LOXLEY 1 ( -0.02 -1.32% )

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ “ LOXLEY “

แสดงลำดับรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่% หุ้น
29-08-255718-03-255825-03-255923-03-256014-03-256115-03-2562
1บริษัท เอกภาวี จำกัด27.82%25.79%25.79%25.79%25.79%25.79%
2บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด5.73%6.81%4.70%4.72%4.77%4.79%
3นายเกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์4.70%4.92%5.21%5.00%4.76%5.01%
4นายไพโรจน์ ล่ำซำ1.78%1.65%1.65%1.65%1.65%1.65%
5นางนนธญา อภิธโนทัย1.43%1.05%----
6นายธงชัย ล่ำซำ1.27%1.18%1.18%1.18%1.18%1.18%
7นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ1.22%1.13%----
8ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์1.02%0.95%0.95%0.95%0.95%0.95%
9นายบรรยงค์ ล่ำซำ0.96%0.89%----
10XL INVESTMENTS LTD.0.67%0.62%0.62%0.62%--
11นางดวงฤทัย พุ่มชูศรี0.60%0.56%0.56%0.56%0.56%0.56%
12ม.ร.ว.สำอางวรรณ ล่ำซำ0.56%0.52%0.52%0.52%--
13AIA Company Limited-TIGER0.50%-----
14นางจารุวรรณ วนาสิน-1.83%2.90%2.74%--
15นายไชยพร อาชากุล-0.59%0.59%0.59%0.59%0.59%
16น.ส.ทิพย์วรรณ รุจิโรจน์พิพัฒนา-0.55%----
17นายณัฐพล จุฬางกูร--1.01%-1.24%1.24%
18นายบรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล--0.89%0.89%0.89%0.89%
19นางเบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร--0.76%0.76%0.76%0.76%
20นายนิพัฒน์ เจริญกิจการ--0.59%---
21นายพรชัย หงส์ถาวรสิริ--0.54%---
22นายสมชัย กมลรัตนพิบูล---0.53%--
23EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT---0.50%-0.55%0.64%
24นายประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์----1.84%1.77%
25BNY MELLON NOMINEES LIMITED----0.63%-
26นายเชวง อพาธา----0.52%0.59%
27นายศุภชัย วีรบวรพงศ์----0.51%0.51%
28นายชัยพิทักษ์ วรภัทรศิลาวงษ์-----0.55%
29บริษัท เอกภาวี จำกัด------25.81%
30นาย เกียรติชัย ลิมปิโชติพงษ์------5.49%
31บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด------4.74%
32นาย ประวิทย์ จันทราประภาวัฒน์------1.76%
33นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ------1.65%
34นาย ณัฐพล จุฬางกูร------1.24%
35นาย ธงชัย ล่ำซำ------1.18%
36นาย สมบูรณ์ ยั่งยืนสุนทร------1.01%
37ม.ล. ประสบชัย เกษมสันต์------0.95%
38นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล------0.89%
39นาง เบญจวรรณ กัมปนาทแสนยากร------0.67%
40นาย นพพร บำรุงเวช------0.59%
41นาย ไชยพร อาชากุล------0.59%
42นาง ดวงฤทัย พุ่มชูศรี------0.56%
43นาย เชวง อพาธา------0.54%
44นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร------0.53%
45นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์------0.51%
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3