JUTHA 0 ( 0.05 11.90% )

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ JUTHA “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
28-03-255727-03-255828-03-255915-03-256013-03-256113-03-2562
1นายชเนศร์ เพ็ญชาติ22.91%22.91%22.91%22.91%22.91%22.91%
2นางปริยนาฏ ยังส์12.62%8.73%8.73%8.73%8.73%8.73%
3น.ส.นีรชา ปานบุญห้อม11.37%11.37%11.37%---
4พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ3.03%3.03%1.30%1.30%1.30%1.30%
5นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล2.87%3.09%3.10%3.12%3.13%3.19%
6DANSKE BANK A/S1.41%1.41%1.41%1.41%--
7บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)1.16%1.16%1.16%1.16%1.16%1.16%
8นายพนัส รุ่งนพคุณศรี1.10%1.10%0.78%0.70%1.04%1.16%
9นายระวิ เกษมศานติ์0.94%-----
10นายสมชาย ปัดภัย0.78%---0.77%-
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด0.75%0.79%0.70%0.63%0.64%0.56%
12น.ส.ระย้า เตชะไพบูลย์0.72%0.72%0.72%---
13น.ส.ชนาทิพ เพ็ญชาติ0.72%0.72%0.72%0.72%0.72%0.72%
14นายศรัณย์ เพ็ญชาติ0.68%0.68%0.68%0.68%0.68%0.68%
15นายสุรัตน์ แซ่ลี้0.65%-----
16นายพิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์0.55%0.55%0.55%0.55%0.55%0.55%
17นางอัญชิสา รุทคูเนน0.53%0.53%0.53%0.50%0.50%0.50%
18นายพลวัฒน์ พุ่งกุมาร0.52%-----
19นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์-2.87%2.87%1.21%1.21%1.21%
20นายสุชาติ หวังสว่างกุล-1.31%1.39%1.39%1.39%1.53%
21นายประชา ชัยสุวรรณ-0.57%0.62%0.62%0.62%0.62%
22นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช-0.56%----
23นายชนิตร เพ็ญชาติ--0.72%0.72%0.83%0.83%
24นางชนาทิพ เสถียรไทย--0.72%0.72%0.72%0.72%
25นายเสกสม ลาภผาติกุล--0.59%---
26นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต--0.58%---
27น.ส.เกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข---11.37%11.37%11.37%
28นายนิติ ถาวร---1.05%1.45%1.45%
29นางลินจง พิจิตรพงศ์ชัย---0.87%0.94%0.94%
30นางนิรมล ศรีสุรินทร์---0.61%--
31นายจิรชนม์ เสรีวิชยสวัสดิ์---0.57%0.69%0.72%
32นายวิชิต สมิทธิเวศม์-----0.72%
33นายไตรรงค์ ไทยแสงสง่า-----0.58%
34น.ส.สุนิสา ควรทรงธรรม-----0.50%
35นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ------22.91%
36น.ส. เกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข------11.37%
37นาง ปริยนาฏ ยังส์------8.73%
38นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล------3.19%
39นาย สุชาติ หวังสว่างกุล------1.53%
40นาย นิติ ถาวร------1.45%
41นาย วิชิต สมิทธิเวศม์------1.41%
42พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ------1.30%
43นาย สุพจน์ ลาภานันต์รัตน์------1.21%
44นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี------1.16%
45บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)------1.16%
46นาง ลินจง พิจิตรพงศ์ชัย------0.94%
47นาย ชนิตร เพ็ญชาติ------0.83%
48น.ส. ชนาทิพ เพ็ญชาติ------0.72%
49นาง ชนาทิพ เสถียรไทย------0.72%
50นาย จิรชนม์ เสรีวิชยสวัสดิ์------0.72%
51นาย ศรัณย์ เพ็ญชาติ------0.68%
52นาย ประชา ชัยสุวรรณ------0.62%
53บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด------0.57%
54นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์------0.55%
55นาง อัญชิสา รุทคูเนน------0.50%
56น.ส. สุนิสา ควรทรงธรรม------0.50%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3