HTECH 4 ( -0.04 -1.13% )

บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 เมษายน 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ HTECH “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
29-08-255717-03-255831-08-255829-04-255927-10-255912-05-256011-05-256128-08-256108-05-256230-08-256213-03-256317-04-256328-08-256315-03-2564
1นาย พีท ริมชลา9.59%9.59%9.59%9.59%9.59%8.33%8.35%8.35%8.38%8.41%8.43%8.49%8.49%8.49%
2นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร6.57%6.25%6.25%6.25%5.44%4.13%3.50%3.50%3.50%3.50%----
3นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์5.94%5.94%5.75%5.71%3.99%3.07%2.47%2.47%2.50%2.50%----
4นายกอบคุณ เธียรปรีชา5.33%8.69%3.24%-----------
5MR. CHUA CHENG KHUAN4.60%4.60%4.60%4.60%3.83%3.33%2.67%2.67%2.67%2.67%2.67%2.67%2.60%2.60%
6น.ส. เภธรา ริมชลา4.47%4.47%4.52%4.52%4.52%3.83%3.83%3.83%3.83%3.97%4.00%4.02%4.02%4.02%
7นาย คริสต์ ริมชลา4.26%4.26%4.26%4.30%4.30%3.72%3.81%3.81%3.81%3.82%3.91%3.96%3.96%3.96%
8น.ส. จอย ริมชลา4.04%4.05%4.05%4.05%4.05%3.53%3.67%3.67%3.67%3.67%3.67%3.70%3.70%3.70%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด2.52%3.11%3.26%2.84%6.57%1.59%2.27%2.07%5.94%3.63%----
10นาย นรวีร ช้างหลำ2.17%2.17%2.17%2.17%2.17%1.89%1.89%1.89%1.89%1.89%1.89%1.89%1.89%-
11นายปัญญา ฉัตรปัญญา2.07%1.92%1.92%1.53%1.53%1.20%1.10%1.10%0.93%0.93%----
12นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต1.55%1.55%1.55%1.55%1.55%1.35%1.35%1.35%1.35%1.35%----
13นายสนธยา ช้างหลำ1.53%1.53%1.53%1.53%1.53%1.00%0.67%0.67%------
14นายกิตติศักดิ์ แสงชื่นถนอม1.42%1.42%1.42%1.42%1.11%---------
15MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.1.27%1.27%0.90%0.83%----------
16น.ส.ชิดชนนี จารุโรจน์จินดา1.15%-------------
17นายสุพจน์ ชวลิตรุจิวงษ์1.11%-------------
18นายพูนเพิ่ม เอี้ยวพิทยากุล1.06%-------------
19นายสมชาย ปัดภัย0.97%-------------
20นางวีณา ติระตระกูลวิชยา0.97%-------------
21น.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนารักษ์0.89%-------------
22นายพูนศักดิ์ พูนทรัพย์มณี0.79%0.59%0.59%0.59%0.56%---------
23นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์0.74%0.69%--0.88%0.75%0.68%0.68%0.68%0.72%----
24น.ส.จารุวรรณ ทรัพย์สมิง0.73%0.78%0.58%-0.57%-0.57%0.57%0.59%0.59%----
25นายธรรศภณ ปีติภพ0.72%-------------
26นางงามมาศ เกษมเศรษฐ์0.67%0.67%------------
27นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์0.66%-------------
28นายวิชิต สุรดินทร์กูร0.65%--0.77%--0.73%-------
29นายเหรียญชัย จงวัฒน์ผล0.59%0.70%0.92%0.54%0.71%0.67%--------
30นายรณชัย ปราณพานิชกิจ0.57%-0.74%-----------
31นางสายมณี ชัยช่วงโชค0.57%0.57%0.57%0.57%----------
32น.ส.โสภณา วงศ์สนสุนีย์0.54%-------------
33นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์-3.11%3.49%3.80%3.99%6.80%3.94%-------
34นางอำไพ หาญไกรวิไลย์-1.84%1.84%1.84%1.15%---------
35นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี-0.97%2.75%3.56%4.98%4.37%3.94%3.95%3.83%3.84%----
36นายชูชาติ ทองเจือพงษ์-0.77%0.77%0.77%----------
37นายณรงค์ เลาห์พงศ์ไพศาล-0.65%0.65%-----------
38นายเอกชัย นิ่มพงษ์ศักดิ์--1.20%-----------
39นายอนุรักษ์ บุญแสวง--0.99%-----------
40นายประสบสุข ศิริพัฒนกุล--0.69%0.69%0.90%---0.57%0.67%----
41นายวัฒนวงศ์ รัตนวราห--0.50%0.54%----------
42นายวีรชัย เดชอมรธัญ---1.95%3.09%---------
43นายชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์---1.16%1.16%---------
44น.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์---1.15%1.54%---------
45น.ส.วไลพรรณ ฉัตรปัญญา---0.61%----------
46น.ส.ปิยนุช ระวีแสงสูรย์---0.58%0.77%0.67%--------
47น.ส.นุชนาถ ระวีแสงสูรย์----0.61%1.12%--------
48นายมาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา----0.51%-0.60%0.63%------
49นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์-----4.01%3.00%1.00%------
50นายศุภโรจ โรจน์วีระ-----2.78%3.05%3.23%3.34%3.34%----
51STATE STREET BANK EUROPE LIMITED-----2.76%--------
52นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์-----2.50%2.36%2.40%1.03%-----
53นางสุมนทิพย์ ยอดศิรจินดา-----1.49%--------
54นายชัยยุทธ ยอดศิรจินดา-----1.17%--------
55นายธีรวัฒน์ สุขลาภ-----1.14%0.76%-------
56นายณภัทร ปัญจคุณาธร-----1.10%1.07%1.07%1.06%1.06%----
57นายมนัส สุรทานต์นนท์-----0.92%--------
58นายนัฐภูมิ สิฏฐกุล-----0.77%--------
59นายวิชัย ภู่บุบผาพันธ์-----0.73%--------
60นางพรทิพย์ ธิรานุพันธ์-----0.57%--------
61น.ส.ศิริวรรณ ยอดศิรจินดา-----0.51%--------
62นายชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล------1.36%1.24%1.20%0.98%----
63นายอนันต์ รัตนติกานนท์------1.26%0.69%------
64นายสรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล------0.68%0.68%0.68%0.68%----
65นาย ธาดา สุขโข------0.67%0.74%0.70%0.70%----
66นายณัฐพล ทรงสายชลชัย------0.63%-------
67นายกำชัย จรุงกิจกุล------0.61%-------
68นายอาทิตย์ โชติช่วงนาวา------0.54%0.54%------
69นายพงศ์ชัย อนุกูลสวัสดิ์------0.51%-------
70กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ชั้นบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ-------0.85%0.97%1.01%----
71นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา-------0.67%------
72นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา-------0.61%------
73น.ส.อรทัย มานะวงศ์สกุล--------1.41%1.51%----
74นายประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ--------0.58%0.67%----
75นายรัชตะ ตั้งศิริพัฒน์--------0.55%0.86%----
76กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ--------0.52%0.60%----
77นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตนา---------0.55%0.55%0.55%0.55%-
78บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด----------6.33%6.66%6.19%6.54%
79นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ----------3.67%3.67%3.67%3.24%
80นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี----------3.67%3.67%3.67%3.48%
81นาย วิบูลย์ รุจิเรกสาธร----------3.50%3.50%3.50%3.50%
82นาย รัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์----------2.57%2.58%2.58%2.58%
83น.ส. อรทัย มานะวงศ์สกุล----------1.54%1.53%1.52%-
84นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต----------1.35%1.35%1.35%-
85นาย ประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ----------1.33%1.33%1.33%-
86กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ชั้นบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ----------1.08%1.08%1.08%-
87นาย รัชตะ ตั้งศิริพัฒน์----------0.95%0.95%0.99%-
88นาย ประสบสุข ศิริพัฒนกุล----------0.93%0.93%0.93%-
89นาย ปัญญา ฉัตรปัญญา----------0.93%0.93%0.93%-
90นาย สุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์----------0.80%0.80%0.82%-
91นาย ประยุทธ เอื้อวัฒนา----------0.77%0.79%0.79%-
92น.ส. จารุวรรณ ทรัพย์สมิง----------0.71%0.71%0.71%-
93นาย สรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล----------0.68%0.66%0.59%-
94กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัวหลวงทรัพย์มั่งคั่ง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ----------0.66%0.66%0.68%-
95นาย พงศ์ชัย อนุกูลสวัสดิ์----------0.58%0.60%0.70%-
96นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์-----------0.73%2.45%-
97นาย วศิน ตระการสืบกุล-----------0.54%0.54%-
98นาย สันต์ปาล ศิลป์เชาวลา-----------0.52%0.52%-
99กองทุนเปิด บีแคป ไทย อิควิตี้------------0.53%-
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3