KIAT 1 ( -0.01 -1.69% )

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ KIAT “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
22-08-255712-03-255828-08-255828-03-255930-08-255906-03-256007-05-256128-08-256128-02-256226-08-2562
1นายเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์49.73%32.37%4.59%5.18%5.18%5.31%5.24%5.24%5.80%5.91%
2นางสุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์10.00%8.15%17.41%17.41%18.49%18.57%17.88%17.88%17.88%17.88%
3นายเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์5.01%4.07%13.33%13.33%14.16%14.16%13.60%13.60%13.60%13.60%
4น.ส.มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์5.00%4.07%13.57%14.31%14.31%14.31%13.75%13.75%13.75%13.75%
5น.ส.พูนพร ตัณหวิบูลย์วัฒนา1.88%---------
6นายวิโชติ อัลภาชน์1.19%---------
7น.ส.ปนัดดา ประแดงชาติ1.09%---------
8น.ส.พรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง1.00%0.81%0.81%1.04%1.04%1.04%1.00%1.00%1.07%1.07%
9นายพลภัทร จันทร์วิเมลือง0.91%0.74%0.61%0.73%------
10นายเชาว์ โลห์สถาพรพิพิธ0.68%---------
11น.ส.จันทนา วานิชวิสุทธิกุล0.67%---------
12นายอนุรักษ์ บุญแสวง0.52%---------
13นายสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย-3.41%0.59%-------
14นาย น้ำ ชลสายพันธ์-3.06%2.63%2.63%2.72%2.72%2.62%2.62%2.62%2.62%2.62%2.62%2.62%2.62%2.62%1.75%
15นายปฏิญญา เทวอักษร-2.52%2.27%-------
16นายดนุช บุนนาค-1.88%--------
17นางอนัญญา เรืองศักดิ์วิชิต-1.85%--------
18น.ส.พิมพ์วลัญช์ สุวัตถิกุล-1.85%--------
19บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-1.43%----0.99%1.02%0.94%-
20น.ส.น้ำทิพย์ ชลสายพันธ์-0.74%--------
21นาย สุรพล เทวอักษร-1.11%0.92%0.92%0.92%0.92%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%0.88%
22นายสุชาติ เตือนจิตต์-0.98%0.79%0.74%0.74%0.74%0.57%0.57%0.57%0.57%
23นายนริศ วิทยาวรากรณ์-0.89%--------
24นายทวีป เรืองหร่าย-0.74%0.74%0.56%------
25นายกำจัด รามกุล-0.65%--------
26นางปภาวี เธียรวุฒินันท์-0.64%0.73%0.62%0.62%-----
27นายอำนวย ตฤณขจี-0.51%--------
28นายธงชัย เธียรวุฒินันท์-0.50%--------
29นายธนัช ปวรวิปุลยากร--0.57%--1.11%2.46%---
30บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) DIRECTIONAL (EQ) & CALENDAR SPREAD (DR)--0.52%-------
31นายพิชญ์ เทวอักษร---2.11%1.78%1.78%0.72%0.56%0.56%-
32นายอนล ธเนศวรกุล---0.56%------
33นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์-----1.21%----
34นายสมศักดิ์ สุรฤทธิ์เชวง-----0.93%----
35น.ส.จริยาภรณ์ อิ่มนพรัตน์-----0.93%----
36นายภาณุ ศีติสาร-----0.63%----
37นาย วรพจน์ ดีจริยา------0.77%0.87%0.93%0.96%1.03%0.98%0.98%
38นายสุวิทย์ อดิศัยธรรม------0.68%0.68%0.68%0.68%
39นายวันชัย ตั้งจักรวรานันท์------0.58%0.60%0.65%1.49%
40น.ส.วิไลวรรณ ฉัตรภูมิรุจี-------0.77%1.07%1.07%
41นายศุภกร ชาญวโรจน์-------0.53%0.60%0.60%
42นาย ปั้น สารสาส---------0.93%0.96%0.83%0.80%0.74%0.76%
43นาวาอากาศเอก ชาญชัย จันทรรัตน์---------0.73%0.80%
44นาย สุระพล สุนทราวงศ์---------0.54%0.83%0.91%0.64%
45นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์----------17.88%17.88%17.88%17.88%17.88%17.88%
46น.ส. มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์----------13.75%13.89%13.75%13.75%13.75%13.75%
47นาย เมฆ มนต์เสรีนุสรณ์----------13.61%13.61%13.61%13.61%13.61%13.61%
48นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์----------6.34%6.58%6.58%6.58%6.63%6.63%
49นาย วันชัย ตั้งจักรวรานันท์----------1.47%1.47%
50น.ส. วิไลวรรณ ฉัตรภูมิรุจี----------1.07%1.10%1.08%1.14%1.14%1.14%
51น.ส. พรรณวดี ศรีเฟื่องฟุ้ง----------1.07%1.07%1.07%1.07%1.07%0.91%
52นาย สุวิทย์ อดิศัยธรรม----------0.68%0.68%0.68%0.68%
53นาย ศุภกร ชาญวโรจน์----------0.60%0.60%0.60%0.60%
54นาย สุชาติ เตือนจิตต์----------0.57%0.57%0.57%0.57%
55น.ส. สุภาพร อรุณสวัสดิ์วงศ์----------0.50%
56นาย ขจร พนารัตน์----------0.89%0.53%0.79%
57บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด----------1.22%1.11%
58นาย เทวัญ ทองผิว----------0.56%
59นาย นพดล ประเสริฐสุโข----------1.15%
60บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)----------0.94%3.42%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3