KOOL 1 ( 0.04 4.17% )

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ KOOL “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
21-09-2558
1นายเม็ง ฮอย ฟัง16.91%
2บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด6.91%5.77%5.77%5.77%5.77%3.13%
3นายโกมินทร์ กรตมี5.46%5.46%4.21%4.21%4.21%4.21%
4นายกฤษณ ไทยดำรงค์5.02%0.59%0.85%
5นางสาวรัชภร จิตตเสถียร1.80%
6นายสรรชัย ศรีวิบูลย์1.75%1.75%0.86%0.77%0.78%
7นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ1.67%
8นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1.67%
9นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล1.67%
10นายนพชัย วีระมาน-26.44%25.61%25.61%25.62%25.64%
11นายฟัง เม็ง ฮอย-16.91%
12น.ส.รัชภร จิตตเสถียร-1.92%1.31%1.11%
13นายนคร หาญไกรวิไลย์-1.67%
14น.ส.สุนันทา ว่านวัฒน์-1.07%1.07%1.07%1.08%1.09%
15นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์-1.00%0.53%
16นายประเสริฐ ฮ้อแสงชัย-0.86%
17น.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์-0.83%
18นายกิตติ พัวถาวรสกุล-0.81%
19น.ส.ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล-0.75%
20MR.JOSEPH WANG CHEE KONG-0.67%
21น.ส.จิตรลดา ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์-0.63%0.63%
22นายธรรมศักดิ์ ชอบชัย-0.58%0.58%0.54%0.55%0.55%
23น.ส.อธิปพรรณ จิวะนันทประวัติ-0.56%
24นายต่อพงศ์ คงสุผล-0.52%
25MR.FUNG MENG HOI-16.91%14.66%14.66%12.58%
26น.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต-9.40%
27นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์-5.42%
28นายธวัช ลือชาพุฒิพร-2.26%
29นายธนาพันธ์ ประเสริฐรุ่งเรือง-1.48%
30นายภัทนะ จันทร์เจริญสุข-1.04%
31ภก.กิตติศักดิ์ โภคา-1.00%
32นายอธิภู ลือชัยชนะกุล-0.63%
33นายณัฐพล ทรงสายชลชัย-0.59%
34นางจิตติมา ยงพงศา-0.56%
35นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย-2.08%
36นายกิตติศักดิ์ โภคา-1.25%
37บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-0.86%0.64%0.64%
38นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-0.80%
39นายวิทยา จังสมบัติศิริ-0.54%
40นายเศรษฐา ยุวธานนท์-0.52%
41นางชลกานต์ จิตตกูล-0.51%0.77%1.00%
42นายทวีฉัตร จุฬางกูร-1.46%4.49%
43นายอารยะ สุริหาร-0.84%1.62%
44นางขันทอง อุดมมหันติสุข-0.79%0.93%
45น.ส.อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว-0.76%0.87%
46นายชิติพัทธ์ ธรรมกาศ-0.68%0.82%
47นายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์-0.66%0.94%
48นายสุพจน์ ตันยงค์เวช-0.63%0.62%
49นายอภิชัย ชโยภาส-0.63%
50นาย นพชัย วีระมาน-25.71%25.71%
51MR. FUNG MENG HOI-12.58%12.58%
52นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร-6.15%7.98%
53นาย โกมินทร์ กรตมี-3.81%3.18%
54นาย เศรษฐวิชช์ ศักย์วรยศ-2.75%2.68%
55น.ส. สุนันทา ว่านวัฒน์-1.10%1.10%
56นาง ชลกานต์ จิตตกูล-1.04%1.04%
57นาย สุนทร ศรีปรัชญาอนันต์-0.94%0.94%
58นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข-0.93%0.93%
59น.ส. อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว-0.86%
60นาย ชิติพัทธ์ ธรรมกาศ-0.82%
61นาย สรรชัย ศรีวิบูลย์-0.80%0.80%
62นาย ทรงพล เตชะกรินทร์-0.79%0.79%
63บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-0.76%0.72%
64นาง จิตติมา ยงพงศา-0.68%0.68%
65นาย ธรรมศักดิ์ ชอบชัย-0.56%0.56%
66นาย วิชา โชคพงษ์พันธุ์-0.53%0.55%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3