะไพบูลย์-0.55%0.60%0.55%0.60%------
29นายศราวุฒิ จันทวรรณ-0.55%---------
30นายสุรยุทธ์ พิริยะวงศ์-0.53%---------
31MRS.TJA TJIA SIET JOEN--2.08%2.08%1.82%0.63%-----
32น.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์--2.00%2.70%3.05%------
33นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์--1.35%1.50%-------
34นาง ปริญญา ขันเจริญสุข--1.32%1.34%1.32%1.35%1.34%1.35%1.33%1.33%1.35%
35นายศิริสิทธิ์ แซ่ฟุ้ง--1.07%1.09%0.56%0.53%-----
36นายไชยฉัตร วณิชย์พรรค--1.00%1.50%-------
37กองทุนเปิด กรุงไทยหุ้น เอ็ม เอ ไอ--0.85%0.63%0.63%------
38นางศรีรัช อนาวิล--0.80%--------
39น.ส.สุพัตรา พิทักษ์วงศ์เลิศ--0.80%1.30%-------
40นายอลงกรณ์ อริยากร--0.77%--------
41นาย สุทัศน์ ขันเจริญสุข--0.65%0.68%0.68%0.58%0.71%0.71%0.71%0.71%0.71%
42นายสุเอจ มีเมศกุล--0.63%0.55%-------
43นายนฤมล บุญศรีสวัสดิ์--0.63%0.85%0.65%------
44นายเสรี ติรวุฒิพร--0.61%--------
45นางสมจิตร ดิษฐ์คล้าย--0.59%0.66%0.88%------
46นางพิริณี วิไลนิรันดร์--0.54%--------
47นาย พนัส อัสสวิโรจน์เรือง--0.53%0.53%0.73%0.53%0.53%0.53%0.60%0.60%0.60%
48นายภาณุ ลีลาลัคนา--0.53%--------
49นายนที นาคธนสุกาญจน์--0.50%0.50%-------
50นายประดิษฐ ว่องพรรณงาม---0.91%0.79%------
51นายมนต์ชัย เล็กวิจิตรธาดา---0.65%-------
52นายณรงค์ ฐานุธรรมกุล---0.54%1.24%------
53นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล----1.38%------
54บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)----1.26%------
55นายพรหมมาตร์ ชายสิม----1.13%------
56นายสง่า จิรวรรธนะ----0.75%------
57นาง นิตยา พิบูลย์----0.67%0.58%0.63%0.63%0.63%0.63%-
58นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต----0.65%------
59น.ส.จิตรา กิตติจิรายุ----0.61%------
60นาย ทวี โฆษิตจิรนันท์----0.60%1.43%1.43%1.43%1.43%1.43%1.47%
61นายไกรเทพ สุวจนกร----0.58%------
62นายชัช อนุวัตรอุดม----0.56%------
63นายเกรียงไชย แผ่ตระกูล----0.55%------
64นาย สมชาย ปัดภัย----0.55%---1.03%--
65นายเทียนไชย ศิริเจริญแสง----0.54%------
66นายกิจจา ชัยวัฒนาธร----0.54%------
67นายอาษา ประทีปเสน----0.50%------
68น.ส.ธนัญญา ธนวัฒน์สิริพร----0.50%------
69ดร.นที นาคธนสุกาญจน์----0.50%------
70นายชาคริต สุวรรณโชติ-----5.00%3.95%3.00%---
71นายเจริญ ศรีสุวัฒน์-----1.81%2.32%0.58%---
72นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร-----1.61%2.67%2.67%2.67%2.67%2.67%
73นาง กัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์-----1.08%1.08%0.54%0.72%--
74นายธนากร เล็กวิจิตรธาดา-----1.00%-----
75นายจิตติพร จันทรัช-----1.00%1.00%0.75%---
76นาย สำคัญ ชูศรี-----0.96%1.14%1.24%1.24%1.24%0.61%
77นายชนาเมธ เฟื่องวรรธนะ-----0.91%1.46%----
78นาย วัชรสิทธิ์ สันติสุขนิรันดร์-----0.88%0.88%0.88%0.92%0.78%0.63%
79นาย เวคิน อุทารธรรม-----0.87%1.05%1.00%1.53%1.53%1.53%
80นาย คงเดช เชี่ยวชาญ-----0.82%0.82%0.58%0.74%--
81น.ส.พัชรี มาบุญญานนท์-----0.75%-----
82น.ส.พัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ-----0.75%-----
83น.ส.รัตนา รัตนสุวรรณชาติ-----0.73%-----
84นางภาณี ศรีสุวัฒน์-----0.68%0.68%----
85บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด-----0.67%-----
86นายจักรกฤช จารุจินดา-----0.61%0.66%1.00%---
87น.ส.สรรพร อัสสานุพงศ์-----0.60%0.58%----
88น.ส.ปิยรัตน์ ประสานเกียรติราช-----0.57%0.57%----
89น.ส.เนตรอนงค์ จิราธิวัฒน์ โดย บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด-----0.56%-----
90น.ส. ซุนวา เพ็ชรอัดขาว-----0.55%0.71%0.71%0.71%0.71%0.71%
91น.ส. ศศิกาญจน์ จันทร์แสนวิไล-----0.54%0.61%-0.52%0.57%-
92นาย นวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา-----0.51%0.53%0.58%0.58%0.58%0.58%
93กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF------1.29%----
94นาย นคร ภาณุสิทธิกร------1.01%1.01%1.06%1.09%1.26%
95นาง สุรีย์วัน ใจเย็น------0.68%0.79%0.78%0.79%0.57%
96นาง แสงหล้า อินทจักร์------0.59%0.70%0.71%0.71%0.71%
97นาย สันติ อัศวศรีโยธิน------0.54%0.73%0.79%0.79%0.80%
98นาย พลภัทร จันทร์วิเมลือง-------1.04%0.97%1.14%1.14%
99นาง สรวงสุดา ไชยทิพย์-------0.68%0.83%0.83%0.83%
100นายปวีณ นพคุณทอง-------0.60%---
101นายภากร มกรานนท์-------0.51%---
102นาย ชินเวศ สารสาส--------4.23%4.13%4.01%
103น.ส. อรณภัค สารสาส--------1.00%1.00%1.00%
104น.ส. สาริศา ตั้งถวิล--------0.71%0.85%0.85%
105นาย ณัฏฐนันท์ สุจริตธัญตระกูล--------0.61%0.60%-
106น.ส. เบญจมาภรณ์ จันทร์รัตน์วิลาศ--------0.57%0.56%-
107นาย พรชัย เตาะเจริญสุข--------0.53%--
108นาย กานต์ พรสุขศิริ---------1.17%-
109น.ส. เรไร พ่วงศิลป์---------0.73%1.10%
110นาย สุธน สิงหสิทธางกูร---------0.57%0.71%
111น.ส. รชยา ตันติกาญจนากุล---------0.57%0.71%
112นาย วีรชัย จันทรนิภาพงศ์---------0.56%0.57%
113นาย สุพัฒน์ เตรียมอมรวุฒิ----------0.60%
114นาย นันทชัย กัมทรทิพย์----------0.58%
115นาย นที รงครัตนะกุล----------0.57%
116นาย รวี พัฒนาปัญญาสัตย์----------0.50%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3