KOOL 1 ( 0.02 1.74% )

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 ตุลาคม 2562

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ KOOL “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
21-09-2558
1นายเม็ง ฮอย ฟัง16.91%
2บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด6.91%
3นายโกมินทร์ กรตมี5.46%5.46%4.21%4.21%4.21%4.21%
4นายกฤษณ ไทยดำรงค์5.02%0.59%0.85%
5นางสาวรัชภร จิตตเสถียร1.80%
6นายสรรชัย ศรีวิบูลย์1.75%1.75%0.86%0.77%0.78%
7นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ1.67%
8นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล1.67%
9นางวรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล1.67%
10นายนพชัย วีระมาน-26.44%25.61%25.61%25.62%25.64%
11นายฟัง เม็ง ฮอย-16.91%
12บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด-5.77%5.77%5.77%5.77%3.13%
13น.ส.รัชภร จิตตเสถียร-1.92%1.31%1.11%
14นายนคร หาญไกรวิไลย์-1.67%
15น.ส.สุนันทา ว่านวัฒน์-1.07%1.07%1.07%1.08%1.09%
16นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์-1.00%0.53%
17นายประเสริฐ ฮ้อแสงชัย-0.86%
18น.ส.วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์-0.83%
19นายกิตติ พัวถาวรสกุล-0.81%
20น.ส.ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล-0.75%
21MR.JOSEPH WANG CHEE KONG-0.67%
22น.ส.จิตรลดา ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์-0.63%0.63%
23นายธรรมศักดิ์ ชอบชัย-0.58%0.58%0.54%0.55%0.55%
24น.ส.อธิปพรรณ จิวะนันทประวัติ-0.56%
25นายต่อพงศ์ คงสุผล-0.52%
26MR.FUNG MENG HOI-16.91%14.66%14.66%12.58%
27น.ส.เพรชรัตน์ จรรยธรรมพต-9.40%
28นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์-5.42%
29นายธวัช ลือชาพุฒิพร-2.26%
30นายธนาพันธ์ ประเสริฐรุ่งเรือง-1.48%
31นายภัทนะ จันทร์เจริญสุข-1.04%
32ภก.กิตติศักดิ์ โภคา-1.00%
33นายอธิภู ลือชัยชนะกุล-0.63%
34นายณัฐพล ทรงสายชลชัย-0.59%
35นางจิตติมา ยงพงศา-0.56%
36นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย-2.08%
37นายกิตติศักดิ์ โภคา-1.25%
38บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด-0.86%0.64%0.64%
39นายณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล-0.80%
40นายวิทยา จังสมบัติศิริ-0.54%
41นายเศรษฐา ยุวธานนท์-0.52%
42นางชลกานต์ จิตตกูล-0.51%0.77%1.00%
43นายทวีฉัตร จุฬางกูร-1.46%4.49%
44นายอารยะ สุริหาร-0.84%1.62%
45นางขันทอง อุดมมหันติสุข-0.79%0.93%
46น.ส.อัญชสา ยี่สุ่นแก้ว-0.76%0.87%
47นายชิติพัทธ์ ธรรมกาศ-0.68%0.82%
48นายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์-0.66%0.94%
49นายสุพจน์ ตันยงค์เวช-0.63%0.62%
50นายอภิชัย ชโยภาส-0.63%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3